Neformaliojo ugdymo Centre paskirtis – tenkinti besimokančiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

         Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre (toliau – Centras) neformalusis ugdymas skirtas etnokultūrinių, dorinių, meninių, sveikatingumo, pažintinių ir kitų poreikių tenkinimui, siekiama ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS

2017–2018 m. m.

 

TIKSLAS - tenkinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką.

UŽDAVINIAI:

  1. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumo kokybę, kelti mokymosi motyvaciją.
  2. Skatinti moksleivius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
  3. Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
  4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių partnerystę.
  5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
  6. Integruoti į renginius prevencines programas.
  7. Informuoti visuomenę apie Centro veiklą ir skleisti gerąją darbo patirtį, skatinti keitimosi informacija procesus bendruomenėje.

 

Data

Renginys

Tikslas

Atsakingas asmuo

Rugsėjis

1

Mokslo ir žinių šventė

Suburti Centro bendruomenę bendrai veiklai.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

26

Europos kalbų diena

Puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę bei skatinti mokytis įvairių kalbų,  domėtis kitų šalių kultūra, tradicijomis.

Užsienio kalbų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių seniūnų taryba

Spalis

5

Tarptautinė mokytojų diena

Atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių seniūnų taryba

16-20

Sporto ir sveikatingumo savaitė

Išbandyti mokinių jėgas krepšinio, futbolo, šaškių ir šachmatų, svarsčių kilnojimo, šokinėjimo per virvutę, baudų metimo, kvadrato varžybose.

Kūno kultūros mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas.

25

Konstitucijos diena

Ugdyti  pagarbą teisinei Lietuvos valstybei bei Pagrindiniam šalies įstatymui.

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius

Lapkritis

Bus paskelbta

Suaugusiųjų švietimo savaitė.

Stiprinti teigiamą Centro bendruomenės požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas.

16

Tarptautinė tolerancijos diena

Padėti jauniems žmonėms suvokti, kad visi mes esame skirtingi ir kad gebėjimas priimti kitą tokį koks jis yra – tai raktas į sėkmingą bendradarbiavimą.

Dorinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, psichologas, socialinis pedagogas, klasių vadovai, seniūnų taryba

Gruodis

1

AIDS diena

Propaguoti brandesnį Centro bendruomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

Dorinio ir gamtamokslio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas, socialinis pedagogas, psichologas

18-22

Rankų darbo Kalėdinių žaisliukų ir dekoracijų paroda „Pakvieskim į namus stebuklą“

 

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, neformaliojo ugdymo pedagogai

21

Kalėdinė popietė

Suburti Centro bendruomenę bendrai veiklai ir poilsiui.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, klasių seniūnų taryba

Sausis

12

Laisvės gynėjų diena

Puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą ir sudaryti sąlygas, kad nors mažą dalelytę to vienybės jausmo pajustų moksleiviai tuo pačiu metu įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, seniūnų taryba, bibliotekininkas

Vasaris

15

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

Puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą.

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, seniūnų taryba

Bus paskelbta

Šimtadienis

Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti paskutiniųjų 100 dienų buvimo mokiniais atskaitos momentą.  

Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai

Kovas

8

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, puoselėti istorinę atmintį, pagerbti  žmonių, kovojusių už laisvę, šviesų atminimą

Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, seniūnų taryba

 

16-20

Prevencinė savaitė

Supažindinti su LR ATPK dėl alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo

Psichologas, kūno kultūros mokytojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius, Centro bendruomenė

9

Atvelykio šventė - „ANGELŲ VAIKAI – SU MEILE JUMS“.

Supažindinti su senosiomis lietuvių kiaušinių marginimo tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką.

Dailės ir muzikos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, neformaliojo ugdymo mokytojai, bibliotekininkas

23-27

Sveikatingumo savaitė

Propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, siekiant kuo daugiau žmonių paskatinti užsiimti pozityvia veikla, aktyviai dalyvauti sportiniame gyvenime,  sudominti sveika mityba, paskatinti ja domėtis.

Kūno kultūros mokytojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatos specialistas.

Gegužė

7

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

 

Priminti baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Gimtosios kalbos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas

Bus paskelbta

Paskutinio skambučio šventė

Skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo pagrindus.

Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai

PASTABA: Renginiuose dalyvauja mokiniai su klasių vadovais, dalykų mokytojai, kurie renginio dieną turi vesti ugdymo užsiėmimus, ir visi pageidaujantys Centro bendruomenės nariai.

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun