Savarankiška mokymosi forma – mokinys savarankiškai mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), profesinio mokymo programų modulius. Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai mokykloje teikia grupines ar individualias konsultacijas.

Savarankiškas mokymasis yra autonomiško mokymosi forma, kai pats asmuo yra atsakingas už pasirengimą atsiskaitymui ar egzaminui. Savarankiškai besimokantieji patys įgyja žinių, plėtoja kognityvinius gebėjimus, įsivertina silpnąsias ir stipriąsias puses, siekdami numatytų mokymosi tikslų ir suvokdami mokytojų pagalbos, konsultacijų, diskusijų ar grįžtamojo ryšio poreikį.

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Kultūringai ir drausmingai elgtis per pamokas ir pertraukas.
2. Po skambučio nevėluoti į pamoką!
3. Per pamoką išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.
4. Saugoti Centro turtą. Radus sugadintą inventorių, informuoti kabineto vadovą ir administraciją.

CENTRE IR JO TERITORIJOJE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:

5. Per pamoką užsiimti pašaliniais darbais, t. y., naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis ir kt.
6. Naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius.
7. Rūkyti (ir el. cigaretes), turėti, platinti ar vartoti energinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas.
8. Žaisti azartinius žaidimus.
9. Į Centrą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.
10. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
11. Filmuoti ir fotografuoti Centro bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo.
12. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete.
13. Atsivesti arba kviesti į Centrą pašalinius asmenis, trikdančius Centro veiklą.

 II. MOKINIO TEISĖS

14. Gauti informaciją apie Centro programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą.
15. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
16. Pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo švietimo programas.
17. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą.
18. Gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
19. Dalyvauti Centro savivaldoje, įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
20. Naudotis kitomis Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

III. MOKINIO PAREIGOS

21. Vykdyti visus Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus.
22. Vykdyti visas Mokymo sutarties sąlygas.
23. Gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus Centro bendruomenės narius.
24. Per pamoką netrukdyti mokytojui, draugams, vykdyti mokytojo nurodymus.
25. Nevėluoti, lankyti pamokas pagal tvarkaraštį.
26. Laikytis įeigos kontrolės su vaizdu sistemos tvarkos.
27. Pateisinti visas praleistas pamokas.
28. Tausoti Centro duotus vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti Centro turtą ir atlyginti paties padarytą žalą Centrui.
29. Išvykose, ekskursijose elgtis pagal saugaus elgesio taisykles. 

IV. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

30. Mokiniai gali būti skatinami:
30.1. Už pasiekimus įteikiant mokiniui ir/ar jo tėvams (globėjams) klasės kolektyvo ar klasės vadovo padėkos raštą;
30.2. Už pasiekimus įteikiant mokiniui ir/ar jo tėvams (globėjams) Centro padėkos raštą;
30.3. Olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus pasveikinant viešai ir įteikiant atminimo dovanėles;
30.4. Už pasiekimus padovanojant mokiniui nemokamą ekskursiją.
31. Mokiniams gali būti taikomos drausminimo priemonės:
31.1. Klasės vadovo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne.
31.2. Mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu.
31.3. Įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio asmens bylą.
31.4. Svarstymas Centro Vaiko gerovės komisijoje.
31.5. Svarstymas Mokytojų tarybos ir Centro tarybos posėdžiuose.
31.6. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus.
31.7. Šalinimas iš mokyklos.

___________________________

 
 

Mokinių skatinimo tvarkos aprašas

 

Centro mokinių pasiekimai

2018 m.

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro organizuotame šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“ dalyvavo ir padėkos raštu buvo apdovanota III klasės mokinė Judita Urnikytė.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos kūrybinių darbų parodoje „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau“ dalyvavo mokytojas Kęstutis Misius. Mokytojo kaltinių darbų ciklas „Rožės. Zodiako ženklai“ apdovanotas diplomu „Už kalvystės meno puoselėjimą Akmenės krašte“.

 

Šiaulių suaugusiųjų mokykloje vykusiame respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mokytis niekada nevėlu“, skirtame suaugusiųjų mokymosi savaitei, dalyvavo IV klasės mokinė Judita Urnikytė. Mokinei ir mokytojui Mariui Petokaičiui įteikti padėkos raštai

 

Devyni centro mokiniai dalyvavo 15-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“. Mokiniai ir mokytojas Marius Petokaitis apdovanoti padėkos raštais.

 

Centro moksleiviai, vadovaujami mokytojų Kęstučio Misiaus ir Vytenio Rimkaus, dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos konkurse „Kalėdinis ažūras 2018“. Mokinių kalėdinė dekoracija „Pakabutis“ užėmė III-ąją vietą. Mokiniai buvo apdovanoti 100 eurų prizu, o penkioliką mokinių pagamintų dekoracijų puošė miesto aikštę Kalėdų laikotarpiu.

 

Centro mokinių pasiekimai

2017 m.

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro organizuotame šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“ IV klasės mokinė Agnė Paluckaitė užėmė III vietą ir buvo apdovanota diplomu.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos skelbtame konkurse „Laiškas merui. Akmenės kraštas. Mano idėjos ir iššūkiai.“ I vietą laimėjo IV klasės mokinys Rolandas Šiaulys.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos kūrybinių darbų parodoje „Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau“ dalyvavo mokytojas Kęstutis Misius, sukuręs kompoziciją „Šviestuvas“. Mokytojas buvo apdovanotas diplomu

 

Šiaulių suaugusiųjų mokykloje vykusiame respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mokytis niekada nevėlu“ mokiniai Henrikas Lobašev ir Justina Partikaitė užėmė III vietą. Mokiniai apdovanoti diplomais. Mokytojui Mariui Petokaičiui įteikta padėka.

 

Grupė mokinių dalyvavo 14-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“. Mokiniai ir mokytojas Marius Petokaitis apdovanoti padėkos raštais.

 

Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykloje vykusiame kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų „Žiemos fantazija 2017“ dalyvavo mokinės Ieva Norbutaitė ir Judita Urnikytė. Mokinės apdovanotos diplomais. Mokytojui Mariui Petokaičiui įteiktas padėkos raštas.

 

Centro moksleiviai, vadovaujami mokytojų Kęstučio Misiaus ir Vytenio Rimkaus, dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos konkurse „Kalėdų sostinėje – saldžios Kalėdos 2017“. Mokinių kalėdinė dekoracija „Meduolis“ užėmė II-ąją vietą. Mokiniai buvo apdovanoti 150 eurų prizu, o penkioliką mokinių pagamintų dekoracijų puošė miesto aikštę Kalėdų laikotarpiu.

SUSITIKIMAS SU SKAUTĖMIS

Agluonų daugiafunkciame centre vyko „Šatrijos vyresniųjų skaučių būrelio“ susitikimas su vaikų dienos centro „Agluonai“ dalyviais. Skautės organizavo 5-ąjį sesių žygį „Kur lygūs laukai...“. Žygeivės keliavo iš Naujosios Akmenės per Klykolius, Vadakstį (Latvija), Kivylius į Agluonų kaimą, iš viso apie 25 km.

Vakare buvo užkurtas laužas, skautės pasakojo apie savo organizaciją, kvietė į renginius. Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro darbuotojai padėkojo už gražias ir reikalingas veiklas.

        Neformaliojo ugdymo Centre paskirtis – tenkinti besimokančiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI