METODINĖS GRUPĖS

DALYKŲ MOKYTOJŲ IR KLASIŲ VADOVŲ  METODINIŲ GRUPIŲ

VEIKLOS PLANAS

2023- 2024 m. m.

TIKSLAI:

 1. Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.
 2. Siekti klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje, ugdant mokinių iniciatyvumą, aktyvumą, kūrybiškumą, asmeninės pažangos siekimą.

UŽDAVINIAI:

 1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą.
 2. Užtikrinti aktyvų klasių vadovų ir dalykų mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą.
 3. Užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą su Centro administracija, socialiniu pedagogu, specialiaisiais pedagogais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kuriant ir palaikant emociškai saugų bendruomenės mikroklimatą.
 4. Dalintis gerąja patirtimi.
 5. Analizuoti dalykų mokytojų ir  klasių vadovų veiklos rezultatus.
 6. Gerinti klasių vadovų ir dalykų mokytojų darbo kokybę, užtikrinant mokymosi šiuolaikiškumą mokymosi procese veiksmingai išnaudojant turimas mokymo priemones ir edukacines erdves.
 7. Dalyvauti procesuose, vykdant kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną.

PRIORITETAI:

 • Pamokos kokybė.
 • Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas.
 • Pamokų lankomumas.
 • Įtraukusis ugdymas.
 • Žalingų įpročių prevencija.
 • Mokytojų profesinis tobulėjimas.

DARBO KRYPTYS:

 • Informacijos teikimas.
 • Aptarimas.
 • Diskusija
 • Pranešimai
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Tyrimai.

DOKUMENTACIJA:

 • Metodinių grupių veiklos planas.
 • Metodinių grupių posėdžių protokolai.

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.Metodinių užsiėmimų temosDataAtsakingi asmenysPastabos
1.1.2023/2024 mokslo metų veiklos planavimas. 2. Supažindinimas su darbu Zoom programoje.2023 m. rugsėjisMetodinių grupių pirmininkė Loreta Gustienė, kompiuterininkas Vytautas Alekna 
2.1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų aptarimas ir  patvirtinimas. 2. Klasių vadovų veiklos planų aptarimas ir tvirtinimas. 3. Būrelių programų aptarimas ir tvirtinimas. 4. Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aptarimas ir koregavimas. 5. Mokinių pažangos vertinimo tvarkos aptarimas.2023 m. rugsėjisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė 
3.1. Darbo Moodle sistemoje pokyčiai. 2. Dėl atnaujintų programų taikymo ugdymo procese.2023 m. spalisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė, dalykų mokytojai.Pasidalijimas patirtimi.
4.Andragoginių metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas – komanda.2023 m. lapkritisDalykų mokytojai.Pasidalijimas patirtimi
5.Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.2023 m. gruodisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė, direktoriaus pavaduotojas  ugdymui  ir dalykų mokytojai.Sėkmės-nesėkmės.
6.Ruošimasis tarpiniams patikrinimams (11 kl.) ir mokykliniam technologijų brandos egzaminui.2024 m. vasarisDirektoriaus pavaduotojas  ugdymui  ir dalykų mokytojai. 
7.Ruošimasis lietuvių kalbos ir literatūros įskaitai.2024 m. kovasDirektoriaus pavaduotojas  ugdymui  ir dalykų mokytojai. 
8.Praktinė patirtis – diskusija: „Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?”2024 m. balandisMetodinės grupės pirmininkė Loreta GustienėMetodinės medžiagos dėstymas, demonstravimas, paroda.
9.2023/2024 mokslo metų veiklos aptarimas.2024 m. birželisMetodinė grupė. 
10.Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį.Pagal poreikį.Metodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė 

Pastaba: Temos gali keistis dalykų mokytojams pageidaujant ir pagal aktualumą.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                  Loreta Gustienė

Į viršų