AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSJŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 M.M.

Tikslas - ugdymo proceso vykdymo ir kaitos kontrolė bei perspektyvų numatymas.

Uždavinys - ugdymo pasiekimų gerinimas.

Mokytojų tarybos pirmininkė Rita Butienė.

Centro Mokytojų tarybą sudaro pedagogai, klasių vadovai, bibliotekininkė, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai.

1 tikslas: Analizuoti praktinius švietimo politikos įgyvendinimo Centre klausimus.

1.1. Uždaviniai:

1.1.1. Analizuoti ugdymo planų įgyvendinimo būdus ir priemones.

1.1.2. Svarstyti mokinių ugdymo(-si), lankomumo ir pažangos rezultatus, ieškoti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdų.

1.1.3. Spręsti Centro aprūpinimo vadovėliais ir skaitmeninėmis mokymo priemonėmis klausimą.

1.1.4. Analizuoti neformaliojo švietimo klausimus.

2 tikslas: Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos

tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.

2.1. Uždaviniai:

2.1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

2.1.2. Paskirstyti kvalifikacijos tobulinimui, skirtas mokinio krepšelio lėšas.

2.1.3. Apsvarstyti 2021-2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo programą.

3 tikslas: Spręsti Centro vidaus tvarkos ir kultūros problemas.

3.1. Uždaviniai:

3.1.1. Priimti sprendimus dėl Centro veiklos organizavimo bei veiklos plano įgyvendinimo.

Laukiami rezultatai:

  1. Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai

taikydama principines nuostatas kasdieninėje veikloje, vertins ir analizuos Centro veiklą, dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius.

  1. Planuodama Centro ugdymo turinį, jo priemones ir būdus, sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi kokybę ir egzaminų rezultatus, būtų gerėtų.

VEIKLOS PLANAS.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.

Pirmojo pusmečio ugdymo(si) rezultatai.

2022-01-28

 

 

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

2.

Spec. poreikių mokinių ugdymas.

Direktorius, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas.

3.

2021 m. Centro direktoriaus  veiklos plano ataskaita ir 2022 m. veiklos planas.

Direktorius.

4.

Centro veiklos (pasirinktos srities)

įsivertinimo pokyčio analizė.

2021 m. įsivertinimo rezultatai.

Veiklos įsivertinimo darbo grupės

pirmininkas ir nariai.

5.

IV klasių mokinių antrojo pusmečio ir metinio ugdymo(si) rezultatai.

2022-05-27

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

6.

6-III klasių mokinių pirmojo pusmečio ugdymo(si) rezultatai, mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, palikimas kartoti kurso, išbraukimas iš mokinių sąrašų.

2022-06-30

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

7.

PUPP rezultatų analizė.

Direktoriaus pavaduotojas.

8.

2022-2023  m. m. ugdymo plano

aptarimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas.

9.

BE rezultatų analizė.

Direktoriaus pavaduotojas.

10.

Dešimtų ir IV klasių mokinių tolimesnio mokymosi pasirinkimai.

Klasių vadovai.

11.

Metodinės mokytojų ir klasių vadovų grupės veiklos ataskaita ir

mokytojų veiklos įsivertinimas.

Metodinės tarybos pirmininkas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

2021-2022 M. M.

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos taryboje

1.

Rita Butienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3

Pirmininkė

2.

Regina Šnarienė

Bibliotekininkė

-

Sekretorė

3.

Ramutė Bužinskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

4.

Alva Vaišvilė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

-

Narė

5.

Lina Janavičienė

Socialinė pedagogė

-

Narė

6.

Ilmantė Kvederienė

Specialioji pedagogė

Vyresnioji pedagogė

Narė

7.

Inga Šutkienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja

Narė

8.

Nika Mitrofanova

Etikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

9.

Virginija Dalakovienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

10.

Aurelija Miklošienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

11.

Kristina Kleinauskaitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Metodininkė

Narė

12.

Irena Braiko

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

13.

Svetlana Žilinskienė

Rusų kalbos mokytoja, mokinių kuratorė

Mokytoja

Narė

14.

Loreta Gustienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

15.

Herta Povilaitienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

16.

Viktoras Gradeckas

Fizikos mokytojas,

IT mokytojas

Vyresnysis fizikos mokytojas

Narys

17.

Ramūnas Znutas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Mokytojas metodininkas

Narys

18.

Kęstutis Misius

Dailės, technologijų ir geografijos mokytojas

Vyresnysis dailės mokytojas

Narys

 

19.

Rimantas Rimkus

Muzikos ir neformaliojo ugdymo mokytojas

Vyresnysis muzikos mokytojas

Narys

 

20.

Žaneta Petokaitienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Narė

 

21.

Lilijana Mickūnienė

Biologijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

22.

Romualda Jonikienė

Anglų kalbos mokytoja

mokytoja

Narė

 

23.

Diana Razminienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

24.

Ilona Paleckienė

Gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, ekonomikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

25.

Justinas Mickūnas

Mokinių kuratorius

-

Narys

 

26.

Virginijus Suchodimcovas

Mokytojas konsultantas

-

Narys

 

27.

Renatas Kateiva

Fizinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Narys

 

28.

Dobilaitienė Stanislava

Neformaliojo užsiėmimo vadivė

Vyresnioji mokytoja

Narė

 

29.

Virginija Grunskienė

Visuomenės sveikatos

priežiūros specialistas.

-

Narė

 

 
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

{{#92}}{{/92}}

KONTAKTAI