AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS

2019–2020  m. m.

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti jiems adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, Centre. Padėti spręsti Centro taisyklių nepaisymo, bendravimo, pamokų nelankymo ir kitas iškylančias problemas.

Uždaviniai:

 1. Pagalba stiprinant mokinių psichinę ir fizinę sveikatą.
 2. Pagalba pozityviai mokinio asmenybės raidai, gebėjimo būti asmenybe skatinimas (siekti save suvokti ir pažinti, gebėti priimti svarbius gyvenimo sprendimus, gebėti realizuoti pozityvias asmenines savybes).
 3. Pagalba mokinio intelektinei raidai (skatinti mokymosi motyvacijos ir pažinimo interesų raidą, savivoką ir savirealizaciją).
 4. Pagalba kuriant sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką klasėje.

Veiklos formos:

 1. individualus darbas su mokiniais, tėvais (globėjais), Centro pedagogais;
 2. prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 3. tarpinstitucinės veiklos organizavimas.

Funkcijos:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
 • korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);
 • vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus);
 • šviečiamoji (informuoja, aiškina);
 • koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją;
 • prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo.
 

VEIKLOS PLANAS

2019–2020 m. m. 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Metodai

Data

Atsakingi

1.

Organizacinė veikla

1.1.

Naujai atėjusių mokinių socialinės padėties įvertinimas.

Analitinis, tiriamasis (apklausa).

 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

1.2.

Šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas.

Informacijos sklaida (lankstinukai, pranešimai).

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

2.

Individualus darbas su mokiniais

2.1.

Mokinių supažindinimas (priminimas) su gimnazijos vidaus darbo taisyklėmis, mokinių teisėmis ir pareigomis

Pokalbiai klasių valandėlių metu.

 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

2.2.

Individualus mokinių konsultavimas socialiniais, pedagoginiais ir psichologiniais klausimais.

Pokalbiai, konsultacijos.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas

2.3.

Individualus darbas su minimalią priežiūrą ir koordinuotą pagalbą turinčiais mokiniais.

Probleminės situacijos analizė, pokalbiai, konsultacijos, prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas, klasių vadovas

2.4.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių stebėjimas, problemų nustatymas ir pagalbos teikimas.

Probleminės situacijos analizė, konsultacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas, specialusis pedagogas

2.5.

Individualus darbas su mokymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais.

Pokalbiai, priežasčių analizė, prevencinių priemonių įgyvendinimas.

Pagal individualius atvejus

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

3.

Grupinis darbas su mokiniais

3.1.

Dalyvavimas klasių valandėlėse. Diskusijų (emocinės, fizinės, seksualinės prievartos, nusikalstamumo temomis).

Video medžiagos peržiūra, vaidybinių situacijų aptarimas, refleksija, savanorių/mentorių vedami užsiėmimai.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

3.2.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymas klasėse.

Paskaitos, diskusijos, pokalbiai.

Mokslo metų eigoje.

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

4.

Darbas su mokinių tėvais

4.1.

Glaudžių santykių su tėvais palaikymas.

Formalūs ir neformalūs pokalbiai; laiškų siuntimas; lankymasis šeimose.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

4.2.

Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kt. problemų.

Individualūs pokalbiai, rekomendacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.

Darbas su klasių vadovais, mokytojais, administracija

5.1.

Mokytojų konsultavimas dėl mokinių mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ir kt. problemų

Konsultacijos, rekomendacijos.

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.2.

Konsultacijos su mokyklos specialistais, komandos ryšių palaikymas.

Pasitarimai (veiklos analizė, planavimas)

Pagal poreikį

Socialinis pedagogas

5.3.

Dalyvavimas rajono vaiko gerovės posėdžiuose ir atvejo vadybos susitikimuose.

Pasitarimai.

Atskirais atvejais

 

6.

Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis

6.1.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, policijos pareigūnais, Paramos šeimai centro socialinėmis darbuotojomis, atvejo vadybininkais, Savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, rajono socialinėmis pedagogėmis.

Konsultacijos, pasitarimai, posėdžiai, lankymasis šeimose ir kt.

Pagal planą

Socialinis pedagogas

6.2.

Ryšių palaikymas su rajono mokyklomis, įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą

Konsultacijos, pasikeitimas informacija ir kt.

Pagal planą

Socialinis pedagogas

7.

Prevencinė, projektinė, tiriamoji veikla

7.1.

Pokalbio „Prekyba žmonėmis“ pokalbio organizavimas ir vedimas

Pokalbis, diskusija

2019-01

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

7.2.

Sveikinimosi dienos organizavimas

Akcija

2018-11

Socialinis pedagogas, Centro mokiniai

7.3.

Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas klasių valandėlių metu.

Pokalbiai, diskusijos.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas, klasių vadovai

8.

Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas

8.1.

Dalyvavimas kvalifikacijos kursuose, seminaruose.

Saviugda.

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas

8.2.

Dalyvavimas socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje

Pasidalijimas gerąja patirtimi

Mokslo metų eigoje

Socialinis pedagogas

 

Parengė: socialinė pedagogė Lina Janavičienė
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...