Įstaigoje dirba profesionali psichologė.

 

 

 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre (32 kab., III a.) dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Virginija Grunskienė,
el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

 • rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei;
 • organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrinti mokinių asmens higieną;
 • planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
 • dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.

 

Specialistės darbo laikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų laikas

Pirmadienis

8.00–16.30 val.

12.00–12.30 val.

Ketvirtadienis

8.00–16.30 val.

12.00–12.30 val.

 

 

    IŠVYKA Į PAKRUOJO DVARĄ

          Lapkričio mėnesį Akmenės rajono vaikų dienos centrų „UOGYS“ ir „AGLUONAI“ vaikai ir suaugusieji aplankė Pakruojo dvarą. Į edukacinę kelionę vyko 51 vaikas ir 7 juos lydintys suaugusieji. Didelė keliautojų grupė išjudėjo dviem autobusais, pro kurių langus žvitriomis akutėmis dairėsi mažieji, o suaugusieji – vis atsakinėjo į nesibaigiančius jų klausimus. Autobusams įsukus į Pakruojo dvaro kiemą, išvydome visur išdėliotus žibintus, kurie atvyksta iš rytų Azijos ir nušviečia, jau ne pirmus metus, visą dvaro teritoriją. Kelionės metu mes galėjome ne tik pažinti Pakruojo dvaro istoriją, bet išvysti spalvingus kūrinius, didžiuosius Kinijos žibintus. O Pakruojo dvaro praeities gyvenimą svečiams pasakojo du Pakruojo dvaro personažai – Baronienė ir Tadas Blinda. Jų edukacinė programa buvo suskirstyta į dvi dalis: viena – skirta viešnioms panelės ir ponioms, o antra – drąsiausiems vaikinams ir vyrukams. Suskirstytos grupės iškeliavo su savo pasakotojais, palydovais po dvaro teritoriją.
          Mergaičių ir moterų grupę pakvietė Baronienė, kuri atvėrė didingus, prabangius pastato kambarius. Gražiausioje dvaro svetainėje, degant stikliniams senoviniams šviestuvams, aidėjo Baronienės žodžiai, pasakojantys apie paslaptis ir burtus. Edukacija įtraukianti ir magiška, nes jos dalyvis ne tik pasyvus klausytojas, bet ir dalyvis. Nekantriausios mergaitės, padedant Baronienės žvakėms, būrėsi, taip pat mokėsi skaityti savo delnų linijas. O paskutiniame aplankytame dvaro kambaryje mergaitės kūrė laimės amuletus, nešančius joms sėkmę ir apsaugančius nuo bėdų.
          Drąsuoliai vaikinai,vyriškiai lydimi Tado Blindos ėjo į Baudžiavos laikų bausmių muziejų, į vienintelį tokį Lietuvoje. Muziejus lankytojams primena, kaip senovėje buvo baudžiami nusikaltėliai, kokia laukė jų dalia už padarytas niekšybes. Po šiurpą keliančių baisumų, edukacija persikėlė į pačią mėgstamiausią atvykėlių vietą, į dvaro žirgyną. Ten drąsiausi, atkakliausi vaikinai galėjo pajodinėti žirgu ir pramokti ristūną valdyti. Toliau Tado Blindos programa tęsėsi dvare, jis nuvedė į mergaičių jau aplankytus kambarius, pasakojo dvaro įdomiausius pasakojimus.
          Vaikų dienos centrų „UOGYS“ ir „AGLUONAI“ organizuota kelionė leido vaikams labiau suprasti Lietuvos istoriją, kaip gyveno kito laikmečio žmonės. Jie pažino didingą Pakruojo dvarą, jo saugomas paslaptis ir burtus.

