AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSJŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 M.M.

Tikslas - ugdymo proceso vykdymo ir kaitos kontrolė bei perspektyvų numatymas.

Uždavinys - ugdymo pasiekimų gerinimas.

Mokytojų tarybos pirmininkė Rita Butienė.

Centro Mokytojų tarybą sudaro pedagogai, klasių vadovai, bibliotekininkė, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai.

1 tikslas: Analizuoti praktinius švietimo politikos įgyvendinimo Centre klausimus.

1.1. Uždaviniai:

1.1.1. Analizuoti ugdymo planų įgyvendinimo būdus ir priemones.

1.1.2. Svarstyti mokinių ugdymo(-si), lankomumo ir pažangos rezultatus, ieškoti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdų.

1.1.3. Spręsti Centro aprūpinimo vadovėliais ir skaitmeninėmis mokymo priemonėmis klausimą.

1.1.4. Analizuoti neformaliojo švietimo klausimus.

2 tikslas: Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos

tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.

2.1. Uždaviniai:

2.1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

2.1.2. Paskirstyti kvalifikacijos tobulinimui, skirtas mokinio krepšelio lėšas.

2.1.3. Apsvarstyti 2021-2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo programą.

3 tikslas: Spręsti Centro vidaus tvarkos ir kultūros problemas.

3.1. Uždaviniai:

3.1.1. Priimti sprendimus dėl Centro veiklos organizavimo bei veiklos plano įgyvendinimo.

Laukiami rezultatai:

  1. Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai

taikydama principines nuostatas kasdieninėje veikloje, vertins ir analizuos Centro veiklą, dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius.

  1. Planuodama Centro ugdymo turinį, jo priemones ir būdus, sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi kokybę ir egzaminų rezultatus, būtų gerėtų.

VEIKLOS PLANAS.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.

Pirmojo pusmečio ugdymo(si) rezultatai.

2022-01-28

 

 

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

2.

Spec. poreikių mokinių ugdymas.

Direktorius, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas.

3.

2021 m. Centro direktoriaus  veiklos plano ataskaita ir 2022 m. veiklos planas.

Direktorius.

4.

Centro veiklos (pasirinktos srities)

įsivertinimo pokyčio analizė.

2021 m. įsivertinimo rezultatai.

Veiklos įsivertinimo darbo grupės

pirmininkas ir nariai.

5.

IV klasių mokinių antrojo pusmečio ir metinio ugdymo(si) rezultatai.

2022-05-27

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

6.

6-III klasių mokinių pirmojo pusmečio ugdymo(si) rezultatai, mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, palikimas kartoti kurso, išbraukimas iš mokinių sąrašų.

2022-06-30

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, klasių vadovai.

7.

PUPP rezultatų analizė.

Direktoriaus pavaduotojas.

8.

2022-2023  m. m. ugdymo plano

aptarimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas.

9.

BE rezultatų analizė.

Direktoriaus pavaduotojas.

10.

Dešimtų ir IV klasių mokinių tolimesnio mokymosi pasirinkimai.

Klasių vadovai.

11.

Metodinės mokytojų ir klasių vadovų grupės veiklos ataskaita ir

mokytojų veiklos įsivertinimas.

Metodinės tarybos pirmininkas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

{{#92}}{{/92}}

KONTAKTAI