Specialusis pedagogas – logopedas

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

SPECIALIOJO PEDAGOGO-LOGOPEDO EDVARDO LIAUČIAUS

VEIKLOS PROGRAMA 2023 M.

Tikslas: Gerinti ugdymosi kokybę orientuojantis į kompetencijoms grįstą ugdymą, teikti specialiąją pedagoginę bei logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Uždaviniai:

  1. Siekti asmeninės mokinio individualios pažangos logopedinės programos įgyvendinimo panaudojimą.
  2. Kurti saugią ir sveiką mokymo (si) aplinką, motyvuojančią mokytis ir mokyti.
  3. Ugdyti tapatumo ir pasididžiavimo mokyklos jausmą, puoselėti tradicijas.
  4. Skatinti kryptingą mokytojų metodinių grupių veiklą aktyvinant gerosios patirties sklaidą.
  5. Efektyvinti centro veiklą skaitmenizuojant valdymo ir ugdymo procesus.
  6. Kryptingai ir tikslingai valdyti centro procesus ir išteklius.
  7. Efektyviau išnaudoti inovatyvias ugdymo (si) aplinkas ir priemones.
Eil. Nr.Numatoma veiklaDataNumatomi veiklos rezultatai
1.Parengti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminio/pakartotinio vertinimo dokumentus.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
2.Parengti individualius pagalbos planus SUP mokiniams.2023 m. 9 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
3.Aptarti SUP mokinių pasiekimus ir problemas su mokytojais, mokinių tėvais ( globėjais, rūpintojais).2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
4.Konsultuoti mokytojus dėl SUP mokinių vertinimo ir ugdymo,  bei logopediniais klausimais.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
5.Bendradarbiauti (konsultuoti, teikti rekomendacijas) su tėvais, sprendžiant jų vaikų ugdymo (si), socialines ir psichologines problemas.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
6.Dalyvauti VGK veikloje, atvejų aptarimuose.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
7.Palaikyti saugią mokymo (si) aplinką, vykdyti smurto ir patyčių prevenciją.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.Prisidėti prie vykdomos patyčių prevencijos programos, kai bendruomenė įgyvendins smurto ir patyčių prevencines priemones, susipažins su centro bendruomenės informacijos perteikimo priemonėmis.
8.Laikytis bendruomenės susitarimų dėl mokinių kultūringo elgesio ugdymo, nepriimtino elgesio prevencijos.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.Palaikyti bendruomenėje susitarimą dėl bendrosios mokinių kultūros ugdymo, nepriimtino elgesio prevencijos ir netoleravimo. Mokinių, nepažeidžiančių mokymo sutarties nuostatų, mokinio elgesio taisyklių dalis ne mažesnė kaip 60 proc.
9.Dalyvauti Akmenės rajono logopedų- specialiųjų pedagogų  metodinės grupės renginiuose.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.100 procentų patenkintas poreikis.
10.Kaupti, sisteminti ir skleisti naują metodinę medžiagą apie įtraukųjį ugdymą mokytojams, tėvams, globėjams, rūpintojams.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.Gauta informacija padės mokytojams efektyviau dirbti, o tėvams padės suprasti, kaip jie gali padėti savo vaikams pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.
11.Bendrųjų ugdymo programų individualizavimo ir pritaikymo būdų aptarimas, akcentuojant sutrikusių funkcijų lavinimą.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.Mokytojai tinkamai parengs individualizuotam ugdymui pritaikytas programas, atsižvelgdami į mokinių sutrikimų pobūdį.
12.Bendradarbiavimas su kitais centro specialistais, sprendžiant specialiųjų poreikių mokinių problemas.2023 m. 01 mėn. – 12 mėn.Bendradarbiavimas.

Spec. pedagogas- logopedas                                                                                                                                                            Edvardas Liaučius

Loading

Į viršų