                     Dvaras      dvaras 2

Lina Janavičienė 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ LANKYTOJŲ IŠVYKA Į KLAIPĖDOS JŪRŲ MUZIEJŲ

        Ankstų spalio 11 dienos rytą trys pilni autobusai vaikų iš Naujosios Akmenės, Agluonų  ir Kairiškių kaimų išjudėjo į Lietuvos uostamiestį – Klaipėdą. Jauniausiam keliautojui – tik 3 metai, o vyriausiam – 17 metų.  Vaikai labai laukė šios ekskursijos: planavo, skaitė, domėjosi, spėliojo – ką pamatys Jūrų muziejuje, nes važiavo pirmą kartą.
         Vaikams labai patiko Delfinariume, juos džiugino delfinų ir kaliforninių jūros liūtų pasirodymai, gyvūnų bendravimas ne tik su treneriais, bet su lankytojais. Pirmosiose eilėse sėdinčius vaikus labai juokino Delfinariumo „artistų“ taškomi vandens purslai, kurie kliudė ir juos.
           J
ūrų muziejaus gyventojai ir eksponatai patiko vaikams – jie pažino vandens augmeniją, gyvūnų pasaulį. Visi ekskursijos dalyviai pasijuto esantys lyg dideliame akvariume, kur gyvena įdomios, spalvingos jūros paslaptys.
            Edukacinės išvykos metu keliautojai iš arčiau pažino Lietuvos miestą – Klaipėdą bei unikalias jos vietoves. Ši kelionė ne tik suteikė žinių, bet taip pat visus suartino, vaikai įgijo bendravimo, etiketo bei savarankiškumo įgūdžių. Vaikų dienos centrai yra labai svarbūs vaikams ir jų tėvams, nes jie čia gali praleisti laisvalaikį, ruošti pamokas, keliauti. Tėvai yra konsultuojami bendravimo su vaikais klausimais, jiems patariama, kaip elgtis įvairiose probleminėse situacijose. 
          Edukacinėje ekskursijoje dalyvavo 68 vaikai ir 12 suaugusiųjų, kurie buvo atsakingi už tikslinę grupę.

Lina Janavičienė

 

 

SAUGU IR SMAGU VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE

 

          Vaikų dienos centrai „Uogys“ ir „Agluonai“ pradėjo veiklas. Planuojama vaikams pasiūlyti įdomių ir reikalingų veiklų – tai higieninių įgūdžių ugdymas, užsiėmimai sporto klube „Partinis Gym“, plaukimo baseine „Saurida SPA“ (Mažeikiai), lipdymas iš molio, pynimas iš vytelių, iliuzionisto mokymai, ekskursijos ir t.t. 
        Centruose dirba po du darbuotojus, jie ne tik rūpinasi, kad vaikai gerai praleistų laiką, bet organizuoja popamokinį ugdymą – mokiniai atlieka mokytojų skirtas užduotis, mokosi emocinio intelekto dalykų – tai daro ne tik po pamokų, bet ir per mokinių atostogas. 
          Vaikai dalyvaus vasaros poilsio stovykloje, kuri bus organizuojama vaikų dienos centruose „Uogys“ Naujojoje Akmenėje, „Agluonai“ Agluonų ir Kairiškių kaimuose. 
          Vaikų dienos centrus pageidauja lankyti daugiau vaikų, nei galime priimti, riboja žmogiškieji ir materialieji ištekliai.

                                                                                                                                                                        Lina Zubavičienė           

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS

2019–2020  m. m.

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti jiems adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, Centre. Padėti spręsti Centro taisyklių nepaisymo, bendravimo, pamokų nelankymo ir kitas iškylančias problemas.

Uždaviniai:

 1. Pagalba stiprinant mokinių psichinę ir fizinę sveikatą.
 2. Pagalba pozityviai mokinio asmenybės raidai, gebėjimo būti asmenybe skatinimas (siekti save suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius gyvenimo sprendimus, gebėti realizuoti pozityvias asmenines savybes).
 3. Pagalba mokinio intelektinei raidai (skatinti mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų raidą, savivoką ir savirealizaciją).
 4. Pagalba kuriant sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką klasėje.

Veiklos formos:

 1. individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais), Centro pedagogais;
 2. prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 3. tarpinstitucinės veiklos organizavimas.

Funkcijos:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
 • korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
 • vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus);
 • šviečiamoji (informuoja, aiškina);
 • koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją;
 • prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo.
 

VEIKLOS PLANAS

2019–2020 m. m. 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Metodai

Data

Atsakingi

1.

Organizacinė veikla

1.1.

Naujai atėjusių mokinių socialinės padėties įvertinimas.

Analitinis, tiriamasis (apklausa).

 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

1.2.

Šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas.

Informacijos sklaida (lankstinukai, pranešimai).

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

2.

Individualus darbas su mokiniais

2.1.

Mokinių supažindinimas (priminimas) su gimnazijos vidaus darbo taisyklėmis, mokinių teisėmis ir pareigomis

Pokalbiai klasių valandėlių metu.

 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

2.2.

Individualus mokinių konsultavimas socialiniais, pedagoginiais ir psichologiniais klausimais.

Pokalbiai, konsultacijos.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas

2.3.

Individualus darbas su minimalią priežiūrą ir koordinuotą pagalbą turinčiais mokiniais.

Probleminės situacijos analizė, pokalbiai, konsultacijos, prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas, klasių vadovas

2.4.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių stebėjimas, problemų nustatymas ir pagalbos teikimas.

Probleminės situacijos analizė, konsultacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas, specialusis pedagogas

2.5.

Individualus darbas su mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais.

Pokalbiai, priežasčių analizė, prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

3.

Grupinis darbas su mokiniais

3.1.

Dalyvavimas klasių valandėlėse. Diskusijų (emocinės, fizinės, seksualinės prievartos, nusikalstamumo temomis).

Video medžiagos peržiūra, vaidybinių situacijų aptarimas, refleksija, savanorių/mentorių vedami užsiėmimai.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

3.2.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymas klasėse.

Paskaitos, diskusijos, pokalbiai.

Mokslo metų eigoje.

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

4.

Darbas su mokinių tėvais

4.1.

Glaudžių santykių su tėvais palaikymas.

Formalūs ir neformalūs pokalbiai; laiškų siuntimas; lankymasis šeimose.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

4.2.

Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kt. problemų.

Individualūs pokalbiai, rekomendacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.

Darbas su klasių vadovais, mokytojais, administracija

5.1.

Mokytojų konsultavimas dėl mokinių mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ir kt. problemų

Konsultacijos, rekomendacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.2.

Konsultacijos su mokyklos specialistais, komandos ryšių palaikymas.

Pasitarimai (veiklos analizė, planavimas)

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.3.

Dalyvavimas rajono vaiko gerovės posėdžiuose ir atvejo vadybos susitikimuose.

Pasitarimai.

Atskirais atvejais

 

6.

Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis

6.1.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, policijos pareigūnais, Paramos šeimai centro socialinėmis darbuotojomis, atvejo vadybininkais, Savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, rajono socialinėmis pedagogėmis.

Konsultacijos, pasitarimai, posėdžiai, lankymasis šeimose ir kt.

Pagal planą

Socialinis pedagogas

6.2.

Ryšių palaikymas su rajono mokyklomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą

Konsultacijos, pasikeitimas informacija ir kt.

Pagal planą

Socialinis pedagogas

7.

Prevencinė, projektinė, tiriamoji veikla

7.1.

Pokalbio „Prekyba žmonėmis“ pokalbio organizavimas ir vedimas

Pokalbis, diskusija

2019-01

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

7.2.

Sveikinimosi dienos organizavimas

Akcija

2018-11

Socialinis pedagogas, Centro mokiniai

7.3.

Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas klasių valandėlių metu.

Pokalbiai, diskusijos.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

8.

Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas

8.1.

Dalyvavimas kvalifikacijos kursuose, seminaruose.

Saviugda.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas

8.2.

Dalyvavimas socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje

Pasidalijimas gerąja patirtimi

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas

 

Parengė: socialinė pedagogė Lina Janavičienė
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

ŽINAU VISKĄ!!!
ŽINAU VISKĄ!!!

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų...

NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU
NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre...