Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Socialinės pedagoginės veiklos planas

2022 m.

 1. Socialinės pedagoginės veiklos tikslas – teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams), siekiant mokinių sėkmingos adaptacijos mokykloje bei sugrįžimo į ugdymo procesą.
 2. Uždaviniai:
  • 1. Padėti spręsti mokinių elgesio, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas.
  • 2. Padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali arba vengia dalyvauti privalomame švietime.
  • 3. Kartu su Centro bendruomenės nariais kurti įstaigos pozityvų  mikroklimatą, sprendžiant bendravimo, tolerantiškumo, tarpusavio santykių problemas.
  • 4. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir

emocinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

 • 5. Kartu su Centro klasių vadovais, pedagogais vykdyti prevencines programas, skatinant mokinių visuomeniškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.
 • 6. Puoselėti mokinių asmenines raiškas, skatinti pozityvią kaitą elgesyje bei ugdyme.

 

 1. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

3.1. Konsultavimas (individualus darbas).

3.2. Šviečiamasis, informacinis darbas.

3.3. Tiriamoji veikla.

3.4. Prevencinė veikla.

3.5. Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas.

Veiklos planas 2022 m.

Eil.

Nr

Veikla

Metodai

Data

Atsakingi asmenys

1.       

Individualus, grupinis darbas su mokiniais turinčiais elgesio problemų, mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių.

Konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir Centro pedagogais, socialinėmis institucijomis.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas ( VKG nariai, klasių vadovai ir socialiniai partneriai)

2.       

Socialinės pedagoginės

pagalbos teikimas

mokiniams, konsultavimas

ugdymo klausimais, savirealizacijos galimybėmis ir kitais aktualiais klausimais.

Individualios konsultacijos, bendradarbiavimas su Centro pedagogais.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas ( Centro administracija, VKG nariai, pedagogai)

3.       

Darbas su mokiniais turinčiais specialiųjų poreikių.

Užsiėmimai, gyvenimo, socialinių įgūdžių ugdymas

Pagal PPT rekomendacijas ir individualius mokinio poreikius

Socialinis pedagogas ( Centro pagalbos specialistai)

4.       

Šviečiamosios, informacinės medžiagos rengimas ir viešinimas.

Stendų, lankstinukų kūrimas, pokalbiai ar renginiai socialinėmis temomis.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas (mokinių taryba, klasių vadovai)

5.       

Prevencinė veikla

Prevencinių programų įgyvendinimas („ Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai“; „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, žala“; „ Karjeros dienos“; „ Etninės kultūros vertybių nuostatai“)

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas ( klasių vadovai, pedagogai, slaugytoja)

Darbas su tėvais, globėjais ar rūpintojais

6.       

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas įvairiais

socialiniais pedagoginiais

klausimais, susijusiais su jų

vaikų/globotinių

patiriamais sunkumais

Centre.

Rekomendacijų ugdymo,

auklėjimo ir mokymo

klausimais teikimas.

Susitikimai Centre,

informavimas telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais.

Visus mokslo metus

Socialinis pedagogas ( Centro administracija, VKG nariai, klasių vadovai)

 

7.       

Dalyvavimas VKG posėdžiuose, klasių valandėlėse.

Pranešimų pristatymai, problemų sprendimų metodai.

Pagal poreikį

Socialinė pedagogė (VKG nariai, klasių vadovai)

 

Bendradarbiavimas su administracija, pedagogais, socialiniais partneriais

 

8.

Bendradarbiavimas su klasės vadovais, seniūnais ir socialiniais partneriais (Akmenės rajono paramos šeimai centras; Akmenės savivaldybės TBK; VTAĮT ir kt.)

Pokalbiai, susitikimai, informacijos pateikimas, minimalios priežiūros priemonių vykdymas.

Per mokslo metus

Socialinė pedagogė (klasių vadovai, socialiniai partneriai)

 

9.

Dalyvavimas projektinėje veikloje.

Projektų paraiškų, ataskaitų pildymas

Visus mokslo metus

Socialinė pedagogė ( Centro administracija, pedagogai)

 

10.

Dalyvavimas Akmenės rajono socialinių pedagogų metodinėje veikloje.

Posėdžiai, susitikimai.

Visus mokslo metus

Socialinė pedagogė

 

Kita veikla

 

11.

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos (VKG) posėdžiuose. Pagalbos plano vaikui sudarymas.

Posėdžiai, pasitarimai.

Per visus mokslo metus

Socialinė pedagogė (VKG nariai, mokiniai, tėvai)

 

12.

Mokinių nemokamo maitinimo apskaitos vedimas.

Mėnesinių žiniaraščių sudarymas.

Visus mokslo metus

Socialinis pedagogas (Centro buhalterija)

 

13.

Kvalifikacijos kėlimas

Dalyvavimas seminaruose, susitikimuose.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas

 

14.

Socialinio ugdymo pagrindų sekimas

Įstatymų, įsakymų, rekomendacijų nagrinėjimas, socialinio  metodinės medžiagos naujovių ieškojimas.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas

 

15.

Tiriamoji veikla

Anketavimas, apklausos ir kt.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

 

Planuojami susitikimai, dienų minėjimai

 

16.

Minėti Kovo – 21 d. pasaulinę Dauno sindromo dieną.

Informatyvus plakatas.

1 kart. per mokslo metus

Socialinis pedagogas ( Centro bendruomenė, Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuras)

 

17.

Akcija „Pasaulinė diena be tabako“

Lankstinukai, plakatai, apklausa.

Gegužis

Socialinis pedagogas (Centro bendruomenė)

 

18.

Karjeros ugdymas.

Paskaita, susitikimai, apklausa.

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas (Centro bendruomenė)

 

19.

Kiti renginiai

Pagal rekomenduojamas mokiniams veiklas (Akcijos, susitikimai, išvykos ir kt.)

Per mokslo metus

Socialinis pedagogas (Centro bendruomenė)

 
                     

                                                                                                                                                                                              Socialinė pedagogė

                                                                                                                                                                                                   Lina Janavičienė

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

{{#92}}{{/92}}

KONTAKTAI