Kvalifikacijos tobulinimas

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS – AKREDITUOTA
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO INSTITUCIJA 
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1196)

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) viena iš veiklos krypčių – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, kurios tikslas – sudaryti palankias sąlygas rajono pedagogams pasiekti tokią profesinę kompetenciją, kuri atitiktų švietimo sistemos pokyčių keliamus reikalavimus. Centras inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo formų ir metodų kaitą, plėtoja sukauptos kvalifikacinės patirties sklaidą, skatina ir diegia pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo proceso kaitą, tiria ir prognozuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius. Centro įgyvendinami pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos modeliai skirti užtikrinti mokymosi visą gyvenimą strategijos nuostatas, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų ir kompetencijų šalies aukštosiose mokyklose, kvalifikaciją teikiančiose institucijose, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Centras siekia :

1. Sudaryti sąlygas realizuoti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme reglamentuotas pedagogo teises ir pareigas, būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
2. Sudaryti sąlygas rajono pedagogams susipažinti su užsienio šalių švietimo sistemomis bei šalies ir užsienio ugdymo institucijų edukacinės veiklos patirtimis.

Vystydamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą Centras savo veiksmus aptaria su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kuris inicijuoja švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną rajono ugdymo įstaigose, analizuoja kvalifikacijai skiriamų lėšų panaudojimo racionalumą, analizuoja pedagogų poreikį rajono švietimo įstaigose, teikia rekomendacijas vadovams dėl dalyvavimo mokymuose, konkursuose ir kt.

Centro funkcijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje:

1. Vykdo rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą;
2. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
3. Rengia arba siūlo kitų parengtas seminarų, kursų ar mokymo kvalifikacijos tobulinimo programas rajono pedagogų bendruomenei;
4. Rengia ir dalyvauja projektuose, skirtuose pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymui;
5. Rengia edukacines išvykas;
6. Kaupia ir skolina švietimo ir kitoms įstaigoms technines bei metodines priemones;
7. Teikia pagalbą švietimo darbuotojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
8. Teikia informaciją pedagogų bendruomenei apie persikvalifikavimo galimybes;
9. Informuoja ugdymo įstaigų vadovus apie numatomus vykdyti kvalifikacinius renginius;
10. Informuoja ugdymo įstaigų vadovus apie įvykdytas programas;
11. Remia individualius rajono ugdymo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
12. Bendradarbiauja su šalies universitetais, aukštosiomis mokyklomis bei kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis;
13. Analizuoja, tiria ir vertina kvalifikacinių renginių kokybę;
14. Vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų kompetencijų pritaikomumo stebėseną;
15. Kuria rajono ugdymo įstaigų metodinės veiklos partnerinius tinklus įgyvendinant tikslinę kvalifikacijos tobulinimo veiklą;
16. Sudaro Centro kvalifikacijos renginių planą ir viešai jį skelbia;
17. Organizuoja metodinių priemonių, meno darbų parodas.

Kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo finansavimas:

1. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai;
2. Tikslinių mokytojų, ugdymo įstaigos bendruomenės narių ar suinteresuotų asmenų grupių asmeninės įmokos;
3. Ugdymo ar kitos įstaigos bei organizacijos lėšos;
4. Švietimo ir mokslo ministerijos ir įvairių fondų skelbiamų konkursų lėšos;
5. Savivaldybės tikslinės lėšos;
6. Rėmėjų lėšos;
7. Laimėtų projektų lėšos.

Į viršų