Centro taryba

Centro tarybos nuostatai

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO

CENTRO TARYBA

2022-2023 m.

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Centro tarybą sudaro:

 1. Mokytojai:
 2. Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
 3. Centro tarybos pirmininko pavaduotojas – Ramūnas Znutas
 4. Centro tarybos sekretorė – Nika Mitrofanova
 5. Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
 6. Jurgita Kojelytė – tėvų atstovas
 7. Algis Rudys – Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas
 8. Rimantas Kraujutis – verslininkas
 9. Mokiniai:
 10. Renata Kuršytė (IV B kl.)
 11. Gerda Parieštienė (IV D kl.),
 12. Ligita Aleksandravičienė (IV C  kl.)

Tikslastelkti Centro mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Uždaviniai:

 1. Skatinti Centro bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo (si) kokybę.
 2. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias Centro veiklos sritis.
 3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant didžiavimosi Centru kultūrą, saugų mikroklimatą, patrauklią ir modernią aplinką .

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m. m.

Eil. Nr.Darbo turinysLaikas
1.1.1. Centro tarybos veiklos plano 2022-2023 m.  m. sudarymas, aptarimas ir tvirtinimas. 1.2. 8 klasių mokinių (ne)dalyvavimas NMPP.2022 m. rugsėjis
2.Centro ugdymo kokybės įsivertinimo aptarimas.2023 m. sausis
3.3.1. 1,2% pajamų mokesčio rinkimo iniciavimas ir siūlymų administracijai teikimas dėl surinktų lėšų panaudojimo.2023 m. balandis
4.Centro tarybos veiklos ataskaita.2023 m. birželis
5.5.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. 5.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas. 5.3.Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos.Visus metus
Į viršų