AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2018–2019 m. m.

 

TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.

UŽDAVINIAI:

 • Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 • Skleisti metodines naujoves tarp kolegų.
 • Tobulinti mokytojų dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas.
 • Naudoti IT ugdymo procese, siekiant gerinti ugdymo rezultatus.
 • Parinkti ir taikyti andragoginius metodus pamokose.
 • Kaupti, sisteminti ir dalintis metodine medžiaga.

PRIORITETAI:

 • Pamokos kokybė.
 • Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas.
 • Nuotolinis mokymas.
 • poreikių turinčių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Prevencinių programų vykdymas, jas integruojant į mokomuosius dalykus..
 • Mokytojų profesinis tobulėjimas.

POKYČIAI:

 • Lankomumo problemų sprendimas ir mokymo kokybės gerinimas.
 • Gerosios patirties sklaida.
 • Nuotolinio mokymo sistemos patrauklumas.
 • Tinkamų mokymo metodų parinkimas, IT naudojimas pamokose ir motyvacijos augimas.
 • Dalykų mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

DARBO KRYPTYS:

 • Informacijos teikimas.
 • Diskusija
 • Pranešimai
 • Gerosios patirties sklaida.

DOKUMENTACIJA:

 • Metodinės grupės veiklos planas.
 • Metodinės grupės posėdžių protokolai.

  

VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Metodinių užsiėmimų temos

Data

Atsakingi

asmenys

Pastabos

1

2018/2019 mokslo metų veiklos planavimas

2018 m.
rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko.

 

2

1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų aptarimas ir  patvirtinimas.

2. Mokinių vertinimo tvarkos aptarimas.

2018 m.
rugsėjis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko.

 

3

Dėl darbo virtualioje mokymo sistemoje Moodle organizavimo.

2018 m.
spalis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko, dalykų mokytojai.

 

4

Andragoginių metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas - komanda.

2018 m.
lapkritis

Dalykų mokytojai.

Pasidalijimas patirtimi

5

Socialinių įgūdžių klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė.

2018 m.
gruodis

Metodinės grupės pirmininkė
Irena Braiko, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Rimantas Kentra ir dalykų
mokytojai.

Socialinių įgūdžių
klasės mokinių
ugdymo stebėjimas
ir analizė.

6

Nuotolinio mokymo organizavimo realijos ir sunkumai.

2019 m.
vasaris

Direktorė, pavaduotojai,
dalykų mokytojai.

 

7

Praktinė patirtis - diskusija: „ Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?"

2019 m.
balandis

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

Metodinės
medžiagos
dėstymas,
demonstravimas,
paroda.

8

2018/2019 mokslo metų veiklos aptarimas.

2019 m.
birželis

Metodinė grupė.

 

9

Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį.

Pagal
poreikį.

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

 

 

Pastaba: Temos ir datos gali keistis dalykų mokytojams pageidaujant ir pagal poreikį..

Metodinės grupės pirmininkė Irena Braiko

 
 
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...