MOKYTOJO(-OS) VARDAS IR PAVARDĖ

PROFESINĖ KVALIFIKACIJA ELEKTRONINIS PAŠTAS
Virginijus Suchodimcovas  Istorijos mokytojas metodininkas   
Ramūnas Znutas Istorijos mokytojas metodininkas  
Aurelija Miklošienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja   
Virginija Dalakovienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja  
Rita Butienė Lietuvių kalbos mokytoja  
Liudmila Liulienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė   
Irena Braiko Rusų kalbos vyresnioji mokytoja   
Rimantas Rimkus Muzikos vyresnysis mokytojas  
Linas Baltutis Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas  
Nika Mitrofanova Etikos vyresnioji mokytoja  
Rimantas Kentra Kūno kultūros vyresnysis mokytojas  
Ilona Paleckienė Biologijos, chemijos ir ekonomikos mokytoja  
Kęstutis Misius Dailės vyresnysis ir geografijos mokytojas  
Viktoras Gradeckas Fizikos vyresnysis mokytojas  
Loreta Gustienė Matematikos vyresnioji mokytoja  
Romualda Jonikienė Anglų kalbos mokytoja  
Žaneta Petokaitienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė  
Marius Petokaitis Informacinių technologijų vyresnysis ir matematikos mokytojas  
Ramutė Bužinskienė Technologijų vyresnioji mokytoja  
Raimonda Paleckienė Anglų kalbos mokytoja  
Kristina Kleinauskaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
 
 
 

Birutė Baltutienė,

Direktorė
Tel./faks. (8 425) 56 833
Mob.  8 612 48 843
El. paštas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Rita Butienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel./faks. (8 425) 56 860
El. paštas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Rimantas Kentra,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel./faks. (8 425) 56 860
El. paštas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Gintaras Skirmantas,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel./faks. (8 425) 56 860
El. paštas  gThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
 

Danutė Naglienė,

vyriausioji buhalterė
Tel./faks. (8 425) 56 860
El. paštas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m. m.

 

TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

 

UŽDAVINIAI:

 1. Analizuoti klasių vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo ugdomajai veiklai.
 2. Gerinti klasių vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

3.Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

4.Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, Centro administracija, socialiniu pedagogu, mokiniais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

 1. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Mokymosi rezultatų gerinimas.

Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.

Dalyvavimas prevencijos programose.

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

 1. Bendradarbiaudami su socialiniu pedagogu, Centro administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasių vadovai spręs auklėtinių mokymosi, lankomumo ir socialines, psichologines bei kt. problemas.
 2. Klasių vadovai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir padės jiems planuoti tolimesnę karjerą, inicijuos individualius pokalbius tarp mokinių ir mokytojų.
 3. Klasių vadovai skleis gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje.

 

Eil.Nr.

 

Tema

Laukiami rezultatai

Atsakingas

Vykdymo

terminas

Pastabos

1

 

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos plano 2018-2019 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Klasių vadovų individualių veiklos planų aptarimas ir tvirtinimas.

Produktyvus, sistemingas darbas, parengti tinkami planai.

Aurelija Miklošienė

2018 m.

rugsėjo mėn.

 

2.

Susipažinimas su naujai atvykusiais mokiniais, jų dokumentų peržiūra, tvarkymas.

 

Nustatyta mokytojo ir mokinio darbo sėkmė, priimti pagrįsti sprendimai.

Klasių vadovai

2018 m.

rugsėjo mėn.

 

 

3.

 

 

 

 

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas, rezultatų analizavimas ir gautų duomenų svarba ugdymo procesui.

Ugdomos mokinių mokymosi

Kompetencijos, formuojamas teigiamas požiūris

į mokymąsi. Tikslo link

vedančių veiklų nusimatymas. Mokymosi veiklų ir rezultatų

apmąstymas bei įsivertinimas.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

po I-ojo ir II-ojo  pusmečio

 

 

Kaupiamojo kriterinio vertinimo įgyvendinimo rezultatai (kaip sekasi)?

 

Sėkmingas mokymo planavimas

Klasių vadovai

2019 m. sausio mėn.

 

4.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai prevencinės programos bei kitų prevencinių programų įgyvendinimo sėkmės ir problemos.

 

Gerosios patirties sklaida.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

Per mokslo metus

 

Patyčių ir smurto prevencinės programos vykdymas klasėse, individualūs pokalbiai su mokiniais

 

Geras mikroklimatas Centre

 

Konsultavimo karjeros ugdymo klausimais efektyvumas ir rezultatai.

Sėkmingas mokinių ateities planavimas

Klasių vadovai

 

5..

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos 2018-2019 m. m. analizė, įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2019-2020 m. m. veiklai.

 

Nuveiktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas.

Klasių vadovai

2019 m. birželio mėn.

 

PASTABA. Veiklos planas gali būti koreguojamas.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                            Aurelija Miklošienė                                                                                                                                                                                           

 

 AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2018–2019 m. m.

 

TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.

UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 • Skleisti metodines naujoves tarp kolegų.
 • Tobulinti mokytojų dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas.
 • Naudoti IT ugdymo procese, siekiant gerinti ugdymo rezultatus.
 • Parinkti ir taikyti andragoginius metodus pamokose.
 • Kaupti, sisteminti ir dalintis metodine medžiaga.

PRIORITETAI:

 • Pamokos kokybė.
 • Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas.
 • Nuotolinis mokymas.
 • poreikių turinčių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Prevencinių programų vykdymas, jas integruojant į mokomuosius dalykus..
 • Mokytojų profesinis tobulėjimas.

POKYČIAI:

 • Lankomumo problemų sprendimas ir mokymo kokybės gerinimas.
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Nuotolinio mokymo sistemos patrauklumas.
 • Tinkamų mokymo metodų parinkimas, IT naudojimas pamokose ir motyvacijos augimas.
 • Dalykų mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

DARBO KRYPTYS:

 • Informacijos teikimas.
 • Diskusija
 • Pranešimai
 • Gerosios patirties sklaida.

DOKUMENTACIJA:

 • Metodinės grupės veiklos planas.
 • Metodinės grupės posėdžių protokolai.

  

VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Metodinių užsiėmimų temos

Data

Atsakingi

asmenys

Pastabos

1

2018/2019 mokslo metų veiklos planavimas

2018 m.
rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko.

 

2

1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų aptarimas ir  patvirtinimas.

2. Mokinių vertinimo tvarkos aptarimas.

2018 m.
rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko.

 

3

Dėl darbo virtualioje mokymo sistemoje Moodle organizavimo.

2018 m.
spalis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko, dalykų mokytojai.

 

4

Andragoginių metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas - komanda.

2018 m.
lapkritis

Dalykų mokytojai.

Pasidalijimas patirtimi

5

Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.

2018 m.
gruodis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Rimantas Kentra ir dalykų
mokytojai.

Socialinių įgūdžių
klasės mokinių
ugdymo stebėjimas
ir analizė.

6

Nuotolinio mokymo organizavimo realijos ir sunkumai.

2019 m.
vasaris

Direktorė, pavaduotojai,
dalykų mokytojai.

 

7

Praktinė patirtis - diskusija: „ Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?"

2019 m.
balandis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

Metodinės
medžiagos
dėstymas,
demonstravimas,
paroda.

8

2018/2019 mokslo metų veiklos aptarimas.

2019 m.
birželis

Metodinė grupė.

 

9

Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį.

Pagal
poreikį.

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

 

 

Pastaba: Temos ir datos gali keistis dalykų mokytojams pageidaujant ir pagal poreikį..

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

 
 
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

{{#92}}{{/92}}