Egzaminai ir PUPP

Apie egzaminus:

 • Brandos egzaminus laiko moksleiviai, baigę 12 klasių.
 • Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros;
 • Turėti patenkinamus metinius pažymius tų dalykų, iš kurių laikomi egzaminai.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022-2023 mokslo metais, prašymus nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

BŪTINA ŽINOTI

 1. Ką atsinešti į egzaminą?

Vykdamas į brandos egzaminą ar jo dalį būtinai pasitikrink, ar pasiėmei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Taip pat pasirūpink atsarginiu tušinuku ir pieštuku, jei reikia – skaičiuotuvu, gali atsinešti ir geriamojo vandens.

Visos priemonės, kurių prireiks laikant brandos egzaminą, yra nurodytos kiekvieno dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje.

Brandos egzaminų  vykdymo instrukcijas gali rasti Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/vykdymo-instrukcijos/.

 • Kokiu tušinuku rašyti per egzaminą?

Visų brandos egzamino metu į atsakymų lapą galima rašyti tik juodai rašančiu tušinuku; korektūros priemonėmis naudotis draudžiama.

Kiekvieno egzamino metu pasilik pakankamai laiko atsakymų perrašymui į atsakymų lapą: pieštuku, o ne juodai rašančiu tušinuku parašyti atsakymai vertinami kaip neteisingi! Taip pat stenkis rašyti tvarkingai, įskaitomai ir tik atsakymams skirtose vietose.

 • Kokiu skaičiuotuvu naudotis per egzaminą?

Brandos egzamino metu galima naudotis tik skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y., tokiu skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Čia gali rasti brandos egzaminų metu tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžius: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/10/Skaiciuotuvu-sarasas.pdf.

 • Ar egzamino metu galima naudotis mobiliuoju telefonu?

Mobiliuoju telefonu egzamino metu naudotis draudžiama! Prieš egzaminą palik jį atskiroje patalpoje.

 • Kur galima rasti praėjusių metų egzaminų užduotis?

Visus ankstesnių metų brandos egzaminų užduočių pavyzdžius gali rasti ir savo žinias pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/egzaminu-uzduotys/

 • Ar per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą galiu naudotis kompiuteriu?

Taip, šio egzamino metu praėjus valandai nuo egzamino pradžios bus suteikiama galimybė naudotis kompiuteriu, kuriame yra suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai. Tai, kas svarbu, galėsi pasižymėti užduoties sąsiuvinyje.

Kiekvienas kompiuteriu gali naudotis iš viso 20 minučių: vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus po 10 minučių. Likus pusantros valandos iki egzamino pabaigos kompiuteriu bus galima naudotis tik 10 minučių, jei eilėje lauks ir kiti mokiniai, tad norint pasinaudoti kompiuteriu rekomenduojama nelaukti egzamino pabaigos.

Egzamino metu bus galima naudotis ir Dabartinės lietuvių kalbos žodynu bei dvikalbiais žodynais.

 • Kas nutiks, jei pavėluosiu į egzaminą?

Pavėlavus į brandos egzaminą ne daugiau nei 30 minučių egzaminą laikyti leidžiama, tačiau egzamino užduoties atlikimo laikas nebus pratęsiamas. Pavėlavus daugiau nei 30 minučių, brandos egzaminas nelaikomas.

Pavėlavus į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių ši egzamino dalis taip pat nelaikoma.

 • Ką daryti, jei neatvyksi į egzaminą?

Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos vadovas.

 • Ką daryti, jei neišlaikysi egzamino?

Per pagrindinę sesiją neišlaikius privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje bus galima laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.

Neišlaikius kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos bus galima laikyti tik kitais metais. Tad jei neišlaikei tau svarbaus egzamino ar jį išlaikei nepakankamai gerai, kad įstotum į savo norimą studijų programą, specialiai jam ruoškis papildomai ir laikyk jį kitais metais.

 1. Kiek egzaminų iš viso galima laikyti?

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, kuris yra privalomas, galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Brandos darbas yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas.

 1. Kiek egzaminų reikia išlaikyti, kad gaučiau brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia būti išlaikius du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas).

Vienas iš jų – lietuvių kalbos ir literatūros – yra privalomas. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – galima rinktis savo nuožiūra.

 1. Ar galima nelaikyti užsienio kalbos egzamino, jei esu išlaikęs tarptautinį tos kalbos egzaminą?

Taip, valstybinio užsienio kalbos egzamino galima nelaikyti tada, jei anksčiau buvo išlaikytas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kitas tarptautinis užsienio kalbos testas ar egzaminas. Stojant į aukštąją mokyklą jo įvertinimas gali būti įskaitomas vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino.

Mokinys, pasirinkęs laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, mokyklos vadovui turi pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino.

 1. Ką daryti, jei nesutinki su gautu egzamino įvertinimu?

Jei nesutinki su valstybinio brandos egzamino įvertinimu, per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos mokyklos vadovui gali teikti apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo.

Jei nesutinki su pagrindinės sesijos mokyklinio egzamino įvertinimu, mokyklos vadovui galima teikti apeliaciją per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.

Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei gerai susipažinai su savo darbo rezultatais bei atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija ir esi pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu.

 1. Ar galima laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS,  BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO  TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

PUPP TVARKARAŠTIS

PUPP

APIE PUPP

Loading

Į viršų