AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO

CENTRO TARYBA

2021-2022 m.

 

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Centro tarybą sudaro:

 1. Mokytojai:
 • Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
 • Centro tarybos pirmininko pavaduotojas – Ramūnas Znutas
 • Centro tarybos sekretorė – Nika Mitrofanova
 1. Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
 • Jurgita Kojelytė – tėvų atstovas
 • Algis Rudys – Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyriaus vedėjas
 • Rimantas Kraujutis – verslininkas
 1. Mokiniai:
 • Renata Kuršytė (IV BN kl.)
 • Ramūnas Baužys (10 DN kl.),
 • Ligita Aleksandravičienė (III C N kl.)

 Tikslas - telkti Centro mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Uždaviniai:

 1. Skatinti Centro bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo (si) kokybę.
 2. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis.
 3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant didžiavimosi gimnazija kultūrą, saugų mikroklimatą, patrauklią ir modernią aplinką .

 

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 m. m.

 

Eil.

Nr.

Darbo turinys

Laikas

1.

 1.1. Centro tarybos veiklos plano 2020-2021 m.  m. sudarymas, aptarimas ir tvirtinimas.

 1.2. Centro tarybos sudėties keitimas. Pirmininko rinkimai. Nuostatų projekto tvirtinimas.

 1.3. 2021-2023 m. m. ugdymo plano aptarimas:

        1.3.1. Dėl valandų dalykams ir klasėms paskirstymo.

        1.3.2. Dėl ugdymo kryptingumo.

 1.4. 2021-2022 m. m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.

 1.5. Mokytojų tarybos nuostatų aptarimas ir pritarimas jiems.

2021 m. rugpjūtis

2.

 Centro veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas.

2022 m. sausis

3.

 3.1. 2% pajamų mokesčio rinkimo iniciavimas ir siūlymų administracijai teikimas dėl surinktų lėšų panaudojimo.

 3.2. 2% pajamų mokesčio paramos paskirstymo 2021 m. ataskaita

2022 m. balandis

4.

 Centro tarybos veiklos ataskaita.

2022 m. birželis

5.

 5.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.

 5.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas.

 5.3.Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos.

Visus metus

 

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI