Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos nuostatai

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSJŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2022-2023 M.M.

Tikslas – ugdymo proceso vykdymo ir kaitos kontrolė bei perspektyvų numatymas.

Uždavinys – ugdymo pasiekimų gerinimas.

Mokytojų tarybos pirmininkė Rita Butienė.

Centro Mokytojų tarybą sudaro pedagogai, klasių vadovai, bibliotekininkė, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai.

1 tikslas: Analizuoti praktinius švietimo politikos įgyvendinimo Centre klausimus.

1.1. Uždaviniai:

1.1.1. Analizuoti ugdymo planų įgyvendinimo būdus ir priemones.

1.1.2. Svarstyti mokinių ugdymo(-si), lankomumo ir pažangos rezultatus, ieškoti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdų.

1.1.3. Spręsti Centro aprūpinimo vadovėliais ir skaitmeninėmis mokymo priemonėmis klausimą.

1.1.4. Analizuoti neformaliojo švietimo klausimus.

2 tikslas: Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos

tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.

2.1. Uždaviniai:

2.1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

2.1.2. Paskirstyti kvalifikacijos tobulinimui, skirtas mokinio krepšelio lėšas.

2.1.3. Apsvarstyti 2022-2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo programą.

3 tikslas: Spręsti Centro vidaus tvarkos ir kultūros problemas.

Laukiami rezultatai:

  1. Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai

taikydama principines nuostatas kasdieninėje veikloje, vertins ir analizuos Centro veiklą, dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius.

  • Planuodama Centro ugdymo turinį, jo priemones ir būdus, sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi kokybę ir egzaminų rezultatus, būtų gerėtų.

VEIKLOS PLANAS.

Eil. Nr.Veiklos turinysDataAtsakingas
1.  Pirmojo pusmečio ugdymo(si) rezultatai.2023-01-27      Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.
Spec. poreikių turinčių mokinių ugdymas.Direktorius, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas.
2022 m. Centro direktoriaus  veiklos plano ataskaita ir 2023 m. veiklos planas.Direktorius.
Centro veiklos (pasirinktos srities) įsivertinimo pokyčio analizė. 2022 m. įsivertinimo rezultatai.Veiklos įsivertinimo darbo grupės pirmininkas ir nariai.
2.IV gimnazijos klasių mokinių antrojo pusmečio ir metinio ugdymo(si) rezultatai.2023-06-07Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.
3.6-III klasių mokinių antrojo pusmečio ir metiniai ugdymo(si) rezultatai, mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, palikimas kartoti kurso, išbraukimas iš mokinių sąrašų.2023-06-30  Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.
PUPP rezultatų analizė.Direktoriaus pavaduotojas.
2023-2024 ir 2024-2025  m. m. ugdymo plano projekto aptarimas.Direktorius, direktoriaus pavaduotojas.
Mokytojų ir klasių vadovų metodinės grupės veiklos ataskaita ir mokytojų veiklos įsivertinimas.Metodinės tarybos pirmininkas.  
 Centro pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir patirties sklaidos klausimai.Direktoriaus pavaduotojas.
4.Centro 2023-2024 m. m. ugdymo plano detalus aptarimas.2023-08-30Direktoriaus pavaduotojas
Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai.Direktoriaus pavaduotojas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, atlikus papildomus vasaros darbus.Direktoriaus pavaduotojas
BE rezultatų analizė. Tolimesnė dešimtokų ir abiturientų veikla.Direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

Mokytojų tarybos nariai privalo vykdyti Tarybos nutarimus. Iškilus būtinybei, gali būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai ar keičiamos darbotvarkės. Mokytojų tarybos nutarimų vykdymo kontrolę atlieka Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

2022-2023 M. M.

Eil. Nr.Vardas pavardėPareigosKvalifikacinė kategorijaPareigos taryboje
1.Rita ButienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui3Pirmininkė
2.Regina ŠnarienėBibliotekininkė,  klasių vadovėSekretorė
3.Lina JanavičienėSocialinė pedagogė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos pareigasNarė
4.Lina ZubavičienėMokytoja konsultantė, technologijų mokytojaNarė
5.Ilmantė KvederienėSpecialioji pedagogėVyresnioji pedagogėNarė
6.Inga ŠutkienėTikybos mokytojaMokytojaNarė
7.Nika MitrofanovaEtikos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
8.Virginija DalakovienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
9.Vaida KarabienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaMetodininkėNarė
10.Toma NorkuvienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
11.Svetlana ŽilinskienėRusų kalbos mokytoja, mokinių kuratorėMokytojaNarė
12.Loreta GustienėMatematikos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
13.Herta PovilaitienėMatematikos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
14.Viktoras GradeckasMatematikos mokytojas, Fizikos mokytojas, IT mokytojasVyresnysis fizikos mokytojasNarys
15.Ramūnas ZnutasIstorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojasMokytojas metodininkasNarys
16.Kęstutis MisiusDailės, technologijų ir geografijos mokytojasVyresnysis dailės mokytojasNarys 
17.Rūta NevardauskienėGeografijos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
18.Rimantas RimkusMuzikos ir neformaliojo ugdymo mokytojasVyresnysis muzikos mokytojasNarys 
19.Žaneta PetokaitienėVokiečių kalbos mokytojaMetodininkėNarė 
20.Lilijana MickūnienėBiologijos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
21.Romualda JonikienėAnglų kalbos mokytojaMokytojaNarė 
22.Diana RazminienėAnglų kalbos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
23.Ilona PaleckienėGamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, ekonomikos mokytojaVyresnioji  biologijos mokytojaNarė 
24.Justinas MickūnasMokinių kuratorius. Neformaliųjų užsiėmimų vadovasVyresnysis biologijos mokytojasNarys 
25.Renatas KateivaFizinio ugdymo mokytojasVyresnysis mokytojasNarys 
26.Rima ZemlickienėTechnologijų mokytojaMetodininkėNarė 
27.Stanislava DobilaitienėNeformaliojo užsiėmimo vadovėVyresnioji mokytojaNarė 
28.Virginija GrunskienėVisuomenės sveikatos priežiūros specialistėNarė 
Į viršų