AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m. m.

 

TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

 

UŽDAVINIAI:

  1. Analizuoti klasių vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo ugdomajai veiklai.
  2. Gerinti klasių vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

3.Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

4.Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, Centro administracija, socialiniu pedagogu, mokiniais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

  1. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Mokymosi rezultatų gerinimas.

Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.

Dalyvavimas prevencijos programose.

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

  1. Bendradarbiaudami su socialiniu pedagogu, Centro administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasių vadovai spręs auklėtinių mokymosi, lankomumo ir socialines, psichologines bei kt. problemas.
  2. Klasių vadovai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir padės jiems planuoti tolimesnę karjerą, inicijuos individualius pokalbius tarp mokinių ir mokytojų.
  3. Klasių vadovai skleis gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje.

 

Eil.Nr.

 

Tema

Laukiami rezultatai

Atsakingas

Vykdymo

terminas

Pastabos

1

 

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos plano 2018-2019 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Klasių vadovų individualių veiklos planų aptarimas ir tvirtinimas.

Produktyvus, sistemingas darbas, parengti tinkami planai.

Aurelija Miklošienė

2018 m.

rugsėjo mėn.

 

2.

Susipažinimas su naujai atvykusiais mokiniais, jų dokumentų peržiūra, tvarkymas.

 

Nustatyta mokytojo ir mokinio darbo sėkmė, priimti pagrįsti sprendimai.

Klasių vadovai

2018 m.

rugsėjo mėn.

 

 

3.

 

 

 

 

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas, rezultatų analizavimas ir gautų duomenų svarba ugdymo procesui.

Ugdomos mokinių mokymosi

Kompetencijos, formuojamas teigiamas požiūris

į mokymąsi. Tikslo link

vedančių veiklų nusimatymas. Mokymosi veiklų ir rezultatų

apmąstymas bei įsivertinimas.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

po I-ojo ir II-ojo  pusmečio

 

 

Kaupiamojo kriterinio vertinimo įgyvendinimo rezultatai (kaip sekasi)?

 

Sėkmingas mokymo planavimas

Klasių vadovai

2019 m. sausio mėn.

 

4.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai prevencinės programos bei kitų prevencinių programų įgyvendinimo sėkmės ir problemos.

 

Gerosios patirties sklaida.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

Per mokslo metus

 

Patyčių ir smurto prevencinės programos vykdymas klasėse, individualūs pokalbiai su mokiniais

 

Geras mikroklimatas Centre

 

Konsultavimo karjeros ugdymo klausimais efektyvumas ir rezultatai.

Sėkmingas mokinių ateities planavimas

Klasių vadovai

 

5..

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos 2018-2019 m. m. analizė, įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2019-2020 m. m. veiklai.

 

Nuveiktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas.

Klasių vadovai

2019 m. birželio mėn.

 

PASTABA. Veiklos planas gali būti koreguojamas.

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                            Aurelija Miklošienė