Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2021 metų veiklos ataskaita

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

Akmenės rajono jaunimo ir

suaugusiųjų švietimo centro

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d.

įsakymu Nr. V-65

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau tekste – Centras) vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato darbo tvarką ir santykius, reglamentuoja Centro darbuotojų teises, pareigas, elgesio reikalavimus, atsakomybę.

2. Taisyklių tikslas – stiprinti Centro bendruomenės narių darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti gerą darbo kokybę ir efektyvumą, racionaliai naudoti darbo laiką, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, užtikrinti gerą įstaigos veiklos organizavimą. Darbo tvarkos taisyklės turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir ūkio reikalams pavedimus ir pareigybių aprašymų reikalavimus.

3. Taisyklėse reglamentuojama įstatymais, Centro nuostatais, instrukcijomis ir pareigybės aprašymais nedetalizuotos veiklos sritys ir yra privalomos visiems Centro darbuotojams, numatytais atvejais – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

4. Taisyklės tvirtinamos Centro direktoriaus įsakymu.

5. Patvirtinus Taisykles, su jomis pasirašytinai per penkias darbo dienas susipažįsta visi Centro darbuotojai, su kuriais sudaryta darbo sutartis. Naujai priimti darbuotojai su Taisyklėmis, darbo saugos instrukcijomis, pareigybės aprašymu ir kitais Centro vidaus darbo tvarką užtikrinančiais dokumentais supažindinami pirmąją darbo dieną.

6. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia įstaigos steigėjas – Akmenės rajono savivaldybės taryba.

7. Centre veikia savivaldos institucijos:

7.1. Centro taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, socialinių Centro partnerių ir pedagogų atstovus svarbiausių Centro veiklos uždavinių sprendimui. Ji sudaroma principu, patvirtintu Centro nuostatuose: 3+3+3 (mokytojų, mokinių ir socialinių partnerių atstovai). Veiklą vykdo pagal Centro tarybos nuostatus.

7.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Jai vadovauja Centro direktorius.

7.3. Klasių seniūnų taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus, jai vadovauja klasių seniūnų tarybos pirmininkas, kuris renkamas kasmet;

7.4. Centre veikia mokytojų metodinės grupės, kurios savo veikloje vadovaujasi patvirtintomis Rekomendacijomis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti bei Akmenės rajono savivaldybės mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu.

8. Centro bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines, profesines organizacijas.

 

II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS. DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

9. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

10. Darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu.

11. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu, kuris parengiamas darbo sutarties pagrindu. Su įsakymu apie darbuotojo priėmimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai per tris darbo dienas nuo darbo sutarties pasirašymo.

12. Prieš pradėdamas dirbti darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su Centro darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, kitais Centre galiojančiais lokaliniais aktais, reglamentuojančiais darbą, instruktuojamas saugos darbe klausimais: įvadine, darbo vietos pagal paskiriamas pareigas, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Jeigu to reikalauja užimamos pareigos, sudaromas susitarimas dėl turtinės žalos atlyginimo.

13. Kiekvienam Centro darbuotojui sudaroma asmens byla, kurią sudaro darbuotojo įskaitos lapas, darbo sutartis, išsilavinimo dokumentų nuorašai, atestacijos metu suteiktos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo nuorašas arba įsakymo kopija, Centro direktoriaus įsakymų apie paskyrimą, perkėlimą, atleidimą iš darbo, apdovanojimus bei nuobaudas kopijos ir kiti su darbuotoju susiję dokumentai.

14. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

15. Darbuotojas gali būti perkeliamas į kitą darbą, su darbuotoju gali būti keičiamos darbo sutarties sąlygos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

16. Centro direktorius savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį su darbuotoju Darbo kodekso nustatyta tvarka.

17. Jeigu darbuotojui yra perduotas Centrui priklausantis turtas, nutraukiant darbo santykius jis privalo perduoti turtą įsakymu paskirtam darbuotojui. Direktoriaus įsakymu yra sudaroma materialinių vertybių perdavimo-priėmimo komisija bei surašomi nustatytos formos buhalteriniai dokumentai. Įsakyme nustatomi perdavimo terminai. Jeigu darbuotojas dėl savo kaltės prarado Centrui priklausantį turtą ir negali jo perduoti, jis privalo atlyginti turto vertę Centrui įstatymų nustatyta tvarka.

18. Su atleidimo iš darbo įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

19. Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Centro direktoriaus patvirtinta darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

20. Papildomas darbo užmokestis gali būti mokamas už papildomų darbų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka Centro direktoriaus įsakymu.

21. Darbo užmokestis Centro darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: už mėnesio I-ąją pusę – einamojo mėnesio 18-20 d., už mėnesio II-ąją pusę – iki kito mėnesio 5-8 d.

22. Darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, kai yra raštiškas darbuotojo prašymas. Pinigai pervedami į asmenines darbuotojų sąskaitas banke.

23. Už darbą poilsio arba švenčių dienomis (ne pagal grafiką) kompensuojama įstatymų nustatyta tvarka.

24. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo laiko nukrypimai fiksuojami darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

25. Darbuotojams, besimokantiems savo iniciatyva, suderinus su Centro direktoriumi, ir besimokantiems pagal Centro ir mokymosi įstaigos sutartis, mokymosi atostogų laikotarpiu gali būti mokamas vidutinis mėnesinis atlyginimas.

26. Darbuotojams pageidaujant, vyriausiasis buhalteris įteikia atsiskaitymo lapelį apie išmokėtą mėnesio darbo užmokestį.

27. Duomenis apie darbuotojo darbo užmokestį teikia ar skelbia Centro direktorius ar jo įgalioti asmenys tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo raštišku sutikimu.

28. Pamokų krūvis per mokslo metus mokytojams gali skirtis, priklausomai nuo sukomplektuotų klasių skaičiaus mokslo metų pradžiai arba mokslo metų eigoje, ugdymo plano ir jo koregavimo, turimų mokymo lėšų, pasikeitusio darbo organizavimo. Pamokų krūviai mokslo metams planuojami kiekvienų metų birželio mėnesį ir tvirtinami iki rugsėjo 1 d.

28.1. Centro pedagoginių darbuotojų darbo krūvį ir darbo apmokėjimą reglamentuoja teisės aktai;

28.2. mokytojų darbo krūvį, suderinęs su Centro mokytojų taryba, tvirtina įsakymu Centro direktorius;

28.3. mokytojų darbo užmokestis mokamas priklausomai nuo pedagoginio darbo krūvio, pedagoginio darbo stažo, išsilavinimo ir kvalifikacinės kategorijos.

 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

29. Darbo ir poilsio laikas Centre nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

30. Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą (eiti pareigas) ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

31. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra 60 minučių.

32. Administracija ir nepedagoginiai Centro darbuotojai dirba nuo 7.00 val. iki 20 val. Direktoriaus įsakymu atskiriems darbuotojams gali būti nustatomas individualus darbo grafikas.

33. Darbuotojų, dirbančių Centre pagal darbo sutartį ir susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų.

34. Mokytojams nustatoma sutrumpinta darbo laiko savaitė: ne daugiau kaip 36 valandos per savaitę. Jų darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose. Darbo dienos trukmė pedagoginiams darbuotojams nustatoma pagal tarifinio sąrašo valandas.

35. Mokinių atostogų metu mokytojai atvyksta į darbą 9.00 val. ir dirba tiek laiko per dieną, koks jų savaitinis kontaktinių valandų vidurkis.

36. Centro nepedagoginiams darbuotojams suteikiama 45 minučių pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka suteikiama nuo 12.00 iki 13.00 val., tačiau atskirais atvejais, direktoriaus įsakymu gali būti nustatyta kitaip, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

37. Savaitės nepertraukiamas poilsis yra šeštadienis ir sekmadienis.

38. Darbo laikas prieššventinėmis dienomis sutrumpinamas viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

39. Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojams suteikiamos poilsio dienos pagal darbo (pamainų) grafikus.

40. Švenčių dienomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Centras nedirba. Šios dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

41. Mokytojams už darbą poilsio ir švenčių dienomis (renginius, ekskursijas, dalyvavimą Savivaldybės ar respublikinėse olimpiadose, kultūros ir sporto renginiuose ir pan.) mokama dvigubai arba mokytojo pageidavimu atlyginama suteikiant darbuotojui kitą poilsio dieną mokinių atostogų metu arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už ją darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

42. Mokytojas laisvą nuo pamokų dieną naudoja savo nuožiūra, tačiau dalyvavimas pedagogų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose mokytojui privalomas. Jei mokytojas negali dalyvauti, iš anksto praneša direktoriui.

43. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

44. Kasmetinės pailgintos atostogos suteikiamos darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu bei Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašu.

45. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal kalendorinių metų pradžioje sudaromą atostogų grafiką.

46. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių atostogų ir gali būti suteikiamos kartu arba atskirai.

48. Vadovaujantis Darbo kodeksu, darbuotojų pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų. Likusi atostogų dalis dėl svarbių priežasčių gali būti skaidoma dalimis Centro direktoriui sutikus.

49. Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu.

50. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu.

51. Nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis paprastai suteikiama tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

52. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokam piniginė kompensacija.

 

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

53. Ugdymo proceso organizavimo tvarką reglamentuoja Centro ugdymo planas, kuris suderinamas su Savivaldybės administracija, Centro taryba, jį tvirtina Centro direktorius.

54. Centro ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė kiekvieniems mokslo metams, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Bendraisiais ugdymo planais.

55. Centras dirba viena pamaina.

56. Mokiniai mokosi penkias dienas per savaitę pagal direktoriaus patvirtintus pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

57. Pamokos Centre pradedamos 10.00 val. ir baigiamos, kaip nurodyta tvarkaraštyje. Viena pamoka trunka 45 minutes.

58. Pamokų ir pertraukų laikas (kasdienio grupinio mokymo forma):

Pamoka

Pamokos pradžia ir pabaiga

1

10.00-10.45

2

10.55-11.40

3

11.50-12.35

4

12.45-13.30

5

14.00-14.45

6

14.50-15.35

7

15.40-16.25

 

59. Pamokų ir pertraukų laikas (penktadienio konsultacijos):

Pamoka

Pamokos pradžia ir pabaiga

1

9.00-9.30

2

9.35-10.05

3

10.10-10.40

4

10.45-11.15

5

11.20-11.50

6

11.55-12.25

 

60. Pamokų ir pertraukų laikas gali būti keičiamas Centro direktoriaus įsakymu.

61. Savavališkai pakeisti pamokos ar neformaliojo ugdymo užsiėmimo laiką draudžiama.

62. Mokinys į Centrą ateina 10 min. prieš pirmą pamoką ar neformaliojo ugdymo užsiėmimą.

63. Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia skambutis. Pamoka pradedama nuskambėjus skambučiui.

64. Visi mokiniai pamokoje privalo būti iki jos pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali tik gavęs mokytojo leidimą. Mokinio elgesį Centre reglamentuoja Mokinio elgesio taisyklės.

65. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei 5-12 klasių mokiniai neeina į pamokas. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

66. Iškilus situacijai, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai ar paskelbus ekstremalią padėtį, Centro direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

67. Pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų laikas direktoriaus įsakymu gali būti trumpinamas šventinių, metodinių renginių dienomis. Pamokų ir neformaliojo ugdymo renginių laikas gali būti sutrumpintas iki 30 minučių.

68. Mokinių pasiekimus mokytojai fiksuoja elektroniniame dienyne. Mokinių ugdymosi pasiekimus ir ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria mokiniais/ jei reikalinga su tėvais ar globėjais individualių susitikimų metu (tėvų ar globėjų susirinkimus ir individualius susitikimus klasės mokytojas planuoja individualiai). Mokinių pasiekimai vertinami ir informacija apie mokinių padarytą pažangą teikiama vadovaujantis Centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

69. Mokinių maitinimo Centre tvarka:

69.1. Centre mokiniams sudaromos galimybės pavalgyti;

69.2. mokinių maitinimas vykdomas, vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Mokinių maitinimo organizavimo Centre tvarkos aprašu.

71. Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:

71.1. po 3 pamokos maitinami ir per „langus“ maitinami nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai;

71.2. likusių pertraukų metu maitintis gali visų klasių mokiniai už savo pinigus;

71.3. indus valgykloje mokiniai nusineša patys;

71.4. valgoma tik valgykloje;

71.5.vykstant į ekskursiją, klasių auklėtojai prieš dvi dienas informuoja socialinę pedagogę apie tą dieną nesimaitinsiančius mokinius.

72. Mokytojų pavadavimo tvarka:

72.1. nesant mokytojui jį pavaduoja direktoriaus įsakymu skirtas to dalyko mokytojas specialistas arba kitas mokytojas;

72.2. už mokytojų vadavimą apmokama teisės aktų nustatyta tvarka;

72.3. vaduojantis mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai tvarkyti pedagoginės veiklos dokumentus;

72.4. vaduojantis mokytojas atlieka ir kitas vaduojamojo funkcijas: budi, vadovauja klasei, pateikia reikiamas ataskaitas ir kt.;

72.5. savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu.

73. Budėjimas Centre:

73.1. pertraukų metu budi tik mokytojai.

73.2. mokytojų budėjimo tikslas – tvarkai Centre palaikyti, užtikrinti mokinių sveikatą ir saugumą pertraukų metu, vykdyti patyčių prevencijos priemones pertraukų tarp pamokų metu;

73.3. mokytojai budi pagal tvarkaraštį, patvirtintą Centro direktoriaus įsakymu;

73.4. mokytojų nebudėjimas laikomas darbo pareigų pažeidimu.

74. Budinčiojo mokytojo pareigos:

74.1. budėti nurodytoje vietoje pagal patvirtintą tvarkaraštį;

74.2. turėti skiriamąją kortelę;

74.3. budėjimo vietoje stebėti mokinių elgesį, drausmę, drausti bet kokį mokinių stumdymąsi, lakstymą, patalpų teršimą;

74.4. atsakyti už tvarką, mokinių saugumą ir sveikatą, drausmę budėjimo poste;

74.5. įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar pamačius pašalinius asmenis tuoj pat pranešti direktoriui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam pedagogui, (jei reikia) ir pasirūpinti, kad būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba;

74.6. susitarti su kitu mokytoju dėl pavadavimo (jei kurią nors pertrauką ar dieną yra užimti ar išvykę) ir informuoti Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui;

74.7. informuoti apie mokinį, kuris pažeidžia mokinio taisykles, nevykdo nurodymų, nedrausmingai elgiasi, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą;

74.8. renginių metu budinčio mokytojo pareigas atlieka klasės auklėtojas, į renginį mokinius atvedęs mokytojas ar paskirtas direktoriaus įsakymu mokytojas ar kitas pedagoginis darbuotojas.

75. Renginio metu budintis mokytojas vykdo šias pareigas:

75.1. stebi mokinių elgesį, drausmę, draudžia bet kokį mokinių stumdymąsi, lakstymą, patalpų teršimą, inventoriaus gadinimą, trukdymą renginio organizatoriui ir (ar) vedėjui;

75.2. atsako už tvarką, mokinių sveikatą, saugumą, ir drausmę renginio metu;

75.3. įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat praneša Centro direktoriui arba tą dieną budinčiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir pasirūpina, kad būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba.

76. Renginių metu tvarkai palaikyti organizuojamas mokytojų budėjimas pagal direktoriaus įsakymą.

77. Apie budėjimo metu įvykusius pažeidimus budintys mokytojai informuoja Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui.

 

V. DARBUOTOJŲ DARBO TVARKA. BENDROSIOS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO TVARKOS NUOSTATOS

 

78. Kiekvienas Centro darbuotojas privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir ūkio reikalams nurodymus bei Centro savivaldos teisėtus sprendimus.

79. Centro darbuotojai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

80. Mokytojams, kitiems Centro darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, apsvaigusiems, Centro patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, mokinių akivaizdoje rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai.

81. Centro direktoriaus teisėti nurodymai privalomi visiems Centro darbuotojams. Direktorius dirba vadovaudamasis Centro nuostatais ir vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

82. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atlieka funkcijas, reglamentuotas pareigybės aprašyme, ir direktoriaus įsakymu patvirtintas vadybines funkcijas.

83. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atlieka funkcijas, reglamentuotas pareigybės aprašyme, ir funkcijas, patvirtintas direktoriaus įsakymu.

84. Mokytojų darbo tvarkos bendrosios nuostatos:

84.1. dėl svarbios priežasties negalėdamas atvykti į pamokas, mokytojas praneša Centro direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui iš anksto raštu, kraštutiniu atveju – raštu ar žodžiu tą pačią dieną, ne vėliau 30 min. prieš savo pamokos pradžią;

84.2. praleidęs pamokas, mokytojas parašo direktoriui pasiaiškinimą (jei nėra nedarbingumo lapelio);

84.3. priemones, reikalingas pamokai, pasiruošia iš anksto;

84.4. po skambučio mokytojas nedelsdamas eina į pamoką ir įleidžia mokinius į klasę (kabinetą) ir pradeda pamoką. Pamoka baigiama nuskambėjus skambučiui į pertrauką. Pamokos nutraukimas iki skambučio yra laikomas darbo pareigų pažeidimu;

84.5. mokytojas pamoką privalo vesti tik tvarkingoje klasėje (kabinete);

84.6. pamokoje mokytojai vykdo saugumo technikos reikalavimus.

85. mokytojas, vesdamas pamoką, turi teisę reikalauti:

85.1. tvarkingo ir mandagaus mokinių įėjimo į klasę (kabinetą);

85.2. atsistoti, kai mokinys atsako į mokytojo klausimą;

85.3. taisyklingo mokinių sėdėjimo;

85.4. kad nebūtų gadinamas Centro turtas;

85.5. kad būtų saugomi vadovėliai;

85.6. kad būtų sudėtos ant stalų visos pamokai reikalingos priemonės (vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai ir kt.);

85.7. pamoka baigiama, kai mokytojas pasako, kad pamoka baigta;

85.8. jei mokinys pamokų metu pažeidžia mokinio taisykles, jis įspėjamas ar įrašoma pastaba į elektroninį dienyną. Mokiniui, pažeidusiam mokinio elgesio taisykles, kai jo elgesys kelia realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat griauna ugdymosi procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą (pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus), taikomos poveikio priemonės pagal Centre patvirtintas poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygas ir tvarką Centre.

86. Mokytojui išsiųsti mokinius iš pamokos įvairiais reikalais draudžiama. Mokinio išvarymas (išsiuntimas) iš pamokos laikomas darbo pareigų pažeidimu.

87. Pamokų metu įeiti į klasę pašaliniams asmenims (išskyrus Centro direktorių ar jo įgaliotus asmenis) draudžiama. Esant būtinam reikalui, būtina gauti mokytojo sutikimą. Tėvams ar globėjams stebėti pamokas leidžiama sutikus mokytojui ir gavus Centro direktoriaus ar pavaduotojų ugdymui leidimą.

88. Mokytojui išleisti (paimti) mokinius iš pamokos bet kokiai kitai veiklai vykdyti ar į užklasinį renginį be Centro direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojų ugdymui leidimo draudžiama.

89. Mokytojų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja ir laikosi etikos reikalavimų:

89.1. kalbėjimas posėdžių metu, trukdymas dirbti, užsiėmimas kita veikla, pasisakymas ne darbotvarkės nagrinėjamu klausimu, nepagarbus replikavimas laikomas pedagoginės etikos pažeidimu.

90. Kiekvienas mokytojas privalo kasdien susipažinti su mokytojų kambaryje pateikiamais pranešimais ir kita nauja informacija.

91. Po pamokos mokytojas sutvarko vaizdines, technines priemones, kad netrukdytų dirbti kitiems mokytojams, dirbantiems toje klasėje (kabinete).

92. Į Centrą ateinantis mokytojas laikosi bendrųjų asmeninės higienos ir estetikos reikalavimų.

93. Kūno kultūros, technologijų mokytojai neatleidžia nuo pamokos mokinių, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (serga, neturi aprangos). Jie turi stebėti pamoką.

94. Pertraukų, pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų metu kūno kultūros, technologijų, chemijos, fizikos, informacinių technologijų ir kt. kabinetuose, auditorijoje ir sporto salėje, stadione ir aikštelėje, dirbtuvėse, kompiuterių klasėje ir kitur mokytojai vienų mokinių palikti negali.

95. Mokytojas, organizuojantis pamoką ar renginį už Centro ribų, turi pranešti Centro direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui, jo išvykimas su mokiniais įforminamas direktoriaus įsakymu.

96. Įvykus traumai pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimo metu, mokytojai privalo  parašyti paaiškinimą Centro direktoriui ir surinkti mokinių, mačiusių įvykį, paaiškinimus.

97. Mokytojas reguliariai tikrina mokinių pasiekimus, juos vertina, savo dalyko pažymius  įrašo į el. dienyną, taip pat pažymi pavėlavusius ar nebuvusius pamokoje mokinius Centro dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos apraše nustatyta tvarka.

98. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.

99. Dalykų mokytojai kasdien informuoja klasių auklėtojus apie mokinių mokymąsi, drausmę, lankomumą, taikytas poveikio priemones fiksuoja Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams registracijos žurnale.

100. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dalyko vadovėlius  paima iš bibliotekos ir grąžina į biblioteką pasibaigus mokslo metams.

101. Mokytojai laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros.

102. Iš pamokų išleisti mokinius anksčiau skambučio draudžiama.

103. Skelbimus lentoje, medžiagą stenduose, sienlaikraščiuose gali publikuoti tiek mokiniai, tiek mokytojai, suderinę skelbimus su Centro direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui.

104. Mokiniai iš pamokų vykti į renginius ar sporto varžybas išleidžiami direktoriaus įsakymu, mokytojui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui jų išvykimą suderinus su Centro direktoriumi ir pateikus sekretoriui šių mokinių sąrašą bei kitus reikalingus dokumentus.

105. Visi užklasiniai užsiėmimai, repeticijos, varžybos Centre baigiasi iki 20 valandos (išskyrus diskotekas, poilsio vakarus ir šventinius minėjimus).

106. Pastebėjus pamokų metu susirgusį mokinį, mokytojas arba kitas jo paskirtas mokinys palydi mokinį pas sveikatos priežiūros specialistą. Jeigu reikia, iškviečiama greitoji pagalba, jei reikalinga informuojami mokinio tėvai ar globėjai. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas informuoja klasės auklėtoją ir Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui. Klasės auklėtojas praneša tėvams ar globėjams

107. Iškviesti mokytoją iš pamokos pokalbiui telefonu galima tik esant labai svarbiam reikalui. Tuo laiku su mokiniais klasėje lieka mokytoją  iškvietęs asmuo.

108. Mokinių atostogų metu mokytojui gali būti pavestas kitas darbas, reikalingas Centrui.

109.Mokslo metų pradžioje biologijos, fizikos, chemijos, technologijų, informacinių technologijų ir kūno kultūros mokytojai supažindina mokinius su saugumo technikos reikalavimais ir tai atlieka Centro dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos apraše nustatyta tvarka. Tokie saugaus elgesio instruktažai kartojami pradedant naują darbą ir naują temą.

110. Kiekvienas mokytojas, pastebėjęs gadinant Centro turtą, nedelsiant praneša Centro direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui ir klasės auklėtojui.

111. Budintys renginyje mokytojai, pastebėję neblaivų mokinį, iškviečia jo tėvus ar globėjus arba praneša policijai. Informuoja Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui ir klasės auklėtoją.

112. Mokslo metų pradžioje klasių auklėtojai primena mokiniams Mokinio elgesio taisykles, pasirašytinai supažindina su Mokinio elgesio taisyklėmis naujai atvykusius mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) arba bent vieną iš  tėvų (globėjų, rūpintojų).

113. Mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, parengia ilgalaikius dalykų ir modulių planus, kurie aptariami mokytojų metodinėse grupėse. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui patikrina dalykų ilgalaikių planų atitikimą Bendrųjų programų reikalavimams ir, suderinę juos su mokytojais, iki rugsėjo 1 d. pateikia tvirtinti Centro direktoriui.

114. Mokytojai, klasių auklėtojai laisvai renkasi pedagoginės veiklos formas ir metodus, formuoja mokinių ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.

115. Centro mokytojai dirba direktoriaus įsakymu sudarytose brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų vykdymo bei vertinimo komisijose.

116. Mokytojai privalo:

116.1. atsakyti už mokinių saugumą nuo pamokų pradžios iki pamokų pabaigos;

116.2. nepalikti klasėje mokinių be mokytojo priežiūros;

116.3. atsakyti už sporto salės turtą kūno kultūros pamokų metu;

116.4. atsakyti už kabineto turtą ir stendų turinį bei meninį apipavidalinimą;

116.5. atsakyti už mokinių saugumą popamokinių renginių metu ir užtikrinti saugų mokinių išėjimą iš Centro;

116.6. mokytojai taip pat vykdo jų pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

117. Klasės auklėtojo darbo tvarkos bendrosios nuostatos:

117.1. tvarko el. dienyną pagal nurodytus paaiškinimus Centro dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos apraše;

117.2. tvarko mokinių asmens bylas ir kitus dokumentus;

117.3. rūpinasi auklėtinių pamokų lankomumu, reikalauja, kad mokiniai, praleidę pamokas, pristatytų raštišką tėvų paaiškinimą ar gydytojo atleidimą;

117.4. tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, pateikus klasės auklėtojui prašymą (raštu arba žodžiu), mėnesio pabaigoje išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

117.5. jei reikalinga palaiko ryšius su auklėtinių tėvais. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja savo klasės tėvų susirinkimus. Domisi auklėtinių gyvenimo ir buities sąlygomis, specialius poreikius turintiems mokiniams pagal galimybes suteikia reikalingą paramą;

117.6. stebi, susipažįsta ir auklėja mokinius. Vertina ir skatina mokinių pasiekimus;

117.7. klasės auklėtojas apie nedrausmingą ir nepažangų mokinį praneša tėvams ar globėjams, rūpintojams. Jei tėvai nereaguoja, kreipiasi į Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui;

117.8. ugdo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, sveiką gyvenseną, kontroliuoja auklėtinių aprangą, išvaizdą ir tvarką, vykdo socialinės rūpybos veiklą;

117.9. organizuoja savitvarkos darbus klasėje, su mokiniais dalyvauja Centro aplinkos ir priskirtos Centrui miesto teritorijos tvarkymo darbuose, talkose;

117.10. prižiūri, kaip mokiniai laikosi Centro mokinio elgesio taisyklių;

117.11. organizuoja saugaus elgesio instruktažus ir instruktažų lapus pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

117.12. rodo iniciatyvą popamokinei veiklai organizuoti. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą Centro veikloje ir renginiuose, veda klasės valandėles;

117.13. po mokytojų tarybos posėdžio klasės auklėtojas, jei mokinys liko kartoti kursą ar gavo papildomus darbus, per 3 dienas supažindina mokinius ir jų tėvus (raštu ar telefonu) su posėdžio nutarimu;

117.14. jei auklėtinio tėvai nutraukia mokymosi sutartį, klasės auklėtojas paima tėvų prašymą direktoriaus vardu (nurodant tolimesnę mokinio mokymosi vietą) ir pateikia jį sekretoriui;

117.15. pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, į mokinio asmens bylą įrašo reikiamus duomenis;

117.16. visuose Centro, miesto, Savivaldybės ar respublikos renginiuose, kuriuose dalyvauja jo klasė, privalo dalyvauti ir klasės auklėtojas;

117.17. įvykus incidentui Centre, klasės auklėtojas informuoja tėvus tą pačią dieną apie jo vaiko dalyvavimą tame incidente;

117.18. klasės auklėtojas apie nesimokančius ir nedrausmingus mokinius informuoja mokinių tėvus. Jei tėvai ir toliau nesirūpina auklėjimu, klasės auklėtojas gali prašyti svarstyti mokinius ir jų tėvus Centro vaiko gerovės komisijoje;

117.19. likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, klasės auklėtojas informuoja tėvus apie signalinio pusmečio rezultatus – galimus neigiamus pusmečio pažymius;

117.20. rūpinasi mokinių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, galimybes ir interesus. Domisi ir žino kiekvieno mokinio sveikatos būklę, reikalui esant, informuoja apie tai dėstančius toje klasėje mokytojus;

117.21. imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam patyčias, smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja Centro socialinį pedagogą, psichologą, Centro direktorių ir direktoriaus pavaduotojus ugdymui;

117.22. rūpinasi klasės mikroklimatu, sprendžia auklėtinių tarpusavio santykių problemas;

117.23. prieš išvykstant į ekskursijas, turistinius žygius, klasės auklėtojas praveda instruktažą, parengia visus reikalingus dokumentus ir pateikia Centro sekretoriui;

117.24. padeda mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį;

117.25. klasių auklėtojai taip pat vykdo ir kitas klasės auklėtojo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

118. Kūno kultūros mokytojų darbo tvarkos nuostatos:

118.1. kūno kultūros mokytojai pamoką baigia taip, kad mokiniai spėtų persirengti, bet ne anksčiau kaip prieš penkias minutes – kai pamoka vedama sporto salėje ir prieš septynias minutes – kai pamoka vyksta lauke (stadione);

118.2. organizuoja Centro varžybas;

118.3. dalyvauja su mokiniais Savivaldybės varžybose bei sporto renginiuose;

118.4. tvarko varžybų ir renginių dokumentaciją;

118.5. rengia ir organizuoja Centro sporto šventes, įvairius sportinius renginius;

118.6. prižiūri sporto inventorių ir sporto įrenginius, užtikrina įrenginių saugą;

118.7. prižiūri tvarką sporto salėje, persirengimo kambariuose, stadione ir atsako už saugumą ir drabužių apsaugą persirengimo kambariuose (užrakinimas, budėjimas pagal grafiką);

118.8. pamokose reikalauja mokinių sportinės aprangos ir aktyvaus dalyvavimo;

118.9. mokslo metų pradžioje susipažįsta su mokinių sveikatos būkle, vadovaujasi Centro sveikatos priežiūros specialisto pateiktomis žiniomis. Esant sveikatos problemoms, stebi mokinį, skiria atitinkamą fizinį krūvį;

118.10. atsako už tvarką persirengimo kambariuose ir užtikrina mokinių drausmę juose;

118.11. sporto salėje, sporto aikštelėse ar stadione nepalieka vienų mokinių. Leisti į sporto salę, sporto aikšteles ir stadioną vienus mokinius draudžiama. Toks leidimas laikomas darbo pareigų pažeidimu.

119. Neformaliojo švietimo programų vadovų darbo tvarkos nuostatos:

119.1. parengia neformaliojo švietimo programas pagal patvirtintą formą;

119.2. neformaliojo švietimo programų vadovai tvarko neformaliojo  švietimo dienyną;

119.3. užsiėmimus veda pagal neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus;

119.4. užsiėmimų metu nepalieka vienų mokinių;

119.5. atsako už saugų mokinių darbą, jų sveikatą, už tvarką savo patalpose, už inventorių;

119.6. kartą per pusmetį neformaliojo švietimo (būrelių) vadovai atsiskaito Centrui už savo darbą (parodos, koncertai, konkursai, varžybos ir kt.).

120. Kabinetų vadovų darbo tvarkos nuostatos:

120.1. materialiai atsako už mokymo priemones, inventorių kabinetuose ir vykdo jų apskaitą;

120.2. turi teisę laikinai paskolinti priemonę, tačiau vis tiek jis lieka atsakingas už ją materialiai;

120.3. reikalauja iš mokinių saugoti kabineto inventorių, negadinti jo;

120.4. vasaros atostogų laikotarpiu technines mokymo priemones perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir ūkio reikalams saugojimui, kabinetą palieka tvarkingą;

120.5. pasirūpina, kad kabinete būtų sužymėti suolai ir kėdės.

121. Visi Centro darbuotojai savo darbe vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintais pareigybių aprašymais.

122. Bendrosios darbo tvarkos nuostatos visiems darbuotojams:

122.1. darbo metu griežtai laikosi visų saugumo technikos reikalavimų;

122.2. materialiai atsako, saugo, ekonomiškai naudoja darbuotojui patikėtą inventorių, medžiagas ir priemones;

122.3. pastebėję gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų mokinių, darbuotojų sveikatai, gyvybei, nedelsiant informuoja Centro direktorių arba direktoriaus pavaduotojus ugdymui, imasi priemonių saugumui užtikrinti;

122.4. draudžiama savo pareigas pavesti atlikti kitam asmeniui be direktoriaus leidimo;

122.5. priimtas į darbą darbuotojas išklauso įvadinį darbų saugos instruktažą, susipažįsta su pareigybės aprašymu, Centro nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis. Pasirašo, kad susipažino su Centro darbo tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat pasirašo instrukcijų knygoje. Instruktažus praveda direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams;

122.6. su naujai priimamu darbuotoju, kuris atsisako susipažinti su Centro darbo  tvarkos taisyklėmis ir jas vykdyti, o taip pat  po jomis nepasirašęs, kad  susipažino,  darbo sutartis nesudaroma;

122.7. visi Centro darbuotojai privalo užtikrinti mokinių saugumą Centre ir jos teritorijoje, drausmę ir tvarką;

122.8. per pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus, renginius, tėvų susirinkimus negali vykti rinkimų agitacija. Centro erdvės ir teritorija nenaudojama rinkimų reklamai. Pastebėjus pažeidimus, pranešama Centro direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams ugdymui.

122.9. bet kuriam Centro darbuotojui griežtai draudžiama ateiti į Centrą išgėrus alkoholio ar gerti jį darbo vietoje, apsvaigus nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių medžiagų.

 

VI. DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU DARBO APSKAITOS, DARBINĖS VEIKLOS, DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMU BEI ASMENS BYLA TVARKA

 

123. Darbuotojas gali susipažinti tik su savo darbo apskaitos, darbinės veiklos vertinimo, darbo užmokesčio skaičiavimu, tarifikacijos sąrašu bei asmens byla.

124. Darbuotojas, norintis susipažinti su pageidaujamais dokumentais, pateikia prašymą raštu Centro direktoriui, nurodydamas su kokiais dokumentais ar asmens byla norėtų susipažinti.

125. Direktorius, gavęs prašymą, nurodo Centro sekretoriui, saugančiam darbuotojo dokumentus, per 7 darbo dienas padaryti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).

126. Sekretorius, patvirtinęs dokumento (-ų) kopiją (-as), daro jų aprašą, kuriame nurodo, kokių dokumentų kopijos yra teikiamos pareiškėjui. Aprašą registruoja siunčiamų dokumentų registre ir išduoda pareiškėjui patvirtintas dokumento (-ų) kopiją (-as) su aprašu. Ant aprašo, liekančio raštinėje, pareiškėjas pasirašo, kad prašomų dokumentų kopijas gavo.

127. Jei darbuotojas pageidauja susipažinti su tarifikacijos sąrašu, darbo apskaitos žiniaraščiu, darbo užmokesčio žiniaraščiu, tai daroma to lapo, kuriame yra darbuotojo pavardė, kopija ir ištrinamos kitų darbuotojų pavardės. Originalius dokumentus ar jų kopijas, kuriuose matomos ir kitų darbuotojų pavardės, pateikti pareiškėjui draudžiama.

 

VII. DARBUOTOJŲ SKATINIMO BEI DRAUSMINIMO TVARKA

 

128. Už gerą darbo pareigų vykdymą kalendoriniais metais ar atlikus vienkartines, labai svarbias užduotis, darbus, gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės:

128.1. padėka;

128.2. vienkartinė piniginė išmoka.

129. Materialinio skatinimo fondas sudaromas iš Centro sutaupyto darbo užmokesčio lėšų.

130. Skirti materialinį paskatinimą turi teisę Centro direktorius savo įsakymu.

131. Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:

131.1. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, jei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių medžiagų;

131.2. atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas, per paskutinius dvylika mėnesių padaro pakartotinius tokius pat darbo pareigų pažeidimus.

132. Šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai nustatyti Darbo kodekse, be reglamentuojamų įstatyme, šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu taip pat laikoma:

132.1. pedagoginės etikos nesilaikymas – fizinio ar psichologinio smurto panaudojimas prieš mokinį, sukėlusį nors ir mažiausią sveikatos sutrikimą;

132.2. pedagoginės etikos nesilaikymas – bendradarbio asmeninio, darbinio, sveikatos būklės, seksualinės orientacijos, tikybos, rasės aptarinėjimas su mokiniais ir (ar) jų tėvais;

132.3. pedagoginės etikos nesilaikymas – netolerancija, viešas kivirčas su bendradarbiu;

132.4. subordinacijos nesilaikymas – atviras ir viešas Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir ūkio reikalams teisėtų nurodymų nevykdymas, atviras ir viešas prieštaravimas nurodymui;

132.5. įvaikinimo paslapties paviešinimas, nors už šią veiką darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;

132.6. valstybės paslapties paviešinimas (brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų užduočių paviešinimas), nors už šią veiką darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;

132.7. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas – klasės ar individualaus dienyno pateikimas mokiniui, jo tėvams, globėjams, rūpintojams (kai matomi kitų mokinių pasiekimai, pamokų lankomumas).

133. Šiurkščiu pažeidimu nelaikoma mokytojo nevalinga atsakomoji reakcija į mokinio chuliganišką elgesį ar panaudotą fizinį bei psichologinį smurtą prieš mokytoją.

 

VIII. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

 

134. Mokytojas, pamokos ar neformaliojo ugdymo užsiėmimo metu pastebėjęs mokinį negaluojant ar jam skundžiantis, iškviečia visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, o jo nesant – prevencinės veiklos organizatorių ar budintį vadovą. Sveikatos priežiūros specialistas (prevencinės veiklos organizatorius ar budintis vadovas) apie vaiko sveikatos sutrikimą informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) ir rūpinasi vaiku, kol atvyksta vaiko tėvai.

135. Įvykus traumai ar nelaimingam atsitikimui pamokoje ar neformaliojo ugdymo užsiėmime:

135.1. mokytojas turi suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą ir iškviesti visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, o jo nesant – prevencinės veiklos organizatorių ar budintį vadovą. Jeigu reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba, mokytojas  apie įvykusį nelaimingą atsitikimą praneša jei reikia mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), klasės vadovui ir pateikia informaciją apie įvykį raštu Centro direktoriui.

135.2. Prireikus prevencinės veiklos organizatorius ar kitas budinčio vadovo paskirtas darbuotojas lydi nukentėjusį mokinį į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

136. Didesnę nei 15 mokinių grupę išvykos metu turi lydėti ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Prieš kiekvieną išvyką vaikus lydintis mokytojas paaiškina vaikams saugaus elgesio autobuse ir išvykos metu taisykles.

137. Sporto salėje, Centro dirbtuvėse ir Centro budėtojo darbo vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. Už pirmosios pagalbos rinkinio sukomplektavimą ir naudojimosi priežiūrą atsakingas ūkio dalies vedėjas. Už rinkinio papildymą pagal sveikatos priežiūros specialisto nurodytą priemonių sąrašą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

138. Centre visiems darbuotojams leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems sveikatą ir vėliau kasmet iki rugsėjo 1 d. pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Asmens medicininė knygelė pateikiama sveikatos priežiūros specialistui.

139. Visi pedagoginiai darbuotojai  turi būti išklausę pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursą, visi įstaigos darbuotojai – higienos įgūdžių mokymo kursą ir turėti atitinkamus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

 

IX. CENTRO TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA

 

140. Centro bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Centro kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.

141. Kiekvienas Centro bendruomenės narys privalo tausoti Centro turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti Centro turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

142. Taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Centro išteklius.

143. Užtikrinti švarą ir tvarką kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje.

144. Užtikrinti, kad darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

145. Centro elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir kitų Centro renginių metu mokytojams naudotis mobiliaisiais telefonais leidžiama tik taikant Poveikio priemonę netinkamai besielgiantiems mokiniams – Centro direktoriaus iškvietimui.

146. Mokytojai mokomuosiuose kabinetuose užtikrina kryptingą kabineto apipavidalinimą, panaudojimą ir turtina jį metodinėmis priemonėmis.

147. Mokytojų kambarys – mokytojų informacijos ir poilsio vieta, kurioje jie palaiko švarą ir tvarką.

148. Mokinių vežiojimas ir nemokamas maitinimas organizuojamas Savivaldybės tarybos nustatyta ir Centre patvirtinta tvarka. 

149. Centro bendruomenės nariai privalo laikytis nustatytų priešgaisrinio saugumo taisyklių.

150. Darbo dienos pabaigoje mokytojai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir užrakinti patalpą.

151. Mokytojai, kiti Centro darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakuacinius išėjimus, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

152. Centro budėtoja, atėjusi į darbą, apžiūri visas patalpas ir įsitikina, kad jos tvarkingos, saugios.

153. Už sugadintą Centro turtą, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas Centro bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Centrui turi būti atlyginti geranoriškai, nesutikus – išieškoma per teismą.

154. Centro budėtojai pasitinka į Centrą atvykusius asmenis ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į Centrą.

155. Pradėdamas dirbti Centre, darbuotojas perima visą jam skirtos patalpos turtą, mokymo priemones, jam skirtas patalpas savo žinion ir už tai pasirašo turto ir  priemonių apskaitos žurnale.

156. Darbuotojas materialiai atsako už esamą jo kabinete tvarką, turtą, mokymo priemones.

157. Pagal sutartį ir Akmenės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius gali būti organizuojami renginiai Centro auditorijoje, dirbtuvėse, kabinetuose laisvu nuo pamokų metu.

158. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtinta Inventorizacijos tvarka, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais atliekama Centro turto inventorizacija.

 

X. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA, JOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPAI

 

159. Centro Lygių galimybių politika, jos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principai (toliau – Politika) nustato lygių galimybių įgyvendinimo ir priežiūros principus, gaires ir taisykles. Politika priimta atsižvelgiant į LR darbo kodekso (toliau – DK) 26 str. reikalavimus.

160. Centras pripažįsta ir patvirtina, kad Centre yra draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, taip pat dėl kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

161. Ši Politika turi privalomą galią visiems Centro darbuotojams.

162. Apie šią Politiką yra informuota darbo taryba ir dėl šios Politikos priėmimo su ja pasikonsultuota.

163. Centre darbo santykių su darbuotojais metu bus imamasi tokių lygių galimybių įgyvendinimo priemonių:

163.1. priimant darbuotojus į darbą, bus taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos;

163.2. darbuotojams bus sudaromos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties. Taip pat bus teikiamos vienodos lengvatos;

163.3. darbo santykių metu bus naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš darbo kriterijai;

163.4. už tokį patį ir vienodos vertės darbą bus mokamas vienodas darbo užmokestis;

163.5. jeigu Centre dirbtų neįgalieji, bus imtasi priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos dirbti, siekti karjeros arba mokytis;

163.6. darbuotojai gali būti supažindinami su teisės aktais, įtvirtinančiais lygias galimybes ir teisę būti nediskriminuojamiems. 

164. Nuo lygių galimybių principo galima nukrypti tik teisės aktų nustatytais atvejais (pozityvioji diskriminacija).

165. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad lygių galimybių įgyvendinimo priemonės, nurodytos šioje Politikoje, nėra pakankamos, Centras svarstys papildomų priemonių įgyvendinimą.

166. Centre reguliariai stebima lygių galimybių principo įgyvendinimo būklė. Už reguliarią lygių galimybių principo laikymosi kontrolę atsakinga Centro administracija.

167. Centras kartą per metus paprašys veikiančios darbo tarybos pateikti duomenis apie lygių galimybių principo įgyvendinimo būklę. Iš darbo tarybos gavus informaciją apie lygių galimybių principo įgyvendinimo būklę Centras gali imtis priemonių tokią būklę gerinti;

168. Centras bet kokiu būdu gavęs informaciją apie lygių galimybių principo nesilaikymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sužinojimo apie pažeidimus momento, imsis veiksmų tokiems pažeidimams pašalinti.

169. Darbuotojai, kurie mano, kad yra diskriminuojami, ar jų lygios galimybės yra pažeidžiamos, turi su prašymu raštu kreiptis į Centro adminisraciją, kad jų situacija būtų ištirta. Centras įsipareigoja ištirti tokius darbuotojų prašymus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

170. Jeigu bet kuris Centro darbuotojas savo elgesiu atlieka diskriminacinius veiksmus ar tokius veiksmus, kurie pažeidžia kitų asmenų lygias galimybes, tokie veiksmai laikomi šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

 

XI. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

171. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių (toliau šiame skyriuje – Politika) tikslas – nustatyti taisykles, užtikrinančias Centre dirbančių darbuotojų asmens duomenų saugumą, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, reguliuoti asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

171. Ši Politika taikoma visiems Darbuotojams nepriklausomai nuo Darbuotojo lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, pareigų ir darbo funkcijų, profesijos, specialybės, kvalifikacijos ir bet kokių kitų savybių.

172. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

172.1. Atsakingas darbuotojas – Duomenų valdytojo Darbuotojas, kuriam teisė vykdyti konkrečias su duomenų tvarkymu susijusias funkcijas nustatoma duomenų valdytojo vadovo sprendimu.

172.2. Darbuotojas – reiškią asmenį, kuris su Duomenų valdytoju yra sudaręs darbo sutartį.

172.3. Darbo vieta - pagrindinė Duomenų valdytojo veiklos vieta arba bet kuri kita vieta, kurioje Darbuotojas atlieka savo darbines funkcijas.

172.4. Duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

172.5. Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

172.6. Duomenų valdytojas – Centras.

173. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

174. Darbuotojo darbo Centre metu sukaupti Duomenys saugomi (tvarkomi) tik Atsakingiems darbuotojams prieinamuose aplankuose serveryje ar kompiuterių kietuosiuose diskuose, specialiai pažymėtuose segtuvuose ir kitose tik Atsakingiems darbuotojams prieinamose laikmenose, laikomose saugioje vietoje. Prie Duomenų leidžiama prieiga nuotoliniu būdu, jei tokia prieiga apsaugota asmeniniais slaptažodžiais ir laikomasi kitų saugumo priemonių, o prie saugioje vietoje esančių segtuvų prieigą turi tik Atsakingi darbuotojai.

175. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Atsakingi darbuotojai, raštu įsipareigoję laikytis Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir šios Politikos reikalavimų.

176. Atsakingi darbuotojai privalo:

176.1. tvarkyti Duomenis vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat šia Politika;

176.2. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti duomenų;

176.3. nedelsiant pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

177. Atsakingas darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia jo darbo sutartis su Duomenų valdytoju, arba kai Duomenų valdytojo vadovas sprendimu atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti duomenis ir informuoja apie tai Atsakingą darbuotoją.

178. Asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ir duomenų gavėjams tada, kai teisę ir(ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai.

179. Asmens duomenys Duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

180. Prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti Asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Duomenų valdytojo direktoriaus įsakymu.

181. Duomenų subjektas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

181.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

181.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi;

181.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens Duomenys tada, kai Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais arba Duomenys tvarkomi remiantis teisėtu Duomenų valdytojo interesu;

181.4. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

182. Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises esant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo numatytoms aplinkybėms.

183. Centras organizuoja visų Atsakingų darbuotojų mokymą. Mokymo metu išaiškinamos šios taisyklės bei Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas taip, kad būtų vykdomos šio dokumento, taikomų teisės aktų ir standartų nuostatos. Be to, paaiškinamas konfidencialumo įsipareigojimas, saistantis kiekvieną Atsakingą darbuotoją pagal teisės aktus ar sutartį. Nauji Atsakingi darbuotojai apmokomi nurodyta tvarka per 30 dienų po paskyrimo Atsakingu darbuotoju.

184. Jei asmens duomenų tvarkymu turi teisę užsiimti daugiau, nei 1 (vienas) Atsakingas darbuotojas, Centro paskirtas atsakingas už asmens duomenų tvarkymą asmuo tikrina, kaip Centro Atsakingi darbuotojai tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis. Centras, esant reikalui, suteikia tokiam atsakingam asmeniui prieigą prie visų įrengimų ir (ar) registrų tokiu laipsniu, kiek pagrįstai reikalinga atlikti taikomų teisės aktų, standartų ir šių taisyklių reikalavimų laikymosi auditą.

185. Darbuotojams, kurie pažeidžia teisės aktuose arba šioje Politikoje įtvirtintas pareigas, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

186. Duomenų valdytojas siekia imtis reikiamų priemonių, kad šio skyriaus nuostatos būtų reikiamai įgyvendintos.

187. Centras nustato, ar reikia keisti šio skyriaus nuostatas, siekiant vykdyti Centro taikomus teisės aktų reikalavimus. Centras organizuoja visų darbuotojų informavimą apie pakeitimus.

188. Šio skyriaus nuostatos gali būti keičiamos kartą per kalendorinius metus Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą bei darbuotojų stebėseną ir kontrolę.

 

XII. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE NUOSTATAI

 

189. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje nuostatų tikslas – nustatyti Centro darbuotojų stebėjimo priemonių įrengimą, darbuotojų informavimą apie vykdomą stebėjimą darbovietėje, surinktų duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką, kompiuterinės įrangos naudojimą, užtikrinti konfidencialių Centro duomenų ir Centro valdomų asmens duomenų apsaugą nuo perdavimo trečiosioms šalims, užtikrinti Centro informacinių sistemų vientisumą, nepertraukiamą veikimą bei apsaugą nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių, kenkėjiškų programų, užkirsti kelią viešosios tvarkos ar teisės aktų pažeidimams ir (arba) padėti nustatyti tokių galimų pažeidimų fakto egzistavimą ir (arba) išaiškinti jų aplinkybes, kompiuterinės įrangos naudojimo stebėjimą, priežiūrą ir remontą, atsakomybę už aukščiau išvardintos tvarkos nesilaikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką ir saugumo užtikrinimą.

190. Šiame skyriuje vartojamos sąvokos atitinka kitas šiose darbo tvarkos taisyklėse įtvirtintas sąvokas, be to:

190.1. Kompiuterinė įranga – kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos, kita Centrui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausanti kompiuterinė įranga ir joje esanti programinė įranga, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, Skype ir/ar kitos bendravimo interneto tinklu programos, debesų kompiuterijos paslaugos internetas.

190.2. Atsakingas darbuotojas – duomenų valdytojo vadovas ir (arba) asmuo, kuriam teisė vykdyti konkrečias su duomenų tvarkymu susijusias funkcijas nustatoma duomenų valdytojo vadovo sprendimu.

190.3. Elektroninė komunikacija – skaitymas, rašymas ir kitokio pobūdžio bendravimas naudojant į tinklą sujungtus kompiuterius, keitimasis failais (jų siuntimas ir priėmimas), failų ir programinės įrangos siuntimasis iš interneto, naršymas internete.

190.4. Elektroninės komunikacijos stebėjimas – elektroninės komunikacijos, taip pat elektroninės komunikacijos priemonėse bei prie elektroninės komunikacijos priemonių prijungtų laikmenų turinio, peržiūra ir fiksavimas, tais atvejais, kai toks stebėjimas yra pagrįstas ir būtinas tinkamam Centro duomenų saugumui bei konfidencialumui užtikrinti.

190.5. Elektroninės komunikacijos priemonės – kompiuteriai, terminalai, serveriai, ir kita Centrui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausanti Kompiuterinė įranga, turinti galimybę prisijungti prie vidinio ar išorinio tinklo ir joje esanti programinė įranga, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, internetas, debesų kompiuterijos paslaugos ir kitos priemonės, kurias Centro darbuotojas naudoja atlikdamas savo pareigas.

190.6. Vaizdo stebėjimas reiškia vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymą naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

191. Elektroninės komunikacijos stebėjimas Centre vykdomas Elektroninės komunikacijos priemonėmis. Renkama ne daugiau Elektroninės komunikacijos duomenų negu yra būtina.

192. Atsakingas darbuotojas, informavęs Centro vadovą ar kitą atsakingą asmenį ir gavęs jo leidimą, turi teisę neįspėjęs Darbuotojo atsidaryti šiam priskirtą darbinę elektroninio pašto dėžutę ir skaityti elektroninius laiškus, jei yra pagrindo manyti, kad Darbuotojo elektroninio pašto dėžutėje yra netinkamo, įstatymus ar Darbdavio teisėtus interesus pažeidžiančio turinio informacija arba egzistuoja teisėta su darbo santykiais susijusi priežastis atlikti tokius veiksmus.

193. Atsakingas darbuotojas, informavęs Centro vadovą ar kitą atsakingą asmenį ir gavęs jo leidimą, turi teisę susipažinti su Darbuotojo naršymo internete informacija kilus abejonėms dėl to, ar Darbuotojas laikosi Kompiuterinės įrangos naudojimo taisyklėse numatyto draudimo Elektroninės komunikacijos priemonėmis nesilankyti su darbo funkcijomis ir tiesioginių pareigų vykdymu nesusijusiose svetainėse ir kitaip nepažeidinėja taisyklėse numatytų draudimų.

194. Atsakingas darbuotojas turi teisę naudodamasis techninėmis priemonėmis išsaugoti Darbuotojų susirašinėjimą, naudojantis Skype ir/ar kitomis elektroninės komunikacijos programomis ir susipažinti su šia informacija, siekdamas apsaugoti Darbdavio teisėtus interesus arba kilus abejonėms, ar Darbuotojai nepažeidžia šių Nuostatų įtvirtinto draudimo naudotis Elektroninės komunikacijos priemonėmis asmeniniais tikslais arba kitai veiklai, nesusijusiai su darbo funkcijų ir tiesioginių pareigų vykdymu.

195. Atsakingas darbuotojas turi teisę prisijungti prie Darbuotojams suteiktų Elektroninės komunikacijos priemonių ir susipažinti su jų turiniu. Darbuotojams suteiktų Elektroninės komunikacijos priemonių turinio kopijos nėra daromos, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama išsaugoti pažeidimą patvirtinančius įrodymus.

196. Kompiuterinė įranga gali būti bendrai naudojama visų Centro Darbuotojų, jų grupės arba priskirta konkrečiam Darbuotojui. Kompiuterį priskyrus konkrečiam Darbuotojui, toks kompiuteris turi būti apsaugotas slaptažodžiu, sudaroma panaudos sutartis.

197. Naudojant Kompiuterinę įrangą, Darbuotojui draudžiama ardyti ar išmontuoti ar kitaip keisti Kompiuterinę įrangą, perkopijuoti programinę įrangą, keisti nustatytus programinės ir techninės įrangos parametrus. Darbuotojui taip pat draudžiama į Kompiuterinę įrangą parsisiųsti bet kokias programas, įdiegti programinę įrangą. Bet kokios konfidencialios ar komercinę paslaptį sudarančios informacijos persiuntimas el. paštu ar atskleidimas internetiniuose tinklapiuose bet kokiems tretiesiems asmenims, neturintiems teisės susipažinti su tokia informacija.

198. Darbuotojui draudžiama Kompiuterinę įrangą naudoti bet kokiais tikslais, nesusijusiais su tiesioginiu darbo funkcijų vykdymu, tiek darbo metu, tiek po darbo (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninės informacijos, kitų failų, nesusijusių su darbo funkcijomis (muzikos, žaidimų, vaizdo įrašų, paveikslėlių ir kt.) saugojimu kompiuteryje). Draudžiama Kompiuterinę įrangą naudoti naršymui interneto svetainėse, nesusijusiose su tiesioginių darbo funkcijų vykdymu. Centro Kompiuterinė įranga, tame tarpe Darbuotojui suteikta elektroninio pašto dėžutė, gali būti naudojama tik darbo funkcijų vykdymo tiksliais. Šiame punkte nurodyta taisyklė gali būti netaikoma tik tuo atveju, jeigu yra Darbdavio ir Darbuotojo rašytinis ar elektroninėmis priemonėmis sudarytas atskiras susitarimas dėl Kompiuterinės įrangos naudojimo asmeniniais tikslais.

199. Darbuotojui draudžiama į suteiktą el. pašto adresą gauti su darbo funkcijomis nesusijusių arba asmeninių laiškų bei failų, taip pat Darbuotojui draudžiama iš suteikto el. pašto adreso siųsti su darbo funkcijomis ar pareigų vykdymų nesusijusią ir (arba) asmeninę bei privačią informaciją, ar kitokią informaciją, susijusią su Darbuotojo asmeniu, jo šeimos nariais ar kitais giminaičiais, jeigu tai nesusiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu.

200. Jeigu elektroninės pašto dėžutės (elektroninio laiško arba laiško prisegtuko) turinys Darbuotojui yra neaiškus, nesuprantamas, Darbuotojui jį draudžiama atidaryti ir Darbuotojas privalo nedelsiant ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną kreiptis į Darbdavio įgaliotą asmenį ar Atsakingą asmenį bei nurodyti, kas neaišku, nesuprantama ar kelia abejones. Darbuotojas neturi teisės darbo metu ar po darbo, naudodamasis suteikta Kompiuterine įranga, be Centro vadovo ar atsakingo asmens leidimo tikrinti savo asmeninio el. pašto ar kitų komunikavimo programų, priemonių ar tinklapių.

201. Apie gedimus ar trikdžius, kurie buvo patirti naudojant Kompiuterinę įrangą, nedelsiant pranešama Atsakingam darbuotojui, o šis informuoja Centro vadovą.

202. Darbuotojams taip pat draudžiama naudotis Kompiuterine įranga sukčiavimo, reklamos ir asmeninės finansinės naudos tikslams, naršyti po internetinius puslapius, nesusijusius su darbo funkcijomis ir tiesioginių pareigų vykdymu, žiūrėti, kaupti, platinti, atsisiųsti nelegalius įrašus, programas, pornografinio pobūdžio informaciją, naudotis bylų mainų tarp vartotojų programomis, dalyvauti interneto lažybose ar azartiniuose lošimuose, parsisiųsti ar žaisti internetinius ar kitus kompiuterinius žaidimus, publikuoti ar skelbti su Centro veikla nesusijusius ir asmeninius tinklalapius, el. paštu siųsti Centre naudojamus slaptažodžius, savavališkai blokuoti antivirusines programas ar kitas programas, naudotis bendravimo internetu ar socialinių tinklų programomis ir tinklapiais.

203. Naudojantis Kompiuterine įranga Darbuotojams griežtai draudžiama skleisti Centro konfidencialią ar komercinę paslaptį informaciją internete (elektroniniuose puslapiuose, elektroniniu paštu) ar perduoti tokią informaciją tretiesiems asmenimis, kurie neturi teisės susipažinti su tokia informacija be tiesioginio Atsakingo asmens arba Centro vadovo leidimo.

204. Darbdaviui / Atsakingam darbuotojui pareikalavus arba kai darbo sutartis yra nutraukiama (pastaruoju atveju ne vėliau kaip darbo sutarties nutraukimo dieną), Darbuotojas privalo nedelsdamas grąžinti Centrui visą Kompiuterinę įrangą, kuri privalo būti geros būklės (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), įskaitant ir nematerialų turtą (tame tarpe ir perduoti informaciją, susijusią su Kompiuterine įranga arba joje esančią; taip pat slaptažodžius).

205. Už Kompiuterinės įrangos būklės kontrolę atsakingas Centro vadovo paskirtas asmuo. Nuomojamos Kompiuterinės įrangos priežiūros ir remonto organizavimo tvarka gali būti nustatoma Įrangos nuomos sutartyse, jeigu tokios yra sudaromos.

206. Už Kompiuterinės įrangos kasdienę priežiūrą atsakingas šią įrangą naudojantis Darbuotojas.

207. Kompiuterinės įrangos gedimai šalinami iš karto juos pastebėjus. Darbuotojams, neturintiems reikiamo parengimo, draudžiama savarankiškai šalinti Kompiuterinės įrangos gedimus. Jie turi nedelsiant pranešti apie gedimą/trikdžius Kompiuterinės įrangos priežiūrą atliekančiam asmeniui.

208. Centro teritorijoje ir patalpose gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas. Tokiu atveju vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą: vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje teritorijos ir patalpų dalyje, negu tai yra būtina; renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

209. Draudžiama įrengti, nustatyti, eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones taip, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

210. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.).

211. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Darbuotojai ir kiti asmenys informuojami iškabinus informacines lenteles, ženklus teritorijoje bei administracijos patalpose. Pavedimo vykdymo kontrolė priskiriama Atsakingam darbuotojams arba kitam Centro vadovo paskirtam asmeniui.

212. Vaizdo ir elektroninės komunikacijos stebėjimo metu sukaupti duomenys saugomi (tvarkomi) tik Atsakingam darbuotojui arba kitam Centro vadovo paskirtam asmeniui prieinamo asmeniškai išduoto ir naudojamo įrenginio – kompiuterio – kietajame diske.

213. Atsakingi darbuotojai privalo: tvarkyti Duomenis vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat šio skyriaus nuostatomis; neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti duomenų; nedelsiant pranešti Duomenų valdytojo / Centro vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui, taip pat imtis visų protingų priemonių duomenų saugumui užtikrinti.

214. Atsakingas darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Atsakingo darbuotojo darbo sutartis su Centru, arba kai atitinkamai Centro vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti duomenis ir informuoja apie tai Atsakingą darbuotoją.

215. Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

216. Jeigu Darbuotojas darbo priemones naudoja asmeninėms reikmėms ir/ar ne darbo funkcijų vykdymui, nesilaiko šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tuomet visa atsakomybė už tokius veiksmus tenka Darbuotojui (tiek prieš trečiuosius asmenis, tiek prieš valstybės institucijas), be to, toks Darbuotojo elgesys yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir Darbuotojas privalo atlyginti Darbdaviui padarytą žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).

217. Praradus Kompiuterinę įrangą, joje esančią programinę įrangą ar bet kokią priemonėse esančią informaciją, Darbuotojas atsako pagal LR teisės aktus, Darbuotojo su Darbdaviu sudarytų sutarčių ir susitarimų nuostatas, šias Nuostatas.

218. Šio skyriaus nuostatos gali būti keičiami Darbdavio iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą bei Darbuotojų stebėseną ir kontrolę.

219. Keičiant šio skyriaus nuostatas yra vykdomos konsultacijos su Darbuotojų atstovais, jeigu jie tuo metu yra išrinkti.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

220. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Centro mokytojams ir darbuotojams.

221. Visi mokytojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai.

222. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje.

223. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, pasikeitus teisės aktams ar keičiant Centro darbo organizavimą. Taisyklių pakeitimai svarstomi Centro darbuotojų susirinkime ir tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu, pritarus Centro tarybai.

________________________

 

 

PRITARTA

Centro darbuotojų susirinkime

2017 m. ................................. d.

 

PRITARTA

Centro tarybos posėdžio

2017 m. ................................. d.

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. .........)

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI