Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PLANAS

2023 M.

Socialinės pedagoginės veiklos tikslas – teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams), siekiant mokinių sėkmingos adaptacijos mokymo (- si) procese bei dalyvavimo jame.

Uždaviniai:

1. Padėti spręsti mokinių elgesio, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas.

2. Padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali arba vengia dalyvauti privalomame švietime.

3. Kartu su Centro bendruomenės nariais kurti įstaigos pozityvų  mikroklimatą, sprendžiant bendravimo, tolerantiškumo, tarpusavio santykių problemas.

4. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir emocinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

5. Kartu su Centro klasių vadovais, pedagogais vykdyti prevencines programas, skatinant mokinių visuomeniškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.

6. Puoselėti mokinių asmenines raiškas, skatinti pozityvią kaitą elgesyje bei ugdyme.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

3.1. Konsultavimas (individualus darbas).

3.2. Šviečiamasis, informacinis darbas.

3.3. Tiriamoji veikla.

3.4. Prevencinė veikla.

3.5. Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas.

VEIKLOS PLANAS 2023 M.

Eil. Nr.VeiklaMetodaiDataAtsakingi asmenys
 Individualus, grupinis darbas su mokiniais turinčiais elgesio problemų, mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių.Konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, Centro pedagogais, socialinėmis institucijomis.Per mokslo metusSocialinis pedagogas (VKG nariai, klasių vadovai ir socialiniai partneriai)
 Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas mokiniams, konsultavimas ugdymo klausimais, savirealizacijos galimybėmis ir kitais aktualiais klausimais.Individualios konsultacijos, bendradarbiavimas su Centro pedagogais.Per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro administracija, VKG nariai, pedagogai)
 Darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių.Užsiėmimai, gyvenimo, socialinių įgūdžių ugdymasPagal PPT rekomendacijas ir individualius mokinio poreikiusSocialinis pedagogas (Centro pagalbos specialistai)
 Šviečiamosios, informacinės medžiagos rengimas ir viešinimas.Stendų, lankstinukų kūrimas, pokalbiai ar renginiai socialinėmis temomis.Per mokslo metusSocialinis pedagogas (klasių vadovai)
 Prevencinė veiklaPrevencinių programų įgyvendinimas („Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai“; „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, žala“; „Karjeros dienos“; „Etninės kultūros vertybių nuostatai“)Per mokslo metusSocialinis pedagogas (klasių vadovai, pedagogai, slaugytoja)
Darbas su tėvais, globėjais ar rūpintojais
 Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas įvairiais socialiniais pedagoginiais klausimais, susijusiais su jų vaikų/globotinių patiriamais sunkumais Centre. Rekomendacijų ugdymo, auklėjimo ir mokymo klausimais teikimas.Susitikimai Centre, informavimas telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais.Visus mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro administracija, VKG nariai, klasių vadovai)
 Dalyvavimas VKG posėdžiuose, klasių valandėlėse.Pranešimų pristatymai, problemų sprendimų metodai.Pagal poreikįSocialinė pedagogė (VKG nariai, klasių vadovai)
Bendradarbiavimas su administracija, pedagogais, socialiniais partneriais
8.Bendradarbiavimas su klasės vadovais, seniūnais ir socialiniais partneriais (Akmenės rajono paramos šeimai centras; Akmenės savivaldybės TBK; VTAĮT ir kt.)Pokalbiai, susitikimai, informacijos pateikimas, minimalios priežiūros priemonių vykdymas.Per mokslo metusSocialinė pedagogė (klasių vadovai, socialiniai partneriai)
9.Dalyvavimas Akmenės rajono socialinių pedagogų metodinėje veikloje.Posėdžiai, susitikimai.Visus mokslo metusSocialinė pedagogė
Kita veikla
10.Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos (VKG) posėdžiuose. Pagalbos plano vaikui sudarymas.Posėdžiai, pasitarimai.Per visus mokslo metusSocialinė pedagogė (VKG nariai, mokiniai, tėvai)
11.Mokinių nemokamo maitinimo apskaitos vedimas.Mėnesinių žiniaraščių sudarymas.Visus mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro buhalterija)
12.Kvalifikacijos kėlimasDalyvavimas seminaruose, susitikimuose.Per mokslo metusSocialinis pedagogas
13.Socialinio ugdymo pagrindų sekimasĮstatymų, įsakymų, rekomendacijų nagrinėjimas, socialinio  metodinės medžiagos naujovių ieškojimas.Per mokslo metusSocialinis pedagogas
14.Tiriamoji veiklaAnketavimas, apklausos ir kt.Pagal poreikįSocialinis pedagogas
Planuojami susitikimai, dienų minėjimai
15.Kovo 11 d. minėjimas.Viktorina „Kuo garsi Lietuva?1 kart. per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė)
16.Minėti Kovo–21 d. pasaulinę Dauno sindromo dieną.Socialinė akcija.1 kart. per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė, Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuras)
17.Akcija „Pasaulinė diena be tabako“Lankstinukai, plakatai, apklausa.GegužisSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė)
18.Karjeros ugdymasPaskaita, susitikimai, apklausa.Sausis, balandisSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė)
19.Kiti renginiaiPagal rekomenduojamas mokiniams veiklas (Akcijos, susitikimai, išvykos ir kt.)Per mokslo metusSocialinis pedagogas (Centro bendruomenė)

Lina Janavičienė

Loading

Į viršų