Mokytojų metodinė grupė

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2022- 2023 m. m.

Naujoji Akmenė

TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.

UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 • Skleisti metodines naujoves tarp kolegų.
 • Tobulinti mokytojų dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas.
 • Naudoti IT ugdymo procese, siekiant gerinti ugdymo rezultatus.
 • Parinkti ir taikyti andragoginius metodus pamokose.
 • Kaupti, sisteminti ir dalintis metodine medžiaga.

PRIORITETAI:

 • Pamokos kokybė.
 • Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas.
 • Nuotolinis mokymas.
 • Profesinis mokymas.
 • Spec. poreikių turinčių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Besimokančiųjų lankomumo ir žalingų įpročių prevencija.
 • Mokytojų profesinis tobulėjimas.

POKYČIAI:

 • Lankomumo problemų sprendimas ir mokymo kokybės gerinimas.
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Nuotolinio mokymo sistemų patrauklumas.
 • Tinkamų mokymo metodų parinkimas, IT naudojimas pamokose ir motyvacijos augimas.
 • Dalykų mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

DARBO KRYPTYS:

 • Informacijos teikimas.
 • Aptarimas.
 • Diskusija
 • Pranešimai
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Tyrimai.

DOKUMENTACIJA:

 • Metodinės grupės veiklos planas.
 • Metodinės grupės posėdžių protokolai.

VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.Metodinių užsiėmimų temosDataAtsakingi asmenysPastabos
12022/2023 mokslo metų veiklos planavimas2022 m. rugsėjisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė 
21. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų aptarimas ir  patvirtinimas. 2. Mokinių vertinimo tvarkos aptarimas2022 m. rugsėjisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė 
3Dėl darbo Moodlės sistemoje.2022 m. spalisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė, dalykų mokytojai. 
4Andragoginių metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas – komanda.2022 m. lapkritisDalykų mokytojai.Pasidalijimas patirtimi
5Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.2022 m. gruodisMetodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė, direktoriaus pavaduotojas  ugdymui  ir dalykų mokytojai.Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.
6Nuotolinio mokymo organizavimo realijos ir sunkumai.2023 m. vasarisDirektorius, pavaduotojai, dalykų mokytojai. 
7Praktinė patirtis – diskusija: „Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?”2023 m. balandisMetodinės grupės pirmininkė Loreta GustienėMetodinės medžiagos dėstymas, demonstravimas, paroda.
82022/2023 mokslo metų veiklos aptarimas.2023 m. birželisMetodinė grupė. 
9Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį.Pagal poreikį.Metodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė 

Pastaba: Temos gali keistis dalykų mokytojams pageidaujant ir pagal aktualumą.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                  Loreta Gustienė

Loading

Į viršų