AKMENĖS RAJONO

JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 

DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2021- 2022 m. m.

Naujoji Akmenė

 

TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.

UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 • Skleisti metodines naujoves tarp kolegų.
 • Tobulinti mokytojų dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas.
 • Naudoti IT ugdymo procese, siekiant gerinti ugdymo rezultatus.
 • Parinkti ir taikyti andragoginius metodus pamokose.
 • Kaupti, sisteminti ir dalintis metodine medžiaga.

PRIORITETAI:

 • Pamokos kokybė.
 • Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas.
 • Nuotolinis mokymas.
 • Profesinis mokymas.
 • poreikių turinčių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Besimokančiųjų lankomumo ir žalingų įpročių prevencija.
 • Mokytojų profesinis tobulėjimas.

POKYČIAI:

 • Lankomumo problemų sprendimas ir mokymo kokybės gerinimas.
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Nuotolinio mokymo sistemų patrauklumas.
 • Tinkamų mokymo metodų parinkimas, IT naudojimas pamokose ir motyvacijos augimas.
 • Dalykų mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

DARBO KRYPTYS:

 • Informacijos teikimas.
 • Diskusija
 • Pranešimai
 • Gerosios patirties sklaida.

DOKUMENTACIJA:

 • Metodinės grupės veiklos planas.
 • Metodinės grupės posėdžių protokolai.
 

VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Metodinių užsiėmimų temos

Data

Atsakingi

asmenys

Pastabos

1

2021/2022 mokslo metų veiklos planavimas

2021 m.

rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko.

 

2

1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų aptarimas ir  patvirtinimas.

2. Mokinių vertinimo tvarkos aptarimas

2021 m.

rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko.

 

3

Dėl darbo Moodlės sistemoje

2021 m.

spalis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko, dalykų mokytojai.

 

4

Andragoginių metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas - komanda.

2021 m.

lapkritis

Dalykų mokytojai.

Pasidalijimas patirtimi

5

Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.

2021 m.

gruodis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko, direktorės pav.  ugdymui  ir dalykų mokytojai.

Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.

6

Nuotolinio mokymo organizavimo realijos ir sunkumai.

2022 m. vasaris

Direktorė, pavaduotojai, dalykų mokytojai.

 

7

Praktinė patirtis - diskusija: „ Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?"

2022 m.

balandis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

Metodinės

medžiagos

dėstymas,

demonstravimas,

paroda.

8

2021/2022 mokslo metų veiklos aptarimas.

2022 m. birželis

Metodinė grupė.

 

9

Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį.

Pagal

poreikį.

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

 

Pastaba: Temos gali keistis dalykų mokytojams pageidaujant ir pagal aktualumą.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                                    Irena Braiko

 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI