Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Socialinės pedagoginės veiklos planas

2022 m.

 1. Socialinės pedagoginės veiklos tikslas – teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams), siekiant mokinių sėkmingos adaptacijos mokykloje bei sugrįžimo į ugdymo procesą.
 2. Uždaviniai:
  • 1. Padėti spręsti mokinių elgesio, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas.
  • 2. Padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali arba vengia dalyvauti privalomame švietime.
  • 3. Kartu su Centro bendruomenės nariais kurti įstaigos pozityvų  mikroklimatą, sprendžiant bendravimo, tolerantiškumo, tarpusavio santykių problemas.
  • 4. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir

emocinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

 • 5. Kartu su Centro klasių vadovais, pedagogais vykdyti prevencines programas, skatinant mokinių visuomeniškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.
 • 6. Puoselėti mokinių asmenines raiškas, skatinti pozityvią kaitą elgesyje bei ugdyme.
 1. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

3.1. Konsultavimas (individualus darbas).

3.2. Šviečiamasis, informacinis darbas.

3.3. Tiriamoji veikla.

3.4. Prevencinė veikla.

3.5. Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas.

Veiklos planas 2022 m.

Eil.NrVeiklaMetodaiDataAtsakingi asmenys
1.       Individualus, grupinis darbas su mokiniais turinčiais elgesio problemų, mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių.Konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir Centro pedagogais, socialinėmis institucijomis.Per mokslo metusSocialinis pedagogas ( VKG nariai, klasių vadovai ir socialiniai partneriai)
2.       Socialinės pedagoginėspagalbos teikimasmokiniams, konsultavimasugdymo klausimais, savirealizacijos galimybėmis ir kitais aktualiais klausimais.Individualios konsultacijos, bendradarbiavimas su Centro pedagogais.Per mokslo metusSocialinis pedagogas ( Centro administracija, VKG nariai, pedagogai)
3.       Darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių.Užsiėmimai, gyvenimo, socialinių įgūdžių ugdymasPagal PPT rekomendacijas ir individualius mokinio poreikiusSocialinis pedagogas ( Centro pagalbos specialistai)
4.       Šviečiamosios, informacinės medžiagos rengimas ir viešinimas.Stendų, lankstinukų kūrimas, pokalbiai ar renginiai socialinėmis temomis.Per mokslo metusSocialinis pedagogas (mokinių taryba, klasių vadovai)
5.       Prevencinė veiklaPrevencinių programų įgyvendinimas („ Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai“; „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, žala“; „ Karjeros dienos“; „ Etninės kultūros vertybių nuostatai“)Per mokslo metusSocialinis pedagogas ( klasių vadovai, pedagogai, slaugytoja)
Darbas su tėvais, globėjais ar rūpintojais
6.       Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas įvairiaissocialiniais pedagoginiaisklausimais, susijusiais su jųvaikų/globotiniųpatiriamais sunkumaisCentre.Rekomendacijų ugdymo,auklėjimo ir mokymoklausimais teikimas.Susitikimai Centre,informavimas telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais.Visus mokslo metusSocialinis pedagogas ( Centro administracija, VKG nariai, klasių vadovai) 
7.       Dalyvavimas VKG posėdžiuose, klasių valandėlėse.Pranešimų pristatymai, problemų sprendimų metodai.Pagal poreikįSocialinė pedagogė (VKG nariai, klasių vadovai) 
Bendradarbiavimas su administracija, pedagogais, socialiniais partneriais 
8.Bendradarbiavimas su klasės vadovais, seniūnais ir socialiniais partneriais (Akmenės rajono paramos šeimai centras; Akmenės savivaldybės TBK; VTAĮT ir kt.)Pokalbiai, susitikimai, informacijos pateikimas, minimalios priežiūros priemonių vykdymas.Per mokslo metusSocialinė pedagogė (klasių vadovai, socialiniai partneriai) 
9.Dalyvavimas projektinėje veikloje.Projektų paraiškų, ataskaitų pildymasVisus mokslo metusSocialinė pedagogė ( Centro administracija, pedagogai) 
10.Dalyvavimas Akmenės rajono socialinių pedagogų metodinėje veikloje.Posėdžiai, susitikimai.Visus mokslo metusSocialinė pedagogė 
Kita veikla 
11.Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos (VKG) posėdžiuose. Pagalbos plano vaikui sudarymas.Posėdžiai, pasitarimai.Per visus mokslo metusSocialinė pedagogė (VKG nariai, mokiniai, tėvai) 
12.Mokinių nemokamo maitinimo apskaitos vedimas.Mėnesinių žiniaraščių sudarymas.Visus mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro buhalterija) 
13.Kvalifikacijos kėlimasDalyvavimas seminaruose, susitikimuose.Per mokslo metusSocialinis pedagogas 
14.Socialinio ugdymo pagrindų sekimasĮstatymų, įsakymų, rekomendacijų nagrinėjimas, socialinio  metodinės medžiagos naujovių ieškojimas.Per mokslo metusSocialinis pedagogas 
15.Tiriamoji veiklaAnketavimas, apklausos ir kt.Pagal poreikįSocialinis pedagogas 
Planuojami susitikimai, dienų minėjimai 
16.Minėti Kovo – 21 d. pasaulinę Dauno sindromo dieną.Informatyvus plakatas.1 kart. per mokslo metusSocialinis pedagogas ( Centro bendruomenė, Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuras) 
17.Akcija „Pasaulinė diena be tabako“Lankstinukai, plakatai, apklausa.GegužisSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė) 
18.Karjeros ugdymas.Paskaita, susitikimai, apklausa.Per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė) 
19.Kiti renginiaiPagal rekomenduojamas mokiniams veiklas (Akcijos, susitikimai, išvykos ir kt.)Per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė) 
           

                                                                                                               Socialinė pedagogė            Lina Janavičienė

Į viršų