AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 

KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2021-2022 m. m.

 

TIKSLAS:

siekti nuolatinio klasės vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

 

UŽDAVINIAI:

  1. Analizuoti klasės vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo ugdomajai veiklai.
  2. Gerinti klasės vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

3.Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

4.Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, centro administracija, socialiniu pedagogu, mokiniais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

  1. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi.

 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Mokymosi rezultatų gerinimas.

Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.

Dalyvavimas patyčių prevencijos programoje.

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

Bendradarbiaujant su socialine pedagoge, centro administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis padėsime klasės vadovams spręsti mokymosi, lankomumo ir socialines problemas.

Klasės vadovai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir padės planuoti jų tolimesnę karjerą per klasės valandėles, individualius pokalbius su mokiniais ir mokytojais dalykininkais. Klasės vadovai skleis savo gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje.

 

 

Eil.Nr.

 

Tema

Laukiami rezultatai

Atsakingas

Vykdymo

terminas

Pastabos

1.

 

Klasės vadovų metodinės  grupės veiklos plano 2021-2022 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Produktyvus, sistemingas darbas.

Irena Braiko

2021 m.

rugsėjo mėn.

 

2.

Susipažinimas su naujai atvykusiais mokiniais, jų dokumentų peržiūra, tvarkymas

 

Nustatyti mokytojo ir mokinio darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus

Klasių vadovai

 

2021 – 2022 m. m.

 

 

3.

 

 

 

 

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo rezultatų analizavimo ir panaudojimo svarba.

Ugdomos mokinių mokymosi

kompetencijos.Teigiamas požiūris

į mokymąsi.Tikslo ir link

vedančių veiklų nusimatymas. Mokymosi veiklų ir rezultatų

apmąstymas bei įsivertinimas.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

po I ir II  pusmečio

 

 

Kaupiamojo kriterinio vertinimo įgyvendinimo rezultatai (kaip sekasi)

Sėkmingas mokymo planavimas

 

4.

Sveikatos ugdymo ir prevencinių programų įgyvendinimo analizė.

Gerosios patirties sklaida.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

Per mokslo metus

 

Patyčių programos vykdymas klasėse, individualūs pokalbiai su mokiniais

Geras mikroklimatas centre

 

Karjeros konsultavimo teikimo efektyvumas.

Sėkmingas mokinių ateities planavimas

Klasių vadovai

 

5.

Klasės vadovų metodinės  grupės veiklos 2021-2022 m. m. analizė, įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2022-2023 m. m. veiklai.

 

Nuveiktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas.

Klasių vadovai

2022 m. birželio mėn.

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                                                           I. Braiko

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI