INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS, ABITURIENTAMS IR EKSTERNAMS APIE BRANDOS EGZAMINŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ

 

 

INFORMACIJA ABITURIENTAMS APIE KALBŲ ĮSKAITAS

 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą laiko (toliau – įskaita) mokinys, kuris mokosi pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą.

2. Įskaitą buvęs mokinys, kuris mokėsi pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą arba pagal lietuvių kalbos (gimtosios) programą bei nelaikė arba neišlaikė įskaitos.

3. Įskaitos nelaiko mokinys ar buvęs mokinys, mokyklos vadovo įsakymu iki įskaitos vykdymo dienos atleistas nuo brandos egzaminų dėl ligos.

4. Mokinys ar buvęs mokinys įskaitą laiko mokykloje, kurioje mokosi ar mokėsi.

5. Mokiniai ir buvę mokiniai su mokytojais sudaro savo temas. Visos įskaitos temos iki vasario 24 dienos tvirtinamos mokyklos direktoriaus.

6. Mokiniai, besimokantys nuotoliniu, gali laikyti įskaitą nuotoliniu būdu.

7. Įskaitos dieną per pokalbių ir vaizdo, duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs atsakinėja sąraše nurodytu laiku. Prie kompiuterio esančiam egzaminuojančiam ir vertinančiam mokytojui mokinys turi būti matomas ir girdimas.

8. Mokinio, laikančio įskaitą nuotoliniu būdu, viešasis kalbėjimas įrašomas – daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas.

9. Mokiniai ir buvę mokiniai, nelaikę įskaitos dėl pateisinamos priežasties arba nesurinkę reikiamo išlaikyti taškų skaičiaus, gali ją laikyti dar kartą.

10. Kitą įskaitos laiką skiria mokyklos vadovas ne vėliau kaip iki balandžio 20 d.

11. Mokiniai ir buvę mokiniai, du kartus laikę ir neišlaikę įskaitos, gali ją laikyti kitais metais.

Brandos egzaminų bei Kalbų įskaitų tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt .

Daugiau informacijos apie Kalbų įskaitų nuostatas rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie kalbų įskaitas teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA IŠ EGZAMINŲ ORGANIZACIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinys ir buvęs mokinys (toliau – kandidatas) brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (iki 2012 m. išlaikytas lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminas yra įskaitomas) bei dar vieno dalyko brandos egzaminą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas.

2. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.

3. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui. Iki sausio 16 dienos teikiamas prašymas dėl menu ir technologijų, o iki vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų.

4. Menų arba technologijų brandos egzaminus gali rinktis tik mokiniai, kurie mokosi menų arba technologijų dalyko programos. Menų ir technologijų brandos egzaminai vykdomi sausio – gegužės mėnesiais.

5. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama. Kandidatas, nepateikęs prašymo netenka teisės laikyti brandos egzaminų.

6. Mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą, jei nuo to dalyko įskaitos nėra atleistas;

individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių technologijų, menų, technologijų ir užsienio kalbos, brandos egzaminus – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;

individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos, menų ir technologijų brandos egzaminus;

ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą.

7. Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:

iki kovo 1 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;

iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

iki vasario dienos yra pasirinkęs laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino, nustatyto įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose laiko, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

8. Kandidatas, negalintis laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu.

9. Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir pateiktus dokumentus, mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiamas.

10. Mokyklos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis atidedamas pakartotinei sesijai:

kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu;

kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino atidėjimo ir medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino),

technologijų ir menų brandos egzaminai neatidedami.

11. Kandidatai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Brandos egzaminų bei Kalbų įskaitų tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie kalbų įskaitas teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFORMACIJA ABITURIENTAMS APIE BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠĄ

 

2018 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus, pasirinkti brandos egzaminus reikia iki vasario 24 d. (pasirinkti menų ir technologijų brandos egzaminus reikia iki sausio 16 d.).

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vykdoma balandžio-birželio mėnesiais, pakartotinė – birželio – liepos mėnesiais. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus brandos egzaminus bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija / arba kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 d. mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Brandos egzaminų bei Kalbų įskaitų tvarkaraščius rasite adresu  www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie kalbų įskaitas teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA EKSTERNAMS

 

1. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus eksternas iki vasario 24 dienos pateikia bazinės mokyklos vadovui. Akmenės rajone bazinė mokykla – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

2. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios prašymą teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

3. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3.1. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šiame punkte nurodytų išsilavinimo dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

3.2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

4. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną dalyko brandos egzaminą.

5. Eksternai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Brandos egzaminų bei Kalbų įskaitų tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt.

Detalesnė informacija apie kalbų įskaitas teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS

 

1. Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, kuriuose dalyvauja visi pagrindinio (išskyrus besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą) ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

2. Mokiniai pasiekimų patikrinime dalyvauja savo mokykloje.

3. Pasiekimų patikrinime gali dalyvauti ir buvę mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, bet neįgiję pagrindinio išsilavinimo. Buvę mokiniai prašymus dalyvauti pasiekimų patikrinime iki einamųjų metų vasario 7 dienos teikia mokyklos vadovui.

3. Mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimuose (išskyrus atvejus, kai mokinys nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).

4. Mokinys, tvarkaraštyje nustatytomis dienomis, nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus ir iki birželio 14 dienos įregistruotas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą. Pakartotinai lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimas vykdomas einamųjų metų birželio 18-27 dienomis.

5. Mokinys, be pateisinamos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

6. Mokinys dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo. Atleistas mokinys negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.

7. Mokinys, negalintys dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl ligos, mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu.

8. Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji apie tai turi pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir pateiktus dokumentus mokinys atleidžiamas nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime. 

9. Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą sudaro dalis žodžiu (viešasis kalbėjimas) ir dalis raštu.

10. Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pasiekimų patikrinimas vykdomas kasmet vasario – balandžio mėnesiais. Dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) atsiskaitymo laiką tvirtina mokyklos vadovas.

11. Mokyklos, turinčios teisę mokyti nuotoliniu būdu, ir šiuo būdu besimokantys jose mokiniai ar buvę mokiniai lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

12. Mokiniai dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie kalbų įskaitas teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2018 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

PATIKRINIMAS  VYKDYMO DATA 
Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu)* Vasario 12–balandžio 25 d. 
Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu) I dalis Gegužės 28 d. 
Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu) II dalis Gegužės 29 d. 
Matematika Birželio 1 d. 

*mokyklos vadovo nustatytu laiku

 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun