Metodinė veikla

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metodinės veiklos organizavimo nuostatai skiriami rajono Savivaldybės visų tipų bendrojo lavinimo mokykloms, papildomojo ugdymo įstaigoms, vaikų lopšeliams-darželiams, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucijoms, organizuojančioms mokytojų ir kitų mokykloje dirbančių specialistų (toliau vadinama – mokytojais) metodinę veiklą. Šiuose nuostatuose pateikiami metodinės veiklos tikslai bei uždaviniai, metodinių grupių, būrelių ir tarybų funkcijos bei veiklos formos, organizavimo tvarka, reglamentavimas ir koordinavimas.

2. Pagrindinės nuostatuose vartojamos sąvokos:

Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų švietimo specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo koncentrą, sritį ar dalyką arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.

Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, o mažoje mokykloje dirbanti kaip metodinė grupė.

Metodinis būrelis – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre veikianti, iš įvairių mokyklų mokytojų sudaryta mokytojų grupė, kuri vykdo dalyko (-ų) ar vienos kurios ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą.

Mokyklų metodinė taryba – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre veikianti aktyvių bei iniciatyvių mokytojų metodinių būrelių vadovų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus ir padedanti skyriaus specialistams koordinuoti metodinių būrelių veiklą.

Metodinė priemonė – mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi.

Mokymo ir mokymosi priemonės – mokinių ugdymui naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės, kompiuterinės priemonės, prietaisai, medžiagos, cheminiai reagentai ir kt.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Tikslai:
3.1. siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, tenkinant konkrečios ugdymo institucijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
3.2. užtikrinti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą gerinant ugdymo kokybę ir keliant mokyklos prestižą.
4. Uždaviniai:
4.1. nustatyti tokias metodinės veiklos sritis, kurios įgalintų deramai įgyvendinti valstybės švietimo politiką;
4.2. užtikrinti mokytojų bendradarbiavimą kuo plačiau perteikiant ir realizuojant sukauptą vertingąją patirtį;
4.3. skatinti mokytojų kūrybiškumą diegiant metodines inovacijas;
4.4. nuolat analizuoti, tirti ir apibendrinti veiklos pasiekimus bei problemas.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

5. Metodinė veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1781 „Dėl rekomendacijų mokytojų metodinei veiklai organizuoti patvirtinimo” ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais metodinę veiklą.
6. Mokytojų metodinė veikla organizuojama mokyklose, papildomojo ugdymo įstaigose, vaikų lopšeliuose-darželiuose.
7. Mokykloje (ir kitoje institucijoje, 1 punktas) veikia metodinės grupės ir mokyklos metodinė taryba. Mokykloje, kurioje dirba mažiau kaip 10 mokytojų, metodinę veiklą vykdo metodinė grupė.
8. Metodinių grupių bei metodinės tarybos veikla šių nuostatų pagrindu įteisinama ir reglamentuojama mokyklos nuostatuose.
9. Metodiniai būreliai ir Mokyklų metodinė taryba organizuoja bei koordinuoja mokytojų metodinę veiklą rajono savivaldybės švietimo institucijose pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus metodinės veiklos organizavimo nuostatus.
10. Metodinei veiklai vadovauja aktyvūs, iniciatyvūs, autoritetingi, turintys gero organizatoriaus įgūdžių mokytojai:
10.1. metodinių grupių ir metodinių būrelių veiklai – tų grupių ar būrelių narių išrinkti pirmininkai;
10.2. metodinei veiklai rajone – Mokyklų metodinė taryba, kurią renka metodinių būrelių pirmininkai.
11. Mokyklų metodinė taryba renkama ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, o reikalui esant – atnaujinama kiekvienais metais.

IV. METODINIŲ GRUPIŲ, BŪRELIŲ, TARYBŲ FUNKCIJOS IR METODINĖS VEIKLOS FORMOS

12. Metodinių grupių funkcijos:
12.1. analizuoja ugdymo turinio formavimo, planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;
12.2. nustato grupės metodinės veiklos prioritetus;
12.3. analizuoja ir vertina dalykų ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir, suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo;
12.4. analizuoja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;
12.5. tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
12.6. teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovams.
13. Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:
13.1. kartu su mokyklos vadovais formuoja ugdymo turinio politiką, nustato mokytojų metodikos veiklos prioritetus mokykloje;
13.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
13.3. analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus ypač atsižvelgiant į mokyklos audito išvadas;
13.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su įvairiomis mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokytojui institucijomis ir kt.;
13.5. kartu su mokyklos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę bei ugdymo inovacijų diegimą;
13.6. esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
13.7. teikia siūlymus mokyklos vadovams, metodiniams būreliams, Mokyklų metodinei tarybai.
14. Metodinių būrelių funkcijos:
14.1. nustato būrelio metodinės veiklos prioritetus;
14.2. analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoja mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklose;
14.3. vertina ir recenzuoja mokytojų parengtus metodinius darbus, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams sutikus, inicijuoja jų sklaidą;
14.4. Mokytojų atestacijos nuostatų nustatyta tvarka dalyvauja vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikia rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas;
14.5. inicijuoja naujas kvalifikacijos tobulinimo programas;
14.6. teikia siūlymus mokytojams, metodinėms grupėms, metodinėms taryboms, mokytojų asociacijoms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pagalbos mokytojui institucijoms ir kt.;
14. 7. vykdo kitas jų nuostatuose nustatytas funkcijas.
15. Mokyklų metodinės tarybos funkcijos:
15.1. koordinuoja metodinių būrelių veiklą, telkdama mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti;
15.2. nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus atsižvelgiant į mokyklų poreikius pagal jų kvalifikacijos tobulinimo planus;
15.3. inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, naujų švietimo konsultantų rengimą, konsultacijų tinklo kūrimą, pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose;
15.4. bendradarbiauja su kitomis Mokyklų tarybomis bei socialiniais partneriais;
15.5. teikia siūlymus mokykloms, mokyklų steigėjams, pagalbos mokytojui institucijoms;
15.6. vykdo kitas jų veiklos nuostatuose nustatytas funkcijas.
16. Rekomenduojamos metodinės veiklos formos, būdai bei metodai: būrelių susirinkimai, atviros pamokos, atvirų durų dienos, metodinės konsultacijos , mokslinės – praktinės bei metodinės konferencijos, probleminės diskusijos, stendiniai pranešimai, parodos, susitikimai, išvykos, prezentacijos, naujovių apžvalgos, anotacijos, publikacijos, konkursai, rekomendacijos, pedagoginių idėjų mugės, duomenų bazės, pedagoginės –metodinės elektroninės svetainės, seminarai, autorinės prezentacijos, projektinė veikla, pedagoginiai skaitymai, apskritieji stalai, kūrybinės grupės, iniciatyvių mokytojų klubai, ryšiai su kitomis mokyklomis, konkursai, viktorinos, olimpiados, modulių, individualių programų bei teminių planų rengimas, tiriamoji veikla, analizė bei savianalizė, metodinių darbų (straipsnių, knygų) leidiniai ir kt.

V. KITŲ INSTITUCIJŲ PAGALBA ORGANIZUOJANT BEI KOORDINUOJANT METODINĘ VEIKLĄ


17. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras:
17.1. dalyvauja įvairių lygmenų partnerystės tinkluose padedant plėtoti švietimo institucijų ir jų narių kompetenciją bei efektyvinti metodinę veiklą;
17.2. skatina ir kuria mokytojų ir mokyklų metodinės veiklos partnerystės tinklus rajone;
17.3. inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimą atsižvelgiant į mokyklų pedagoginių bendruomenių narių pageidavimus ir siūlymus;
17.4. siekia kvalifikacijos tobulinimo programų efektyvumo bei kokybės;
17.5. užtikrina galimybę dalintis patirtimi įvairių dalykų mokytojams;
17.6. teikia konsultacinę ir informacinę pagalbą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius metodinių būrelių, metodinių tarybų vadovams bei nariams;
17.7. kaupia mokytojų metodinių darbų duomenų bazę, organizuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtintų ekspertų komisijų, mokytojų asociacijų rekomenduotų metodinių darbų, mokymo bei mokymosi priemonių sklaidą rajone;
17.8. teikia aukštesnėms institucijoms siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo politikos formavimo, prioritetų nustatymo;
17.9. vykdo kitas veiklos nuostatuose nustatytas funkcijas;
17.10. koordinuoja metodinių būrelių ir mokyklų metodinės tarybos veiklą rajone;
17.11. nuolat teikia informacinę pagalbą metodinės veiklos organizatoriams, mokyklų metodinių tarybų vadovams ir nariams, metodinių būrelių vadovams ir nariams asmeniškai bei elektroniniu paštu;
17.12. įvairių tyrimų rezultatus bei gerosios metodinės patirties pavyzdžius skelbia rajono pedagoginei bendruomenei.;
17.13. tiria kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą rajone.
18. Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius:
18.1. kontroliuoja vykdomą metodinę veiklą;
18.2. tiria metodinės veiklos efektyvumą;
18.3. analizuoja renginių, parodų ir kt. metodinės veiklos efektyvumą ir teikia siūlymus metodinei veiklai tobulinti;
18.4. įvairių tyrimų rezultatus bei gerosios metodinės patirties pavyzdžius skelbia rajono pedagoginei bendruomenei.
19. Pedagoginė – psichologinė tarnyba:
19.1. teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų mokytojams, tėvams specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;
19.2. koordinuoja mokyklų specialiojo ugdymo komisijų veiklą;
19.3. kaupia naujausią metodinę literatūrą apie specialųjį ugdymą;
19.4. analizuoja bei inicijuoja gerosios patirties sklaidą tarp mokytojų ir kitų specialistų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais;
19.5. kaupia gerosios patirties pavyzdžių duomenų bazę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


20. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir mokyklų vadovai ieško galimybių kasmet materialiai paskatinti geriausius rajono bei mokyklų metodinės veiklos organizatorius.
21. Už nuostatų vykdymo priežiūrą atsako Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

AKMENĖS RAJONO METODINIAI BŪRELIAI

Eil. Nr.Metodinio būrelio pavadinimasPirmininko vardas, pavardė
1.Dorinio ir Etikos ugdymo mokytojų metodinis būrelisMonika Bertašiūtė
2.Gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelisŽydrė Bartkuvienė
3.Pradinio ugdymo metodinis būrelisJolita Bružienė
4.Ugdymo įstaigų muzikos ir šokių mokytojų metodinis būrelis Loreta Rimkuvienė
5.Rusų ir vokiečių kalbų mokytojų metodinis būrelisRužana Brasienė  
6.Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelisRamutė Juškienė  
7.Ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo (muzika) metodinis būrelisGražina Vozbinienė  
8.Dailės ir technologijų mokytojų metodinis būrelisDalia Sakalauskienė  
9.Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelisAudronė Ruškienė  
10.Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelisVita Mėlenienė  
11.Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelisRima Vaičiulienė
12.Matematikos mokytojų metodinis būrelisSigita Sketrienė
13.Socialinių pedagogų metodinis būrelisRasa Laurinavičienė
14.Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelisRaimondas Bitinas
15.Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisVitalijus Sobenka
16.Bibliotekininkų metodinis būrelisEdita Šimkienė,  
17.Istorijos mokytojų metodinis būrelisIndrė Šiurkienė  
18.Psichologų metodinis būrelisDaiva Skirienė
19.Geografijos mokytojų metodinis būrelisKęstutis Norvaiša  
20.Priešmokyklinio ugdymo metodinis būrelisAurelija Rimkuvienė  
21.Meno mokyklos mokytojų metodinis būrelisŽydrūnė Kazlauskaitė

Metodinio būrelio pirmininko informacija

Metodinių būrelių dalyvių sąrašas

Metodinio būrelio veiklos planavimo dokumentai

Metodinio būrelio protokolas

Į viršų