Specialioji pedagogė

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ILMANTĖS KVEDERIENĖS VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Uždaviniai:

  1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje kontaktiniu arba nuotoliniu) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  2. Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti mokiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones.
  3. Padėti mokytojams parengti užduotis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokymuisi nuotoliniu būdu.
  4. Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  5. Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Eil.Nr.Numatoma veiklaDataNumatomi veiklos rezultatai
1.       Dokumentų (sąrašų, ataskaitų, kt.) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius rengimas, pristatymas PPT.2022 m.9 mėn. 10 mėn.Bendradarbiavimas, ugdymo proceso veiksmingumas.
2.       Supažindinti Vaiko gerovės komisijos narius su naujais, įtraukųjį (specialųjį) ugdymą reglamentuojančiais, teisės aktais.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Komisijos nariai žinos apie pokyčius specialiajame ugdyme.
3.       Pagalbos mokiniui specialistų metodinėje grupėje pateikti informaciją apie įtraukiojo (specialiojo ugdymo) organizavimo naujoves.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Pagalbos mokiniui specialistai žinos apie pokyčius specialiajame ugdyme ir keisis informacija su mokytojais.
4.       Specialiojo pedagogo privalomos dokumentacijos pildymas teisės aktų nustatyta tvarka.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Bus sutvarkyta veiklos dokumentacija.
5.       Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių individualios pažangos fiksavimas.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Užfiksuota specialiųjų poreikių mokinių pažanga padės stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius.
6.       Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas (specialiosios pedagogės pratybos).2022 m.01 mėn.–12 mėn. (pagal tvarkaraštį)Sutrikusių funkcijų lavinimas, žinių spragų šalinimas, pagalba įsisavinant Bendrųjų programų bent minimalų lygį.
7.       Kaupti, sisteminti ir skleisti naują metodinę medžiagą apie įtraukųjį (specialųjį) ugdymą mokytojams, tėvams, globėjams, rūpintojams.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Gauta informacija padės mokytojams efektyviau dirbti, o tėvams padės suprasti, kaip jie gali padėti savo vaikui pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.
8.       Bendrųjų ugdymo programų individualizavimo ir pritaikymo būdų aptarimas, akcentuojant sutrikusių funkcijų lavinimą.2022 m.09 mėn.–12 mėn.Mokytojai tinkamai parengs individualizuotas ir pritaikytas programas, atsižvelgdami į mokinių sutrikimų pobūdį.
9.       Mokytojų informavimas apie korekcinio darbo rezultatus.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo efektyvinimas.
10.   Specialiosios pedagoginės – metodinės pagalbos klasių vadovams, mokytojams ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, teikimas.Pagal poreikįGeresni santykiai su mokytojais ir SUP mokinių ugdymosi rezultatai.
11.   Aktyviai dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Bendradarbiavimas.
12.   Bendradarbiauti su kitais centro specialistais, sprendžiant specialiųjų poreikių mokinių problemas.2022 m.01 mėn.- 12 mėn.Bendradarbiavimas.
13.   Bendradarbiauti teikiant informaciją mokinių registrui.2022 m.09 mėn. – 10 mėn.Bendradarbiavimas.
14.   Tėvų informavimas apie vaiko mokymosi galimybes, realų žinių lygį, pasiekimus bei nesėkmes. Individualių konsultacijų teikimas bei informacijos pateikimas elektroniniame dienyne.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Bendradarbiavimas su tėvais.
15.   Atvykusių specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, jų reikmių vertinimas, realių žinių, mokėjimo lygio nustatymas.2022 m. 09 mėn.Atitinkamų rekomendacijų mokytojams pateikimas.
16.   Atsiskaityti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo rezultatus.2022 m.01 mėn., 06 mėn.Specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvinimas, patirties sklaida.
17.   Mokymo priemonių ruošimas specialiojo pedagogo korekcinėms pratyboms.2022 m.01 mėn.–12 mėn.Darbo sąlygų gerinimas, gerosios patirties sklaida.
18.   Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose.2021 m.01 mėn.–12 mėn.Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, sklaida kolektyve.
19.   Dalyvauti Akmenės rajono logopedų – specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje, ruošti pranešimus bei dalintis savo patirtimi.2021 m.01 mėn.–12 mėn.Bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida, savišvieta.

Vyresnioji specialioji pedagogė                                               

Į viršų