AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO TARYBA
 

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Centro tarybą sudaro:
Mokytojai:
     - Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
     - Centro tarybos pirmininko pavaduotoja – Irena Braiko
     - Centro tarybos sekretorė– Nika Mitrofanova
Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
     - Giedrė Jankauskaitė – tėvų atstovė
     - Algis Rudys – Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento
       Akmenės skyriaus vedėjas

     - Rimantas Kraujutis – R. Kraujučio IĮ „Aras“ vadovas
     - Socialiniai darbuotojai, teikiantys paslaugas Centro mokinių šeimoms
Mokiniai:
     - Margarita Balitavičienė (10 BN kl.)
     - Kevinas Simonavičius (IV AK kl.)
     - Virginija Fedosovaitė (IV AK kl.)

Tikslas – padėti Centro bendruomenei įgyvendinti Centro veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius.

 Uždaviniai:
     1. Siekti visų Centro valdyme dalyvaujančių grupių glaudaus bendradarbiavimo.
     2. Siekti kiekvieno Centro bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už Centro veiklos rezultatus.
     3. Kurti visiems bendruomenės nariams saugią ir patrauklią Centro aplinką.
     4. Stiprinti Centro savivaldos susivienijimų veiklą.
     5. Teikti įvairiapusę pagalbą Centro bendruomenės nariams.

 

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2019–2020 m. m.

Eil.

Nr.

Darbo turinys

Laikas

Atsakingi asmenys

1.

1.1. Centro tarybos veiklos plano 2019–2020 m. m. sudarymas, aptarimas ir tvirtinimas.
1.2. Centro tarybos sudėties keitimas.
1.3. 2018–2019 m. m. Centro ūkinės finansinės veiklos aptarimas.
1.4. 2020 metų veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.

2019 m. rugpjūtis

Rimantas Rimkus

2. Prevencinių programų vykdymas 2019 m. spalis Rimantas Rimkus
3. Centro direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas. 2020 m. sausis Rimantas Rimkus
4. 2 proc. pajamų mokesčio rinkimo inicijavimas ir siūlymų administracijai teikimas dėl surinktų lėšų panaudojimo. 2020 m. kovas

Rimantas Rimkus,
Irena Braiko,
Nika Mitrofanova

5.

5.1. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo planavimas 2020-2021 m. m.
5.2. Skaitmeninės mokymo priemonės.

2020 m. balandis

Rimantas Rimkus,
Alva Vaišvilė,
Nika Mitrofanova

6. Centro Tarybos veiklos ataskaita už 2019–2020 m. m. 2020 m. birželis Rimantas Rimkus

7.

7.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.
7.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas.
7.3. Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos.

Visus metus

Centro tarybos nariai

___________________________

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...