AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS – AKREDITUOTA
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO INSTITUCIJA 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1196)

 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) viena iš veiklos krypčių – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, kurios tikslas – sudaryti palankias sąlygas rajono pedagogams pasiekti tokią profesinę kompetenciją, kuri atitiktų švietimo sistemos pokyčių keliamus reikalavimus. Centras inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo formų ir metodų kaitą, plėtoja sukauptos kvalifikacinės patirties sklaidą, skatina ir diegia pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo proceso kaitą, tiria ir prognozuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius. Centro įgyvendinami pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos modeliai skirti užtikrinti mokymosi visą gyvenimą strategijos nuostatas, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų ir kompetencijų šalies aukštosiose mokyklose, kvalifikaciją teikiančiose institucijose, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Centras siekia :

1. Sudaryti sąlygas realizuoti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme reglamentuotas pedagogo teises ir pareigas, būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
2. Sudaryti sąlygas rajono pedagogams susipažinti su užsienio šalių švietimo sistemomis bei šalies ir užsienio ugdymo institucijų edukacinės veiklos patirtimis.

Vystydamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą Centras savo veiksmus aptaria su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kuris inicijuoja švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėseną rajono ugdymo įstaigose, analizuoja kvalifikacijai skiriamų lėšų panaudojimo racionalumą, analizuoja pedagogų poreikį rajono švietimo įstaigose, teikia rekomendacijas vadovams dėl dalyvavimo mokymuose, konkursuose ir kt.

Centro funkcijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje:

1. Vykdo rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą;
2. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
3. Rengia arba siūlo kitų parengtas seminarų, kursų ar mokymo kvalifikacijos tobulinimo programas rajono pedagogų bendruomenei;
4. Rengia ir dalyvauja projektuose, skirtuose pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymui;
5. Rengia edukacines išvykas;
6. Kaupia ir skolina švietimo ir kitoms įstaigoms technines bei metodines priemones;
7. Teikia pagalbą švietimo darbuotojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
8. Teikia informaciją pedagogų bendruomenei apie persikvalifikavimo galimybes;
9. Informuoja ugdymo įstaigų vadovus apie numatomus vykdyti kvalifikacinius renginius;
10. Informuoja ugdymo įstaigų vadovus apie įvykdytas programas;
11. Remia individualius rajono ugdymo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
12. Bendradarbiauja su šalies universitetais, aukštosiomis mokyklomis bei kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis;
13. Analizuoja, tiria ir vertina kvalifikacinių renginių kokybę;
14. Vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų kompetencijų pritaikomumo stebėseną;
15. Kuria rajono ugdymo įstaigų metodinės veiklos partnerinius tinklus įgyvendinant tikslinę kvalifikacijos tobulinimo veiklą;
16. Sudaro Centro kvalifikacijos renginių planą ir viešai jį skelbia;
17. Organizuoja metodinių priemonių, meno darbų parodas.

Kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo finansavimas:

1. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai;
2. Tikslinių mokytojų, ugdymo įstaigos bendruomenės narių ar suinteresuotų asmenų grupių asmeninės įmokos;
3. Ugdymo ar kitos įstaigos bei organizacijos lėšos;
4. Švietimo ir mokslo ministerijos ir įvairių fondų skelbiamų konkursų lėšos;
5. Savivaldybės tikslinės lėšos;
6. Rėmėjų lėšos;
7. Laimėtų projektų lėšos.


Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2020 m. balandis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono socialinių pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas

2020-04-15,
pradžia
13.00 val.

Loreta Dauparienė,
rajono socialinių pedagogų
metodinio būrelio 
pirmininkė
Rajono socialiniai
pedagogai
ZOOM
platforma
           

 

2020 m. kovas

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono ikimokyklinio meninio ugdymo
mokytojų metodinis užsiėmimas
„Kūrybinės dirbtuvėlės“

2020-03-19,
pradžia
10.00 val.

Ona Deniušienė,
rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio 
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo
mokytojai
Naujosios
Akmenės 
vaikų lopšelio-
darželio
„Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“
           

  

2020 m. vasaris

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono ugdymo įstaigų socialinių
pedagogų metodinis 
užsiėmimas

2020-02-05,
pradžia
13.00 val.

Loreta Dauparienė,
rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų
metodinio būrelio 
pirmininkė
Rajono socialiniai
pedagogai
Naujosios
Akmenės 
Ramučių
gimnazija
2.

Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas, skirtas
respublikiniam vaikų meninio
skaitymo konkursui „Aš tarp draugų“

2020-02-14,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Kregždutė“
 3. Seminaras „Vaikai ir aplinka.
Mokyklos bendruomenės tarpusavio
santykių ypatumai“ 
 2020-02-17,
pradžia
10.00 val.
Vaidas Arvasevičius,
šeimos santykių lektorius
sertifikuotas kūno
psichoterapeutas,
vedinis psichologas,
karjeros konsultantas 
 Akmenės rajono 
ugdymo įstaigų
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras 
4. Rajono socialinių pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas. Tarpinstitucinis
bendravimas ir bendradarbiavimas.
2020-02-19,
pradžia
13.00 val.
Loreta Dauparienė,
rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų
metodinio būrelio 
pirmininkė
Rajono socialiniai
pedagogai, socialiniai
darbuotojai, atvejo
vadybininkai
Akmenės rajono
paramos šeimai
centras

 

2020 m. sausis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono technologijų mokytojų
metodinis 
užsiėmimas

2020-01-15,
pradžia
13.00 val.

Jūratė Stonienė,
rajono technologijų
mokytojų 
metodinio
būrelio 
pirmininkė
Rajono technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 2. Rajono psichologų metodinis užsiėmimas   2020-01-24,
pradžia
13.00 val.
Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė 
 Rajono psichologai Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba 
3. Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų
metodinis užsiėmimas
2020-01-29,
pradžia
13.00 val.
Regina Altukavičienė,
rajono bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų bibliotekininkai
Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“
progimnazija

 

2019 m. lapkritis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais

2019 m.
lapkričio
mėnesio
pirmąją
savaitę

Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos

ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Kregždutė“ 
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Papilės
Simono
Daukanto
gimnazija
2.

Rajono pagrindinės mokyklos,
progimnazijos, gimnazijų muzikos
mokytojų metodinis užsiėmimas

2019-11-05,
pradžia
14.00 val.

Asta Malachauskaitė,
rajono muzikos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono pagrindinės
mokyklos, progimnazijos,
gimnazijų mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Rajono anglų kalbos mokytojų 
metodinis užsiėmimas

2019-11-12,
pradžia
14.00 val.

Janina Stašelienė,
rajono anglų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

 Rajono anglų
kalbos 
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
4.

Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinė diena „Nuo patirtinio ugdymo
iki STEAM“

2019-11-13,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė

Rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios
Akmenės
vaikų lopšelio
darželio
„Atžalynas“
skyriuje
„Žvaigždutė“
5.

Rajono 2-osios užsienio (rusų/vokiečių)
kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas

2019-11-14,
pradžia
12.00 val.

Ružana Brasienė,
rajono 2-osios užsienio
(rusų/vokiečių) kalbos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

Rajono 2-osios
užsienio (rusų/vokiečių)
kalbos pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
6.

Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo kursai

2019-11-21/22,
pradžia
14.00 val.

Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras

Akmenės rajono
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

 

2019 m. spalis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono logopedų ir spec. pedagogų
metodinis užsiėmimas

2019-10-01,
pradžia
10.00 val.

Ramutė Juškienė,
rajono logopedų ir
spec. pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono logopedų ir
spec. pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės gimnazija,
biblioteka
2.

Rajono ikimokyklinio meninio ugdymo
pedagogų metodinis užsiėmimas

2019-10-03,
pradžia
10.00 val.

Živilė Garbaliauskienė,
rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Rajono fizinio ugdymo mokytojų
metodinis užsiėmimas –edukacinė išvyka

2019-10-15,
išvykimas
8.00 val.

Mantas Mačius, Sporto centro direktorius;
Birutė Daunienė,
rajono fizinio ugdymo
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

 Rajono fizinio
ugdymo mokytojai,
sporto centro
mokytojai
Lietuvos
sporto
universitetas
(Kaunas) 
4.

Seminaras „Nežinau, kaip vertinti,
kas nustato“

2019-10-15,
pradžia
9.30 val.

Modestas Gelbūda, socialinių mokslų
daktaras

Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos
skyrių vedėjai,
ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 5. Rajono socialinių pedagogų metodinis
užsiėmimas
 2019-10-16,
pradžia
13.00 val.
Loreta Dauparienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono socialiniai
pedagogai
Naujosios
Akmenės
Ramučių
gimnazija 
6. Rajono informacinių technologijų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2019-10-16,
pradžia
14.00 val.
Neringa Vaičiūtė-Gabalienė,
Akmenės rajono
švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausioji
specialistė
Rajono informacinių
technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
7. Rajono geografijos  mokytojų
metodinis užsiėmimas
2019-10-16,
pradžia
15.00 val.
Kęstutis Norvaišas,
rajono geografijos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkas
Rajono geografijos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
8. Rajono matematikos ir ekonomikos
mokytojų metodinis užsiėmimas
2019-10-17,
pradžia
14.00 val.
Roma Rudienė,
rajono matematikos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono matematikos
ir ekonomikos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
9. Rajono dailės mokytojų metodinė
edukacinė išvyka
2019-10-22,
pradžia
9.00 val.
Zita Staškienė,
rajono dailės mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono dailės
mokytojai
Telšių r.
Tryškių Lazdynų
Pelėdos
gimnazija
10. Rajono muzikos mokyklų mokytojų
metodinis užsiėmimas
2019-10-23,
pradžia
10.00 val.
Irina Mikulevič,
Akmenės rajono muzikos
mokyklų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono muzikos
mokyklų mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
11. Rajono biologijos, chemijos ir fizikos
mokytojų metodinis užsiėmimas
2019-10-23,
pradžia
14.00 val.
Ilona Dimavičiutė,
rajono biologijos,
chemijos ir fizikos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono biologijos,
chemijos ir
fizikos mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
12. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-23,
pradžia
12.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
„Gintarėlis“
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija
13. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-23,
pradžia
12.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės gimnazijos
Agluonų skyriaus
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija
14. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-24,
pradžia
10.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės gimnazijos
Kivylių skyriaus
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazijos
Kivylių skyrius
15. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-28,
pradžia
10.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Kruopių pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Kruopių 
pagrindinė
mokykla
16. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis užsiėmimas-
atvira veikla „Sveikai gyventi, saugiai
judėti ir veikti. IKT technologijų
panaudojimas ugdymo procese“
2019-10-29,
pradžia
10.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Gintarėlis“
17. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-30,
pradžia
10.00 val.
Jolita Šimkienė,
Akmenės rajono
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Naujosios Akmenės
lopšelių-darželių
„Buratinas“,
„Atžalynas“, „Žvaigždutė“ ir „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių skyriaus priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazija
(pradinė
mokyklėlė)
18. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis susitikimas su
pradinių (1-ų) klasių mokytojais
2019-10-30,
pradžia
11.00 val.
Jolita Šimkienė, 
Akmenės rajono
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Ventos gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Berželis“ 
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Ventos
gimnazija

 

2019 m. rugsėjis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono dailės mokytojų metodinis užsiėmimas 

2019-09-11,
pradžia
13.00 val.

Zita Staškienė,
rajono dailės
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono dailės
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
2.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinis užsiėmimas

2019-09-25,
pradžia
13.00 val.

Elena Čiobienė,
rajono lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono lietuvių
kalbos ir literatūros
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
edukacinė išvyka į Klykolius

2019-09-26,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Kivyliai
 4.  Rajono tikybos mokytojų metodinis
užsiėmimas
 2019-09-30,
pradžia
14.00 val.
 Monika Bertašiūtė,
rajono tikybos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
 Rajono tikybos
mokytojai
 Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 5. Rajono istorijos ir pilietiškumo pagrindų
mokytojų edukacinė išvyka-metodinis
užsiėmimas 
 2019-09-30,
pradžia
14.00 val.
 Indrė Šiurkienė,
rajono istrijos ir
pilietiškumo pagrindų
mokytojų 
metodinio
būrelio 
pirmininkė
 Rajono istorijos
ir pilietiškumo
pagrindų mokytojai
 Šiaulių
Didždvario
gimnazija

  

2019 m. birželis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Akmenės rajono psichologų
metodinis užsiėmimas

2019-06-07,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
psichologai
Akmenės rajono
paramos 
šeimai
centras

 

2019 m. gegužė

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Viešosios konsultacijos dėl bendrųjų
ugdymo planų

2019-05-09,
pradžia
10.30 val.

Audronė Šuminienė,
Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėjo,
pavaduotoja, 
Sandra Valavičiūtė,
Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė
Akmenės ir Kelmės
savivaldybių
ugdymo įstaigų
pedagogų 
bendruomenės
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
2.

Seminaras „Naujas mokytojų etatinio
darbo apmokėjimo modelis“

2019-05-22,
pradžia
10.00 val.

Vida Šeduikytė,
Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyriausioji
buhalterė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
vadovai, jų
pavaduotojai,
skyrių vedėjai,
buhalteriai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Seminaras „Konfliktinės situacijos
mokykloje ir konfliktų prevencija“.

2019-05-23,
pradžia
10.00 val.

Vilija Malinauskaitė,
Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto
dėstytoja, edukologė,
socialinių mokslų
magistrė, sertifikuota
IPI „Tėvų konsultavimo
programos“ dalyvė,
UAB „Intelligent Creation“
kūrybos direktorė
Akmenės rajono
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 4.  Seminaras „Šiuolaikinis kokybiškas
ikimokyklinis ugdymas“
2019-05-23,
pradžia
10.00 val. 
 Sigita Balčiūnienė,
Utenos vaikų
lopšelio-darželio
„Želmenėlis“ direktorė,
edukologijos magistrė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras 

 

2019 m. balandis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Seminaras „Naujasis darbo kodeksas:
kas keičiasi darbo santykiuose?“ 

2019-04-04,
pradžia
10.00 val.

Ramūnas Znutas,
LMŠMPS pirmininkas
Ugdymo įstaigų vadovai,
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2.

Rajono etikos mokytojų metodinis
užsiėmimas „Meilė išgelbės pasaulį“

2019-04-05,
pradžia
13.00 val.

Indra Tijūnaitienė,
rajono etikos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono etikos
mokytojai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija

3.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas „Kalbos ugdymas
muzikuojant“.

2019-04-11,
pradžia
10.00 val.

M. Kazlauskienė,
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Kregždutė“
logopedė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai,
logopedai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“
4. Rajono socialinių pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas-susitikimas su
Akmenės rajono savivaldybės
pedagoginės psichologinės pagalbos
tarnybos specialistais, Akmenės
rajono savivaldybės tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatore
Andromeda Makseliene
2019-04-17,
pradžia
13.00 val
Loreta Dauparienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
savivaldybės
pedagoginė
psicjologinė
tarnyba
5. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų edukacinė išvyka į Mažeikių
rajono Urvikių kultūros centrą – 
„Duonos kelias“
2019-04-24,
pradžia
10.00 val.
Alina Pivanovičienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
priešmokyklinio
ugdymo 
pedagogai
Mažeikių rajono
Urvikių kultūros
centras
6. Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas „Žaismingas
kalbos ugdymas“
2019-04-29,
pradžia
13.00 val.
Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
7. Rajono tikybos mokytojų metodinis
užsiėmimas
2019-04-30,
pradžia
13.00 val.
Monika Bertašiūtė,
rajono tikybos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
tikybos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras

 

2019 m. kovas

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „Tradiciniai ir netradiciniai ugdymo metodai meninio ugdymo pedagogo organizuotoje veikloje“.

2019-03-20,
pradžia
10.00 val.

Ona Deniušienė,
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyriaus „Žvaigždutė“ neformaliojo švietimo mokytoja
ekspertė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyrius
„Žvaigždutė“
           

 

2019 m. vasaris

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Praktinis seminaras nuotoliniu būdu
„Pedagogų (mokyklos vadovų, pavaduotojų, skyrių vedėjų)
vertinimas“

2019-02-12,
pradžia
9.00 val.

Vida Šeduikytė,
Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyr.buhalterė,
dokumentų valdymo
ir personalo skyriaus
vedėja, turinti didelę
praktinio darbo ir 
dėstymo patirtį
Ugdymo įstaigų
vadovai, buhalteriai,
personalo specialistai,
darbo užmokesčio
skyrių darbuotojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas – vaikų meninio
skaitymo konkursas „Mona šalelė,
poiki Lietuvelė“

2019-02-15,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Kregždutė“
3. Akmenės rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas

2019-02-19,
pradžia
10.00 val.

Alina Pivanovičienė,
Akmenės rajono
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios
Akmenės vaikų
lopšelio-darželio
„Atžalynas“
skyrius
„Žvaigždutė“
4. Seminaras-edukacinė išvyka „Sustabdytos akimirkos – per literatūros prizmę. Idėjos integruotoms pamokoms“

2019-02-21,
išvykstama
7.00 val.

Rena Šimkuvienė,
Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Lietuvių kalbos,
istorijos, pradinio
ugdymo, gamtos
mokslų mokytojai
Lietuvos
muzikos ir
kino muziejus,
Lietuvos
parodų ir
kongresų centras

 

 

2019 m. sausis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono psichologų
metodinis užsiėmimas 

2019-01-18,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba
 2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų metodinis
susitikimas 
 2019-01-23,
pradžia
13.00 val.
Audronė Vitkutė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė 
 Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
socialiniai
pedagogai
 Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“
progimnazija
3. Paskaita mokiniams „Pirmosios pagalbos mokymas. Žiemos traumos ir nelaimingi atsitikimai" 2019-01-24,
pradžia
11.00 val.
Virginija Grunskienė,
Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistė
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
4. Paskaita mokiniams „Galvos smegenų kraujotaka“ 2019-01-28,
pradžia
10.00 val.
Lektorius Julius Fergizas Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų
švietimo
centras
5. Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų metodinis užsiėmimas
„Įgalinančios partnerystės link:
darželio bendruomenės galia“
2019-01-30,
pradžia
10.00 val.
Danutė Kriaučiūnienė,
Akmenės rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogai
Akmenės rajono
Ventos
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Berželis“

 

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

  2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2015 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Kairiškių daugiafunkcis centras – neformaliojo Kairiškių kaimo bendruomenės švietimo įstaiga, kuri tenkina klientų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Kairiškių daugiafunkciame centre įsikūręs muziejus, kuriame eksponuojami Kairiškių kaimo istoriją menantys reliktai bei išlikę autentiški kairiškiečių darbai. Centras yra atviras visiems kaimo žmonėms ir veikia 8-20 val. Centre įrengta kompiuterių klasė, biblioteka, žaidimų klasė, sporto priemonių kabinetas – šiomis paslaugomis gali naudotis visi pageidaujantys kaimo bendruomenės nariai. Centre organizuojamos įvairios kalendorinės, valstybinės ir kitos Kairiškių kaimui svarbios šventės. 2017 m.  buvo organizuota 16 renginių, kuriuose dalyvavo 322 unikalūs asmenys. Kairiškių daugiafunkciame centre kasmet organizuojama jau tradicine tapusi vaikų vasaros poilsio stovykla.

 
 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – ECDL testavimo centras. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL pažymėjimas) – dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga. Praktiniu požiūriu ECDL liudija, kad jo savininkas išlaikė teorinį egzaminą, įvertinantį informacijos technologijos pagrindų žinias, ir septynis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas. Jis skirtas palengvinti įdarbinimo procedūras ir užtikrinti darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa. Svarbiausias ECDL programos tikslas – pagrindinių žinių apie informacijos technologiją ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos naudojimo kompetencijos lygio tobulinimas visoje Europoje ir pasaulyje.

ECDL programą propaguoja ir sklaidos procesą prižiūri ECDL fondas (European Computer Driving Licence Foundation – ECDL-F). Šio fondo paskirtis – remti ir koordinuoti ECDL koncepcijos plėtrą. Daugiau informacijos galima rasti ECDL fondo interneto svetainėse www.ecdl.lt, www.ecdl.com.

ECDL programos tikslai

  • Remti ir skatinti visuotinį kompiuterinį išprusimą.
  • Tobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį visoje Europoje ir pasaulyje.
  • Garantuoti, kad visi kompiuterių vartotojai suprastų asmeninių kompiuterių naudojimo pranašumus ir privalumus.
  • Padidinti visų darbuotojų, kuriems reikia naudotis kompiuteriu, darbo našumą.
  • Suteikti bazinę kvalifikaciją, kuri leistų visiems žmonėms jaustis informacinės visuomenės dalyviais.

ECDL teikiamų paslaugų kainos:

pirmo testo laikymas – 20,28 Eur;

kiekvieno kito testo laikymas – 13,09 Eur;

pažymėjimo dublikato išdavimo mokestis – 17,67 Eur;

pažymėjimo, išduoto studentui, išlaikusiam suderintos informacinių technologijų programos egzaminą rezultatu gerai, labai gerai ir puikiai – 38,36 Eur.

 

Išsamesnę informaciją galite sužinoti paskambinę tel.: (8 425) 56 860, (8 425) 56 833, mob. 8 612 48 843 ar atvykę į Centrą, adresu Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI