Neformaliojo ugdymo Centre paskirtis – tenkinti besimokančiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

         Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre (toliau – Centras) neformalusis ugdymas skirtas etnokultūrinių, dorinių, meninių, sveikatingumo, pažintinių ir kitų poreikių tenkinimui, siekiama ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

  

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS 2018–2019 M. M.

TIKSLAS – tenkinti jaunimo ir suaugusiųjų mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinti saviraišką.

UŽDAVINIAI:

  1. Plėtoti mokinių neformaliojo ugdymo(-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumą, kelti mokymosi motyvaciją, skatinti mokinių aktyvumą.
  2. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
  3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
  4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių bendravimą.
  5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų mokinių gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
  6. Integruoti į neformaliojo ugdymo renginius prevencines programas.
  7. Informuoti visuomenę apie Centro veiklą ir skleisti gerąją patirtį, skatinti keitimosi informacija procesus bendruomenėje.

Data

Projektai, renginiai, kita

veikla

Tikslas

Atsakingi asmenys

ir dalyviai

2018-09-03

Mokslo ir žinių šventė

Suburti Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo bendruomenę bendrai veiklai.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai ir mokytojai

2018-09-26

Europos kalbų diena

Puoselėti kalbą ir kultūrą, skatinti įvairių kalbų mokymąsi, domėtis kitų šalių kultūra ir tradicijomis.

Užsienio kalbų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai

2018-10-05

Tarptautinė mokytojų diena

Atkreipti dėmesį į mokytojo darbo svarbą

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai.

2018-10-15/18

Sporto ir sveikatingumo savaitė

Išbandyti mokinių jėgas įvairiose sporto šakose. Skatinti norą sportuoti, laikytis sveikos gyvensenos principų

Kūno kultūros mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas, socialinis pedagogas.

2018-10-25

Konstitucijos diena

Ugdyti pagarbą teisinei Lietuvos Respublikos sistemai, pagrindiniam šalies įstatymui

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius.

2018-11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

Padėti mokiniams suvokti, kad esame skirtingi bei ugdyti gebėjimą bendradarbiauti su kitais žmonėmis

Mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, socialinis pedagogas

2018-11-19/24

Lietuvos 100-ečio nacionalinė karjeros savaitė

Supažindinti mokinius su profesijomis ir profesijų įvairove, galimybėmis rinktis karjerą

Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorius, mokytojai

2018-11-19/25

Suaugusiųjų mokymosi savaitė

Stiprinti teigiamą Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenės požiūrį į mokymąsi visa gyvenimą.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, mokytojai

2018-12-03

AIDS diena

Propaguoti brandesnį požiūrį į AIDS / ŽIV ligą ir ligonius

Etikos ir biologijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas, socialinis pedagogas

2018-12-17/21

Kalėdinių žaislų bei dekoracijų paroda „Pakvieskime stebuklą į namus”

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką, supažindinti su šventinėmis tradicijomis

Dailės, technologijų ir etikos mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorius

2018-12-20

Kalėdinė popietė

Suburti Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenę, puoselėti tradicijas bei papročius

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, mokytojai

2019-01-11

Laisvės gynėjų diena

Puoselėti mokinių istorinę atmintį ir patriotiškumą, pagerbti laisvės kovotojų atminimą

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, istorijos mokytojai, bibliotekininkas

2019-01-23

Verslumo diena

Padėti suvokti verslumo svarbą, verslo įmonės veiklos principus bei verslumo svarbą žmogui

Ekonomikos mokytoja, neformalaus ugdymo organizatorius

2019-02-14

Šv. Valentino diena

Suvokti meilę įvairiais aspektais, skatinti mokinių saviraišką

Etikos ir dailės mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

2019-02-15

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena

Puoselėti mokinių istorinę atmintį ir patriotiškumą

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, bibliotekininkas

Data bus tikslinama

Šimtadienis

Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti paskutiniųjų 100 dienų buvimo su mokiniais momentą

Neformaliojo ugdymo organizatorius, III klasių vadovai ir mokiniai

2019-03-06

Užgavėnių šventė „Žiema, bėk iš kiemo”

Supažindinti mokinius su lietuvių tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką, suburti Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenę

Dailės ir muzikos mokytojai, etikos mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas

2019-03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, puoselėti istorinę atmintį, pagerbti kovotojų už Nepriklausomybę atminimą

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, bibliotekininkas

2019-03-20

Pasaulinė Žemės diena „Inkilų kėlimo akcija”

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką. Ugdyti mokinių sąmoningumą

Dailės, geografijos ir technologijų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

2019-04-01/05

Prevencinė savaitė

Supažindinti mokinius su Lietuvos Respublikos Administracinio teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų naudojimo ir turėjimo žala bei pasėkmėmis

Neformaliojo ugdymo organizatorius, mokytojai, socialinis pedagogas, sveikatingumo specialistas, Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenė

2019-04-15/19

Velykinių margučių paroda

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką, supažindinti šventinėmis tradicijomis

Dailės, technologijų ir etikos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

2019-05-02

Atvelykio šventė „Angelų vaikai – su meile Jums“

Supažindinti mokinius su lietuvių tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką

Dailės ir muzikos mokytojai, etikos mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas

2019-05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Istorinės atminties puoselėjimas, gimtosios kalbos bei raštijos reikšmės suvokimas

Gimtosios kalbos ir istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas

2019-05-15

Šeimos diena

Supažindinti mokinius su šeimos tradicijomis bei vertybėmis, šeimos vaidmeniu visuomenės ir asmens gyvenime

Etikos mokytoja, klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorius

2019-05-23

Paskutinio skambučio šventė

Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti bendruomeniškumą, suburti Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenę

Neformaliojo ugdymo organizatorius. III-ųjų klasių vadovai bei mokiniai

2019-06-10/14

Sporto ir sveikatingumo savaitė

Propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą bei sportą, įtraukti mokinius į sportinę veiklą, sudominti sveika gyvensena bei mityba

Kūno kultūros mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas

          

                           PASTABA: Neformaliojo ugdymo renginių planas gali būti keičiamas pagal poreikį.  

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...