Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos nuostatai

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSJŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2023-2024 M.M.

Tikslas – ugdymo proceso vykdymo ir kaitos stebėsena, kontrolė bei ugdymo rezultatų gerinimo priemonių bei būdų numatymas.

Uždaviniai:

  1. Telkti Centro mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir suinteresuotas institucijas, siekiant užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si).
  2. Svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias Centro veiklos sritis. 
  3. Teikti Centro mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir modernią aplinką Centre.

Mokytojų tarybos pirmininkė Rita Butienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų tarybos sekretorė Regina Šnarienė, bibliotekininkė.

Centro Mokytojų tarybą sudaro pedagogai, klasių vadovai, bibliotekininkas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai.

Laukiami rezultatai:

  1. Mokytojų bendruomenė gerai išmanys švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai

taikys principines nuostatas pedagoginėje veikloje, vertins ir analizuos Centro veiklą, dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama bei įgyvendindama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius.

  • Mokytojai, planuodami Centro ugdymo turinį, jo priemones ir būdus, sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi kokybę ir egzaminų rezultatus, gerėtų.

VEIKLOS PLANAS.

Eil. Nr.PosėdžiaiDataAtsakingas
1.  I pusmečio ugdymo(si) rezultatai.2024-01-26      Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai.
Spec. poreikių turinčių mokinių ugdymas.Direktorius, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas.
2023 m. Centro veiklos plano ataskaita ir 2024 m. veiklos plano aptarimas.Direktorius.
Centro veiklos (pasirinktos srities) įsivertinimo pokyčio analizė. 2023 m. įsivertinimo rezultatai.Veiklos įsivertinimo darbo grupės pirmininkas ir nariai.
2.IV gimnazijos klasių mokinių II pusmečio ir metinio ugdymo(si) rezultatai.2024-06-07Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai.
3.8-III klasių mokinių II pusmečio ir metiniai ugdymo(si) rezultatai, mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, palikimas kartoti kurso, išbraukimas iš mokinių sąrašų.2024-06-28  Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai.
PUPP ir tarpinių III gimnazijos klasės patikrinimų rezultatų analizė.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
2024-2025  m. m. ugdymo plano koregavimas.Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Mokytojų ir klasių vadovų metodinės grupės veiklos ataskaita ir mokytojų veiklos įsivertinimas.Metodinės tarybos pirmininkas.  
 Centro pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir patirties sklaidos klausimai.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
4.Centro 2024-2025 m. m. ugdymo plano detalus aptarimas.2024-08-30Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę arba palikimas kartoti kurso po papildomų vasaros darbų.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
BE rezultatų analizė. Tolimesnė dešimtokų ir abiturientų veikla.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai.

Mokytojų tarybos nariai privalo vykdyti Tarybos nutarimus. Iškilus būtinybei, gali būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai ar keičiamos darbotvarkės. Mokytojų tarybos nutarimų vykdymo kontrolę atlieka Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS

2023-2024 M. M.

Eil. Nr.Vardas pavardėPareigosKvalifikacinė kategorijaPareigos taryboje
1.Rita ButienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui3Pirmininkė
2.Regina ŠnarienėBibliotekininkė,  IVB ir IVC klasių vadovėSekretorė
3.Lina JanavičienėSocialinė pedagogė, IVD ir IVE klasių vadovėNarė
4.Lina ZubavičienėMokytoja konsultantė, technologijų mokytoja, socialinių įgūdžių ugdymo klasės vadovėNarė
5.Ilmantė KvederienėSpecialioji pedagogėVyresnioji pedagogėNarė
6.Inga ŠutkienėTikybos mokytoja, 8, 9 ir IIIB klasių vadovėMokytojaNarė
7.Nika MitrofanovaEtikos ir psichologijos  mokytojaVyresnioji etikos mokytojaNarė
8.Virginija DalakovienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
9.Vaida KarabienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaMetodininkėNarė
10.Žaneta KazlauskienėLietuvių kalbos ir literatūros mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
11.Svetlana ŽilinskienėRusų kalbos mokytoja, klasių kuratorė, 10C ir 10 D klasių vadovėMokytojaNarė
12.Loreta GustienėMatematikos mokytoja, IIIC klasės vadovėVyresnioji mokytojaNarė
13.Herta PovilaitienėMatematikos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė
14.Marius PetokaitisIT mokytojasVyresnysis IT mokytojasNarys
15.Ramūnas ZnutasIstorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojasMetodininkasNarys
16.Kęstutis MisiusDailės, technologijų ir geografijos mokytojas, IIID klasės vadovasVyresnysis dailės mokytojasNarys 
17.Aušrelė KieliūtėGeografijos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
18.Rimantas RimkusMuzikos ir neformaliojo ugdymo mokytojasVyresnysis muzikos mokytojasNarys 
19.Žaneta PetokaitienėVokiečių kalbos mokytojaMetodininkėNarė 
20.Lilijana MickūnienėBiologijos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
21.Romualda JonikienėAnglų kalbos mokytojaMokytojaNarė 
22.Diana RazminienėAnglų kalbos mokytojaVyresnioji mokytojaNarė 
23.Ilona PaleckienėGamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, ekonomikos mokytojaVyresnioji  biologijos mokytojaNarė 
24.Justinas MickūnasKlasių kuratorius, būrelio vadovasVyresnysis biologijos mokytojasNarys 
25.Renatas KateivaFizinio ugdymo mokytojas, 10B klasės vadovasMetodininkasNarys 
26.Rosita JablonskienėTechnologijų mokytojaMetodininkėNarė 
27.Rasa GabšytėFizikos mokytojaMetodininkėNarė 
28.Virginija GrunskienėVisuomenės sveikatos priežiūros specialistėNarė 

Loading

Į viršų