SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS

 2019 m.

 

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Uždaviniai:

  1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  2. Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti mokiniams ugdymo turinį ir mokymo priemones.
  3. Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
  4. Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

 Specialiosios pedagogės funkcijos:

1. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
4. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
6. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
7. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Numatoma veikla

Data

Numatomi veiklos rezultatai

1.     

Dokumentų (sąrašų, ataskaitų, kt.) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius rengimas,
pristatymas PPT.

2019 m. 
rugsėjo-spalio mėn.

Bendradarbiavimas, ugdymo proceso veiksmingumas.

2.      

Supažindinti Vaiko gerovės komisijos narius su naujais, specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

2019 m.

Komisijos nariai žinos apie pokyčius specialiajame ugdyme.

3.      

Pagalbos mokiniui specialistų metodinėje grupėje pateikti informaciją apie specialiojo ugdymo organizavimo naujoves.

2019 m.

Pagalbos mokiniui specialistai žinos apie pokyčius specialiajame ugdyme ir keisis informacija su mokytojais.

4.      

Specialiojo pedagogo privalomos dokumentacijos pildymas teisės aktų nustatyta tvarka.

2019 m.

Bus sutvarkyta veiklos dokumentacija.

5.      

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių individualios pažangos fiksavimas.

2019 m.

Užfiksuota specialiųjų poreikių mokinių pažanga padės stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius.

6.      

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas (specialiosios pedagogės pratybos).

2019 m. 
(pagal tvarkaraštį)

Sutrikusių funkcijų lavinimas, žinių spragų šalinimas.

7.      

Kaupti, sisteminti ir skleisti naują metodinę medžiagą apie specialųjį ugdymą mokytojams, tėvams, globėjams, rūpintojams.

2019 m.

Gauta informacija padės mokytojams efektyviau dirbti, o tėvams padės suprasti, kaip jie gali padėti savo vaikui pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.

8.      

Bendrųjų ugdymo programų individualizavimo ir pritaikymo būdų aptarimas, akcentuojant sutrikusių funkcijų lavinimą.

2019 m.
rugsėjo-gruodžio
 mėn.

Mokytojai tinkamai parengs individualizuotas ir pritaikytas programas, atsižvelgdami į mokinių sutrikimų pobūdį.

9.      

Mokytojų informavimas apie korekcinio darbo rezultatus.

2019 m.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo efektyvinimas.

10.   

Specialiosios pedagoginės – metodinės pagalbos klasių vadovams, mokytojams ugdantiems SUP mokinius, teikimas.

Pagal poreikį

Geresni santykiai su mokytojais ir SUP mokinių ugdymosi rezultatai.

11.   

Aktyviai dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje.

2019 m.

Bendradarbiavimas.

12.   

Bendradarbiauti su kitais gimnazijos specialistais, sprendžiant specialiųjų poreikių mokinių problemas.

2019 m.

Bendradarbiavimas.

13.   

Bendradarbiauti teikiant informaciją mokinių registrui.

2019 m.
rugsėjo-spalio 
mėn.

Bendradarbiavimas.

14.   

Tėvų informavimas apie vaiko mokymosi galimybes, realų žinių lygį, pasiekimus bei nesėkmes. Individualių konsultacijų teikimas bei informacijos pateikimas elektroniniame dienyne.

2019 m.

Bendradarbiavimas su tėvais.

15.   

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.

2019 m.

Bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais.

16.   

Atvykusių specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, jų reikmių vertinimas, realių žinių, mokėjimo lygio nustatymas.

2019 m.
rugsėjo mėn.

Atitinkamų rekomendacijų mokytojams pateikimas.

17.   

Atvykusių specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvacijos lygio nustatymas.

2019 m.
rugsėjo mėn.

Specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvinimas, mokinių pažinimas.

18.   

Anketinis tyrimas „Kaip aš jaučiuosi šioje mokykloje?“

2019 m.
spalio mėn.

Kuo objektyvesnės informacijos apie specialiuosius ugdymosi poreikius sukaupimas ir tų poreikių patenkinimas, remiantis gauta informacija.

19.   

Anketinė apklausa apie ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą „Ar tai įveikiama?‘

2019 m.
lapkričio mėn.

Surinkti kuo daugiau informacijos apie specialiųjų poreikių mokinių mokymosi sunkumus. Sužinoti, kaip mokytojai diferencijuoja ir individualizuoja užduotis.

20.   

Atsiskaityti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo rezultatus.

2019 m.
sausio ir birželio
 mėn.

Specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvinimas, patirties sklaida.

21.   

Mokymo priemonių ruošimas specialiojo pedagogo korekcinėms pratyboms.

2019 m.

Darbo sąlygų gerinimas, gerosios patirties sklaida.

22.   

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose.

2019 m.

Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, sklaida kolektyve.

23.   

Dalyvauti Akmenės rajono logopedų – specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje, ruošti pranešimus bei dalintis savo patirtimi.

2019 m.

Bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida, savišvieta.

 

 Vyr. specialioji pedagogė Ilmantė Kvederienė

 

             

 

 

 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...