INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS, ABITURIENTAMS IR EKSTERNAMS APIE BRANDOS EGZAMINŲ, BRANDOS DARBO, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ

  

INFORMACIJA ABITURIENTAMS APIE LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITĄ

 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą laiko (toliau – įskaita) mokinys, kuris mokosi pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą.

2. Įskaitą buvęs mokinys, kuris mokėsi pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą arba pagal lietuvių kalbos (gimtosios) programą bei nelaikė arba neišlaikė įskaitos.

3. Įskaitos nelaiko mokinys ar buvęs mokinys, mokyklos vadovo įsakymu iki įskaitos vykdymo dienos atleistas nuo brandos egzaminų dėl ligos.

4. Mokinys ar buvęs mokinys įskaitą laiko mokykloje, kurioje mokosi ar mokėsi.

5. Mokiniai ir buvę mokiniai su mokytojais sudaro savo temas. Visos įskaitos temos iki vasario 27 dienos tvirtinamos mokyklos direktoriaus.

6. Mokiniai, besimokantys nuotoliniu būdu, gali laikyti įskaitą nuotoliniu būdu.

7. Įskaitos dieną per pokalbių ir vaizdo, duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs mokinys atsakinėja sąraše nurodytu laiku. Prie kompiuterio esančiam egzaminuojančiam ir vertinančiam mokytojui mokinys turi būti matomas ir girdimas.

8. Mokinio, laikančio įskaitą nuotoliniu būdu, viešasis kalbėjimas įrašomas – daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas.

9. Mokiniai ir buvę mokiniai, nelaikę įskaitos dėl pateisinamos priežasties arba nesurinkę reikiamo išlaikyti taškų skaičiaus, gali ją laikyti dar kartą.

10. Kitą įskaitos laiką skiria mokyklos vadovas, bet ne vėliau kaip iki tvarkaraščiuose nurodyto įskaitos vykdymo laikotarpio pabaigos (t. y. balandžio 19 d.).

11. Mokiniai ir buvę mokiniai, du kartus laikę ir neišlaikę įskaitos, gali ją laikyti kitais metais.

Brandos egzaminų bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt .

Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos nuostatas rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA IŠ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinys ir buvęs mokinys (toliau – kandidatas) brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (iki 2012 m. išlaikytas lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminas yra įskaitomas) bei dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas.

2. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ar brandos darbą.

3. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui. Iki einamųjų metų rugsėjo 24 dienos teikiamas prašymas dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o iki spalio 25 dienos – dėl kitų brandos egzaminų., III-ios gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo prašymą teikia iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d.

4. Menų arba technologijų brandos egzaminus gali rinktis tik mokiniai, kurie mokosi menų arba technologijų dalyko programos. Menų ir technologijų brandos egzaminai vykdomi nuo spalio iki balandžio mėnesio. Brandos darbą IV-os gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 d., III-ios gimnazijos klasės mokinys – nuo einamųjų metų sausio 30 d. iki balandžio 1 d.

5. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama. Kandidatas, nepateikęs prašymo netenka teisės laikyti brandos egzaminų.

6. Mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą;

individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių technologijų, menų, technologijų ir užsienio kalbos, brandos egzaminus – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;

individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos, menų ir technologijų brandos egzaminus;

ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą.

7. Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:

iki spalio 25 d. mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;

iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

iki vasario dienos yra pasirinkęs laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino, nustatyto įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose laiko, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

8. Kandidatas, negalintis laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu.

9. Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir pateiktus dokumentus, mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiamas.

10. Mokyklos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis atidedamas pakartotinei sesijai:

kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu;

kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino atidėjimo ir medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino),

brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai neatidedami.

11. Kandidatai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Brandos egzaminų bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie brandos egzaminus, brandos darbą bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA ABITURIENTAMS APIE BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠĄ

 

2018–2019 mokslo metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ar brandos darbą, kuriuos turi pasirinkti iki 2018 m. spalio 24 d. (pasirinkti menų ir technologijų brandos egzaminus reikia iki 2018 m. rugsėjo 25 d.). Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 d., o III-ios gimnazijos klasės mokinys – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d. 

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vykdoma balandžio-birželio mėnesiais, pakartotinė – birželio – liepos mėnesiais. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus brandos egzaminus bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Brandos darbas, technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi einamųjų metų spalio–balandžio mėnesiais. III gimnazijos klasės mokiniams brandos darbas vykdomas nuo einamųjų mokslo metų sausio iki kitų mokslo metų balandžio mėnesio.

Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija / arba kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 d. mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Brandos egzaminų bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkaraščius rasite adresu  www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie brandos egzaminus, brandos darbą bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA EKSTERNAMS

 

1. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus eksternas iki spalio 24 dienos pateikia bazinės mokyklos vadovui. Akmenės rajone bazinė mokykla – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

2. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios prašymą teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

3. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3.1. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šiame punkte nurodytų išsilavinimo dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

3.2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

4. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną dalyko brandos egzaminą.

5. Eksternai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Brandos egzaminų bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie Brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt.

Detalesnė informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, brandos egzaminus ir brandos darbą teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS

 

1. Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, kuriuose dalyvauja visi pagrindinio (išskyrus besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą) ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

2. Pasiekimų patikrinime gali dalyvauti ir buvę mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, bet neįgiję pagrindinio išsilavinimo. Buvę mokiniai prašymus dalyvauti pasiekimų patikrinime iki einamųjų metų vasario 7 dienos teikia mokyklos vadovui.

3. Mokinys ir buvęs mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimuose (išskyrus atvejus, kai mokinys nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).

4. Mokinys ir buvęs mokinys, tvarkaraštyje nustatytomis dienomis, nedalyvavęs pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus ir iki birželio 14 dienos įregistruotas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą. Pakartotinai lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimas vykdomas einamųjų metų birželio 18-27 dienomis.

5. Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisinamos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

6. Mokinys ir buvęs mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo. Atleistas mokinys negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.

7. Mokinys ir buvęs mokinys nuo pasiekimų patikrinimo gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:
7.1. laikinai mokosi ir dalyvauja tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) mainų programoje kitos šalies mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą;
7.2. turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos šalies ne anksčiau kaip prieš dvejus metus.

8. Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl ligos, mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu.

9. Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui ir buvusiam mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji apie tai turi pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir pateiktus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys  atleidžiamas nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime. 

10. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą sudaro dalis žodžiu (viešasis kalbėjimas) ir dalis raštu.

11. Lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pasiekimų patikrinimas vykdomas kasmet vasario – balandžio mėnesiais. Dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) atsiskaitymo laiką tvirtina mokyklos vadovas.

12. Mokyklos, turinčios teisę mokyti nuotoliniu būdu, ir šiuo būdu besimokantys jose mokiniai ar buvę mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

13. Mokiniai ir buvę mokiniai, dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius rasite adresu www.nec.lt.

Daugiau informacijos apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą rasite adresu www.nec.lt

Detalesnė informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą teikiama tel. (8 425) 56 860 arba el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI