Neformaliojo ugdymo Centre paskirtis – tenkinti besimokančiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

         Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre (toliau – Centras) neformalusis ugdymas skirtas etnokultūrinių, dorinių, meninių, sveikatingumo, pažintinių ir kitų poreikių tenkinimui, siekiama ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

  

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS

2021–2022 m. m.

 

TIKSLAS - tenkinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką;

UŽDAVINIAI:

 1. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumo kokybę.
 2. Skatinti moksleivius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
 3. Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
 4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių partnerystę.
 5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
 6. Integruoti į renginius prevencines programas.   

  Data

  Renginys

   

  Tikslas

  Atsakingas asmuo

  Rugsėjis

  1

  Mokslo ir žinių šventė

   

  Suburti Centro bendruomenę bendrai veiklai.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  26

  Europos kalbų diena

   

  Tikslas – puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę bei skatinti mokytis įvairių kalbų,  domėtis kitų šalių kultūra, tradicijomis.

  Užsienio kalbų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

  Spalis

  1

  Boso diena

   

  Siekiame parodyti koks yra svarbus vadovaujamas darbas ir jo specifika.

  Neformaliojo ugdymo organizavimo grupė

  5

  Tarptautinė mokytojų diena

   

  Siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.

  Neformaliojo ugdymo organizatorių grupė

  7

  Rajono Rudens lauko kermošius „Aštrus ruduo“

   

  Kurti bendruomeniškumą per rajono renginius ir parodyti Centro išskirtinumą.

  Dailės ir technologijų mokytojai

  16-20

  Sporto ir sveikatingumo savaitė

   

  Išbandyti mokinių jėgas krepšinio, futbolo, šaškių ir šachmatų, svarsčių kilnojimo, šokinėjimo per virvutę, baudų metimo, kvadrato varžybose.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas.

  25

  Konstitucijos diena

   

  Ugdyti  žmonių  pagarbą teisinei Lietuvos valstybei bei Pagrindiniam šalies įstatymui.

  Istorijos mokytojai

  Lapkritis

  Bus paskelbta

  Suaugusiųjų švietimo savaitė.

   

  Stiprinti teigiamą Centro bendruomenės požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas.

  16

  Tarptautinė tolerancijos

  diena

   

  Padėti jauniems žmonėms

  suvokti, kad visi mes esame skirtingi ir, kad gebėjimas priimti kitą tokį koks jis yra - tai raktas į sėkmingą bendradarbiavimą.

  Dorinio ugdymo

  mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas, klasių vadovai

  Gruodis

  1

  AIDS diena

   

  Šios dienos tikslas propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

  Dorinio ir gamtamokslio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas, socialinis pedagogas

  1-22

  Rankų darbo Kalėdinių piešinių ir atviručių paroda „Kalėdos – stebuklų metas“

   

   

  Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, dailės, technologijų mokytojai

  21

  Kalėdinė popietė

   

  Suburti Centro bendruomenę bendrai veiklai ir poilsiui.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai

  Sausis

  13

  Laisvės gynėjų diena

   

  Siekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą ir sudaryti sąlygas, kad nors mažą dalelytę to vienybės jausmo pajustų moksleiviai tuo pačiu metu įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius,

  klasių vadovai, bibliotekininkas

  Vasaris

  15

  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

   

  Siekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą.

  Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius,

  klasių vadovai

  Bus paskelbta

  Šimtadienis

   

  Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti paskutiniųjų 100 dienų buvimo mokiniais atskaitos momentą.  

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai

  Kovas

  8

  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

   

  Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, puoselėti istorinę atmintį, pagerbti šviesų atminimą žmonių, kovojusių už laisvę.

  Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

   

  16-20

  Prevencinė savaitė

   

  Supažindinti su LR ATPK alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių

  Socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas

  neformaliojo ugdymo organizatorius

  9

  Atvelykio šventė - „ANGELŲ VAIKAI – SU MEILE JUMS“.

   

  Supažindinti su senosiomis lietuvių kiaušinių marginimo tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką.

  Dailės, technologijų ir muzikos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas

  23-27

  Sveikatingumo savaitė

   

  Propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, siekiant kuo daugiau žmonių paskatinti užsiimti pozityvia veikla, aktyviai dalyvauti sportiniame gyvenime,  sudominti sveika mityba, paskatinti ja domėtis.

  Kūno kultūros mokytojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatos specialistas.

  Gegužė

  7

  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

   

   

  Tikslas - priminti baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

  Gimtosios kalbos mokytojai, bibliotekininkas

  Bus paskelbta

  Paskutinio skambučio šventė

   

  Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo pagrindus.

  Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai

  PASTABA: Renginiuose dalyvauja mokiniai su klasių vadovais, dalykų mokytojai, kurie renginio dieną turi vesti ugdymo užsiėmimus, ir visi pageidaujantys Centro bendruomenės nariai.

                             

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI