Klasių vadovų metodinė grupė

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m. m.

TIKSLAS -– siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

UŽDAVINIAI:

 1. Analizuoti klasių vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo ugdomajai veiklai.

2. Gerinti klasių vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

3. Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

4. Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, centro administracija, socialiniu pedagogu, mokiniais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

5. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Mokymosi rezultatų gerinimas.

Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.

Dalyvavimas patyčių prevencijos programoje.

LAUKIAMI REZULTATAI:

Bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, Centro administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis padėsime klasių vadovams spręsti auklėtinių mokymosi, lankomumo ir socialines problemas.

Klasių vadovai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir padės planuoti jų tolimesnę karjerą per klasės valandėles, individualius pokalbius su mokiniais ir mokytojais dalykininkais. Klasių vadovai skleis savo gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje.

Eil.Nr.TemaLaukiami rezultataiAtsakingasVykdymo terminasPastabos
1  Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos plano 2022-2023 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.Produktyvus, sistemingas darbas.Grupės pirmininkė Loreta Gustienė2022 m. rugsėjo mėn. 
2.Susipažinimas su naujai atvykusiais mokiniais, jų dokumentų peržiūra, tvarkymas  Nustatyti mokytojo ir mokinio darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimusKlasių vadovai2022 – 2023 m. m. 
3.        Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo rezultatų analizavimo ir panaudojimo svarba.Ugdomos mokinių mokymosi kompetencijos, teigiamas požiūris į mokymąsi. Tikslo ir veiklų nusimatymas. Mokymosi veiklų ir rezultatų apmąstymas bei įsivertinimas.Klasių vadovai  Pasibaigus I ir II  pusmečiams   
Kaupiamojo kriterinio vertinimo įgyvendinimo rezultatai (kaip sekasi?).Sėkmingas mokymo planavimas 
4.Sveikatos ugdymo ir prevencinių programų įgyvendinimo analizė.Gerosios patirties sklaida.Klasių vadovai  Per mokslo metus 
Patyčių prevencinės programos vykdymas klasėse, individualūs pokalbiai su mokiniaisGeras mikroklimatas Centre. 
Karjeros konsultavimo efektyvumas.Sėkmingas mokinių ateities planavimas.Klasių vadovai 
5..Klasės vadovų 2022-2023 m. m. metodinės  grupės veiklos analizė, įsivertinimas, Rekomendacijos 2023-2024.m. m. veiklai.  Nuveiktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas.Klasių vadovai2023 m. birželio mėn. 

Metodinės grupės pirmininkė Loreta Gustienė

Loading

Į viršų