AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

 BIBLIOTEKOS–SKAITYKLOS VEIKLOS PROGRAMA

2019 M.

 

VEIKLOS PRIORITETAS – bibliotekos-skaityklos, kaip informacijos centro, veiklos tobulinimas.

TIKSLAS – sistemingai ir kryptingai vykdyti bibliotekos-skaityklos šviečiamąją-informacinę veiklą.

UŽDAVINIAI:

  1. Tobulinti bibliotekos-skaityklos veiklos ir aptarnavimo kokybę.
  2. Skatinti mokytojus ir mokinius naudotis bibliotekos-skaityklos fondais.
  3. Informuoti skaitytojus apie gautą naują literatūrą,
  4. Ugdyti mokinių informacinę kultūrą, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengti literatūrą Centro renginių organizatoriams.
  5. Rengti teminius, proginius stendus, skirtus įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti. Dalyvauti organizuojant Centro renginius.
  6. Sistemingai tvarkyti bibliotekinę dokumentaciją.
  7. Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų seminaruose ir metodiniuose užsiėmimuose.

 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

TIKSLAS

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

DATA

ATSAKINGAS

Sistemingai ir kryptingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją–informacinę veiklą.

 

1. Tobulinti bibliotekos - skaityklos veiklos ir aptarnavimo kokybę. Taikyti visas naujoves bibliotekos- skaityklos veikloje.

2. Bibliotekos- skaityklos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese. 

3. Informuoti skaitytojus apie gautą naują literatūrą, ugdyti mokinių informacinę kultūrą, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengti literatūrą Centro renginių organizatoriams

4. Sistemingai tvarkyti bibliotekinę dokumentaciją. 

5. Rengti teminius, proginius stendus, skirtus įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti. Dalyvauti organizuojant Centro renginius.

6. Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų seminaruose ir metodiniuose užsiėmimuose.

1. Elektroninių skaitytuvų ir kitų IT priemonių bibliotekos darbe diegimas.

 

2. Pagal Centro finansines galimybes užsakyti įvairių naujų knygų, periodinių leidinių, vadovėlių, mokymo programų, metodinių rekomendacinių priemonių. 

3. Talkinimas mokytojams ir mokiniams, ruošiantis pamokoms, olimpiadoms, įvairiems renginiams.

 4. Remiantis programinių kūrinių sąrašu, nurašyti pasenusias, praradusias aktualumą, neatitinkančias ugdymo programų turinio knygas. Susidėvėjusių knygų remontas, pakviečiant į pagalbą moksleivius. Laikraščių ir žurnalų prenumerata. Metų gale atsiskaitymas su buhalterija.

 5. Stendų, skirtų rašytojų jubiliejams ir kalendorinėms šventėms paminėti, rengimas.

 

 


6. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

7.  Dalyvauti rajono bibliotekininkų metodinėje veikloje, skatinti tarpusavio bendradarbiavimo ryšius.

Nuolat

Bibliotekininkas

RENGINIAI:

 

 

Sukanka 305 metai, kai gimė poetas Kristijonas Donelaitis. Stendas  ir knygų paroda Centro bibliotekoje.

Sausio 2-4 d.

Bibliotekininkas,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Laisvės gynėjų diena. Akcija: uždekime žvakutę ant kiekvieno lango. Stendas Centro I a. fojė ir bibliotekoje, knygų paroda.

Sausio 11 d. 

 Bibliotekininkas, mokytojai, mokiniai, neformaliojo ugdymo organizatorius

 

 

Teofilis Tilvytis – Mažosios Lietuvos poetas. Šiandien poetui sukaktų 115 metų. Stendas apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą Centro bibliotekoje. 

Sausio 28 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

,,Prieš 100 metų gimė tautosakininkas Ambraziejus Jonynas,, Stendas Centro bibliotekoje.

Vasario 1 d.

Bibliotekininkas,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Stendas Centro I a. foje ir bibliotekoje, knygų paroda.

Vasario 15 d.

Bibliotekininkas, istorijos mokytojai

 

 

1899-03-02 gimė rašytojas ir vertėjas Juozas Paukštelis. Šiandien jam  – 120 metų. Stendas apie rašytojo kūrybą ir gyvenimą Centro bibliotekoje.

Kovo 1 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Stendai Centro I a. foje ir bibliotekoje. Knygų paroda.

Kovo 12 d.

Bibliotekininkas, istorijos mokytojai

 

 

Knygnešio diena. Stendas. Knygų paroda.

Kovo 15 d.

Bibliotekininkas

 

 

Rašytojui ir politiniam veikėjui Petrui Cvirkai – 110. Stendas. Knygų paroda bibliotekoje.

Kovo 25 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Sukanka 130 metų, kai gimė lietuvių ir švedų rašytojas Ignas Šeinius. Stendas apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą bibliotekoje.

Balandžio 3 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Literatūrinė popietė ,,Jonui Biliūnui – 140 ,, Stendas.  Knygų parodėlė apie rašytojo kūrybą Centro bibliotekoje. 

Balandžio 11 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Šv. Velykų laikotarpis. Stendai Centro I a. foje ir bibliotekoje. Įvairios vaikų piešinių ir dirbinių parodėlės bibliotekoje.

Balandžio 15-26 d.

Bibliotekininkas,

Centro mokytojai,

neformaliojo ugdymo organizatorius

 

 

Motinos diena. Stendai Centro I a. fojė ir bibliotekoje. Sveikinimai mamoms.

Gegužės 3 d.

Bibliotekininkas

 

 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Stendas ir  literatūrinė pamokėlė bibliotekoje.

Gegužės 7 d.

Bibliotekininkas, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Pasaulinė diena be tabako. Stendai apie tabako žalą sveikatai Centro I a. foje ir bibliotekoje.

Gegužės 31 d.

Bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas

 

 

Pasaulinė Kraujo Donoro diena. Stendas Centro I a. foje. Pamokėlė bibliotekoje „Kraujo lašas...,,

Birželio 14 d.

Bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas

 

 

 „Mokslo ir žinių diena “ Stendai, Centro papuošimas. Šventinis renginys.

Rugsėjo 2 d.

Bibliotekininkas, mokytojai, mokiniai, neformaliojo ugdymo organizatorius

 

 

Tarptautinė raštingumo diena. Stendai bibliotekoje ir Centro I a. foje.

 

Rugsėjo 9 d.

Bibliotekininkas

 

 

150 metų, kai gimė Juozas Tumas -VAIŽGANTAS – rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. Stendas Centro bibliotekoje apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą.

Rugsėjo 20 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Tarptautinė Mokytojų diena. Sveikinimo stendas Centro  mokytojų kambaryje.

Spalio 5 d.

Bibliotekininkas

 

 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. Stendas ir knygų paroda Centro bibliotekoje.

Spalio 16 d.

Bibliotekininkas, istorijos mokytojai

 

 

220 metų, kai gimė Simonas STANEVIČIUS – lietuvių poetas, istorikas, tautosakininkas. Stendas Centro bibliotekoje. Poeto kūryba. 

Spalio 25 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

Tarptautinė Tolerancijos diena. Stendas Centro I a. foje.

Lapkričio 15 d.

Bibliotekininkas,

dorinio ugdymo mokytojai

 

 

Literatūrinė popietė „105 metai, kai gimė Lietuvos poetė lyrikė Salomėja Nėris“. Stendas ir knygų parodėlė  Centro bibliotekoje.

Lapkričio 18 d.

Bibliotekininkas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 

 

 Pasaulinė kovos su AIDS diena

Gruodžio 2 d.

Bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas

 

 

Tarptautinė žmogaus teisių diena. Stendai Centro I a. foje ir bibliotekoje.

Gruodžio 10 d.

Bibliotekininkas, istorijos mokytojai

 

 

„Laukiant Kalėdų...“ Stendai.

 

Bibliotekininkas, mokytojai, mokiniai, neformaliojo ugdymo organizatorius

 Bibliotekininkė  Regina Šnarienė

 

 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA-SKAITYKLA TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrosios naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklės nustato bendrą naudojimosi biblioteka-skaitykla tvarką.

2. Bibliotekos-skaityklos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka-skaitykla turi teisę naudotis visi Centro bendruomenės nariai.

3. Biblioteka-skaitykla garantuoja kiekvienam skaitytojui turimos informacijos prieinamumą.

4. Naudojimasis biblioteka-skaitykla yra nemokamas.

 

II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

5. Asmenys, norėdami naudotis biblioteka-skaitykla, privalo užsiregistruoti bibliotekoje-skaitykloje.

6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.

7. Bibliotekos-skaityklos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.).

8. Skaitytojai ir lankytojai apskaitomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403-95).

 

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

9. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bibliotekos-skaityklos darbo laikas:

     pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

     pietūs nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

10. Pirmą kartą atėjęs į biblioteką-skaityklą užsisakyti vadovėlių, moksleivis turi nustatyto dydžio piniginį užstatą. Užstatas grąžinamas, kai grąžinami vadovėliai.

11. Skaitytojas į namus gali paimti ne daugiau kaip du spaudinius ir ne ilgiau kaip dviems savaitėms. Naujai gautiems ir didelę paklausą turintiems spaudiniams išdavimo į namus terminą gali nustatyti biblioteka-skaitykla.

12. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas.

13. Skaitytojas aptarnaujamas Mobis programos pagalba.

Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimo apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai” (LRS 1403-95).

 

IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

14. Skaitytojas turi teisę:

– gauti iš bibliotekos-skaityklos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus;

– gauti išsamią informaciją apie bibliotekos-skaityklos fondą;

– lankytis bibliotekoje-skaitykloje rengiamose parodose ir organizuojamuose renginiuose;

– pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos-skaityklos darbą, prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

15. Skaitytojas privalo:

– tausoti ir saugoti bibliotekos-skaityklos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos-skaityklos inventoriaus;

– neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos-skaityklos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo Mobis programą;

– nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ar kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

– nekeisti bibliotekos-skaityklos fondo sustatymo tvarkos;

– bibliotekos-skaityklos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkui.

16. Skaitytojo atsakomybė:

– praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos-skaityklos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti už jį dešimteriopą jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato sudaryta komisija);

– už nepilnamečių skaitytojų prarastus ar nepataisomai sugadintus spaudinius bei kitus dokumentus atsako jų tėvai;

– išeidamas iš Centro mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka-skaitykla.

 

V. BIBLIOTEKOS-SKAITYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

17. Biblioteka-skaitykla turi teisę:

– informuoti kitas bibliotekas apie skaitytojus, piktybiškai nevykdančius naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklių;

18. Biblioteka-skaitykla privalo:

– informuoti skaitytojus apie spaudinių fondą ir teikiamas paslaugas;

– užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos-skaityklos fondais;

– nuolat tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

___________________________________________

 

NAUJAUSI LEIDINIAI IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI

 2018 metai

 

Grožinė literatūra:

„21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis“
„Šiuolaikinė didaktika“
„Nebijokite drausminti vaikų“
„Kaip įsigyti draugų“
A. Račys. Birutė Žymantienė
„Šimtas latvių liaudies pasakų“ 

Vadovėliai ir mokymo priemonės: 

Lietuvių kalba 9–10 kl.
100 kompleksinių testų
Švietimo problemos
Žemų intelektų gebėjimas
Garsų užduotys
Lietuvių k. Užduotys
Specialioji pedagogika. Ieškojimai
Lietuvių k. S 9 kl.
Lietuvių k. S 10 kl.
Lietuvių k. S 8 kl.
Įsivertinimas ir asmeninė pažanga
Lietuvių k. S mokymo priemonė 7 kl.

 

2017 metai

 

Grožinė literatūra:

„Naujos regionų tapatybės konstravimas“
„Pradėkime nuo klausimo KODĖL“
„Ką gali mokytojas“
„Darnus vadovavimas“
„Tu gali. Atsleiskite savo galimybes“
„Lietuvos švietimas“
„Dabartinės lietuvių k. Žodynas VII kl.“
„Kompiuterių tinklas“
„Maya 7 trimatės animacijos pradmenys“
„Praktiniai Adobe Flasch CS4 profesional patarimai“
„Amžių išmintis“
„Žmogaus ir Dievo metai“
„Gerumo liūnas“
„Tikros ir netikros seserys“
„Kiekvieną dieną kaip maža mergaitė“
„Šilko rūmai“
„Saviugdos vadovas“
„Kalba mane augina“
„Suaugę alkoholikų vaikai“
„Vaikystėje neišmoktos pamokos“
„Nevaldomų vaikų nebūna“ 

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

Lietuvių kalba X kl.
Biologija X kl. 
Istorijos vadovėlis XI kl.
Skaitmeninė fotografija

 

2016 metai

 

Grožinė literatūra:

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“
„Švietimo problemos. BMT metodinės rekomendacijos“
„Nuodugnus mokymasis“
„Produktyvusis mokymasis“
„Lyderystė“
„Švietimas“
Thomas L.Good „Kas vyksta klasėse“
„Geros mokyklos link“
„Produktyvusis mokymas“
„Partneriškas konsultavimas“
„Neformaliosios lyderystės“ 

Mokymo priemonės:

Plakatas „Valstybės pažinimo centras“
Plakatas „Lietuvos prezidentai“

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

ŽINAU VISKĄ!!!
ŽINAU VISKĄ!!!

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų...

NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU
NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre...