AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

SENIŪNŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I. SENIŪNŲ TARYBA

 

1. Seniūnų taryba – aukščiausia Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) mokinių savivaldos institucija.

2. Seniūnų tarybą sudaro V-X ir III-IV-ųjų gimnazijos klasių seniūnai.

3. Tarybos kadencija yra vieneri metai.

4. Seniūnų taryba kviečiama pagal Seniūnų tarybos (toliau – ST) narių priimtą veiklos programą (posėdžių, pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

 

II. SENIŪNŲ TARYBOS (ST) PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.

6. Svarsto mokinių teisių Centre gynimo klausimus.

7. Svarsto mokinių renginių planus.

8. Organizuoja popamokinius renginius Centre.

9. Padeda organizuoti pedagogams nepamokinę veiklą.

10. Kartu su pedagogais ir administracija rūpinasi drausme ir tvarka Centre.

11. Kuria perspektyvinę mokinių bendruomenės veiklos programą.

12. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.

13. Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus, konferencijas, susitikimus) ir kitus renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo klausimai.

 

III. SENIŪNŲ TARYBOS RINKIMAI

 

14. Seniūnų tarybą sudaro 5–10 ir III–IV-ųjų gimnazijos klasių seniūnai, renkami atvirai balsuojant klasės susirinkime.

15. Taryba išsirenka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.

 

IV. SENIŪNŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Seniūnų tarybos pirmininko pareigos:

16.1. Organizuoti ST veiklą.

16.2. Informuoti moksleivius apie ST nutarimus.

16.3. Klasių seniūnams paskirstyti konkrečias užduotis.

16.4. Kartu su Centro administracija aptarti mokinių veiklos, elgesio ir kitas problemas.

17. Seniūnų tarybos pirmininko teisės:

17.1. Organizuoti neeilinį Seniūnų tarybos pasitarimą.

17.2. Bendradarbiauti su Centro administracija mokinių ugdymo, įstaigos veiklos klausimais.

18. Seniūnų tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos:

18.1. Pavaduotojas – pavaduoti Seniūnų tarybos pirmininką, kai jis negali vykdyti pareigos (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

18.2. Sekretorius – rašyti skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbti nutarimus.

18.3. Svarstyti kartu su moksleiviais, išrinktais į Seniūnų tarybą, priimtus nutarimus.

19. Seniūnų tarybos nario pareigos:

19.1. Vykdyti Centro vidaus tvarkos taisykles.

19.2. Lankyti ST posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.

19.3. Dalyvauti ST veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.

19.4. Vykdyti ST posėdžiuose numatytą veiklą.

19.5. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

19.6. Gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui.

20. Seniūnų tarybos nario teisės:

20.1. Organizuoti renginius V–X ir III–IV gimnazijos klasių mokiniams nepamokiniu laiku.

20.2. Dalyvauti pedagogų organizuojamuose mokyklos renginiuose.

21. Seniūnų tarybos valdybos narių pareigos:

21.1. Aptarti ir išspręsti ST veiklos problemas.

21.2. Priimti sprendimus dėl bendros ST veiklos organizavimo.

21.3. Informuoti mokinius apie ST veiklą, bendrus darbus, reikalus.

21.4. Atsiskaityti Mokytojų tarybai, Centro administracijai (jei paprašo) už ST veiklą.

22. Seniūnų tarybos nario pašalinimo iš Tarybos priežastys:

22.1. Pareigų nevykdymas;

22.2. Seniūnų tarybos nuostatų, taisyklių nevykdymas.

23. Seniūnų tarybos nario pašalinimas iš Tarybos procedūra:

23.1. Siūlymą šalinti narį iš tarybos teikia ST pirmininkas;

23.2. Tarybos nario pašalinimas ar palikimas taryboje vyksta raštiško balsavimo būdu (lemia daugumos sprendimas).

24. Seniūnų tarybos pirmininko pašalinimo iš pareigų priežastys:

24.1. ST pirmininkui raštu pateikiamas įgalioto nario prašymas įtraukti pašalinimo klausimą į susirinkimo darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodytos šalinimo priežastys.

24.2. ST pirmininkas pašalinamas iš pareigų, jei raštiškai „už“ balsuoja daugiau kaip 75 proc. narių.

 

V. SENIŪNŲ TARYBOS LIKVIDAVIMAS

 

25. Likviduoti gali Centro administracija.

26. ST turtas tampa Centro nuosavybe.

______________________________MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI