Mokinio elgesio taisyklės

 I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Kultūringai ir drausmingai elgtis per pamokas ir pertraukas.
2. Po skambučio nevėluoti į pamoką!
3. Per pamoką išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.
4. Saugoti Centro turtą. Radus sugadintą inventorių, informuoti kabineto vadovą ir administraciją.

CENTRE IR JO TERITORIJOJE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:

5. Per pamoką užsiimti pašaliniais darbais, t. y., naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis ir kt.
6. Naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius.
7. Rūkyti (ir el. cigaretes), turėti, platinti ar vartoti energinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas.
8. Žaisti azartinius žaidimus.
9. Į Centrą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.
10. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
11. Filmuoti ir fotografuoti Centro bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo.
12. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete.
13. Atsivesti arba kviesti į Centrą pašalinius asmenis, trikdančius Centro veiklą.

 II. MOKINIO TEISĖS

14. Gauti informaciją apie Centro programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą.
15. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
16. Pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo švietimo programas.
17. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą.
18. Gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
19. Dalyvauti Centro savivaldoje, įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
20. Naudotis kitomis Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

III. MOKINIO PAREIGOS

21. Vykdyti visus Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus.
22. Vykdyti visas Mokymo sutarties sąlygas.
23. Gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus Centro bendruomenės narius.
24. Per pamoką netrukdyti mokytojui, draugams, vykdyti mokytojo nurodymus.
25. Nevėluoti, lankyti pamokas pagal tvarkaraštį.
26. Laikytis įeigos kontrolės su vaizdu sistemos tvarkos.
27. Pateisinti visas praleistas pamokas.
28. Tausoti Centro duotus vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti Centro turtą ir atlyginti paties padarytą žalą Centrui.
29. Išvykose, ekskursijose elgtis pagal saugaus elgesio taisykles. 

IV. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

30. Mokiniai gali būti skatinami:
30.1. Už pasiekimus įteikiant mokiniui ir/ar jo tėvams (globėjams) klasės kolektyvo ar klasės vadovo padėkos raštą;
30.2. Už pasiekimus įteikiant mokiniui ir/ar jo tėvams (globėjams) Centro padėkos raštą;
30.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus pasveikinant viešai ir įteikiant atminimo dovanėles;
30.4. Už pasiekimus padovanojant mokiniui nemokamą ekskursiją.
31. Mokiniams gali būti taikomos drausminimo priemonės:
31.1. Klasės vadovo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne.
31.2. Mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu.
31.3. Įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio asmens bylą.
31.4. Svarstymas Centro Vaiko gerovės komisijoje.
31.5. Svarstymas Mokytojų tarybos ir Centro tarybos posėdžiuose.
31.6. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus.
31.7. Šalinimas iš mokyklos.

___________________________

Loading

Į viršų