AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO TARYBA
 

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Centro tarybą sudaro:
Mokytojai:
     - Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
     - Centro tarybos sekretorė – Nika Mitrofanova
     - Centro tarybos narė – Alva Vaišvilė
Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
     - Giedrė Jankauskaitė – tėvų atstovė
     - Algis Rudys – Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento
       Akmenės skyriaus vedėjas

     - Rimantas Kraujutis – R. Kraujučio IĮ „Aras“ vadovas
     - Socialiniai darbuotojai, teikiantys paslaugas Centro mokinių šeimoms
Mokiniai:
     - Aivaras Salmin (III AK kl.)
     - Kevinas Simonavičius (III AK kl.)
     - Vidmantė Butnoriūtė (IV BN kl.)

Tikslas – padėti Centro bendruomenei įgyvendinti Centro veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius.

 Uždaviniai:
     1. Siekti visų Centro valdyme dalyvaujančių grupių glaudaus bendradarbiavimo.
     2. Siekti kiekvieno Centro bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už Centro veiklos rezultatus.
     3. Kurti visiems bendruomenės nariams saugią ir patrauklią Centro aplinką.
     4. Stiprinti Centro savivaldos susivienijimų veiklą.
     5. Teikti įvairiapusę pagalbą Centro bendruomenės nariams.

 

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2018–2019 m. m.

Eil.

Nr.

Darbo turinys

Laikas

Atsakingi asmenys

1.

1.1. Centro tarybos veiklos plano 2018–2019 m. m. sudarymas.
1.2. Etatinio mokytojo apmokėjimo aptarimas.
1.3. 2017–2018 m. m. Centro ūkinės finansinės veiklos aptarimas.

2018 m. rugpjūtis

Rimantas Rimkus

2. 2.1. Etatinio mokytojo apmokėjimo aptarimas. Privalumai ir trūkumai.
2.2. Socialinės rizikos šeimos Centre: Centro mokinių priežiūra ir pagalba.
2018 m. spalis Rimantas Rimkus
3. Centro direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas. 2019 m. sausis Rimantas Rimkus
4. 2 proc. pajamų mokesčio rinkimo iniciavimas ir siūlymų administracijai teikimas dėl surinktų lėšų panaudojimo. 2019 m. kovas

Rimantas Rimkus,
Alva Vaišvilė,
Nika Mitrofanova

5.

Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo planavimas 2019-2020 m. m.

2019 m. balandis

Rimantas Rimkus,
Alva Vaišvilė,
Nika Mitrofanova

6. Centro Tarybos veiklos ataskaita už 2018–2019 m. m. 2019 m. birželis Rimantas Rimkus

7.

7.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.
7.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas.
7.3. Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos.

Visus metus

Centro tarybos nariai

___________________________

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys...

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70 AKMENĖS RAJONO JAUNIMO...

Galerija

Centro akimirkos...