Centro taryba

Centro tarybos nuostatai

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO

CENTRO TARYBA

2023-2024 m.

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Centro nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą.

Centro tarybą sudaro:

 1. Mokytojai:
 2. Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
 3. Centro tarybos pirmininko pavaduotojas – Ramūnas Znutas
 4. Centro tarybos sekretorė – Nika Mitrofanova
 5. Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
 6. Žaneta Bukauskienė – tėvų atstovas
 7. Algis Rudys – Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento

Akmenės skyriaus vedėjas

 • Rimantas Kraujutis – verslininkas
 • Mokiniai:
 • Eredija Norvaišienė (IIIB kl.)
 • Pocius Kęstutis (IIIB kl.),
 • Rita Bukauskaitė (IIIB  kl.)

Tikslastelkti Centro mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Uždaviniai:

 1. Skatinti Centro bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo (si) kokybę.
 2. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias Centro veiklos sritis.
 3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant didžiavimosi Centru kultūrą, saugų mikroklimatą, patrauklią ir modernią aplinką.

Mokyklos tarybos vienos kadencijos trukmė — 2 metai. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2023-2024 m. m.

Eil. Nr.Darbo turinysLaikas
1.1.1. Centro tarybos veiklos plano 2023-2024 m.  m. sudarymas, aptarimas ir tvirtinimas. 1.2. 8 klasių mokinių (ne)dalyvavimas NMPP.2023 m. rugsėjis
2.Centro direktoriaus veiklos bei gimnazijos ūkinės – finansinės veiklos 2023 m. aptarimas.2023 m. gruodis
3.Centro veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas. Atestacijos programos 2024-2025 m. svarstymas.2024 m. sausis
3.Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 2024-2025 m. m. tvirtinimas.2024 m. balandis
4.Centro tarybos veiklos ataskaita.2024 m. birželis
5.5.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. 5.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas. 5.3.Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos. 5.4. Dalyvavimas pilietinėse akcijose, renginiuose, savanorystės veikloje. 5.5. Pagalba ir iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, šventes.Visus metus

Loading

Į viršų