DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
 
Tikslas – siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo proceso veiksmingumo ir aktyvinti gerosios patirties sklaidą.
 
UŽDAVINIAI:
- užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
- skleisti metodines naujoves tarp kolegų;
- tobulinti mokytojų dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas;
- naudoti IT ugdymo procese, siekiant gerinti ugdymo rezultatus;
- parinkti ir taikyti andragoginius metodus pamokose;
- kaupti, sisteminti ir dalintis metodine medžiaga.
 
PRIORITETAI:
- pamokos kokybė;
- mokymo(si) motyvacijos stiprinimas;
- nuotolinis mokymas;
- profesinis mokymas;
- specialiųjų poreikių turinčių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas;
- besimokančiųjų lankomumo ir žalingų įpročių prevencija;
- mokytojų profesinis tobulėjimas.
 
POKYČIAI:
- lankomumo problemų sprendimas ir mokymo(si) kokybės gerinimas;
- gerosios patirties sklaida;
- nuotolinio ir profesinio mokymo(si) formų patrauklumas;
- tinkamų mokymo metodų parinkimas, IT naudojimas per pamokas ir motyvacijos augimas;
- dalykų mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, siekiant geresnių ugdymo reziultatų.
 
DARBO KRYPTYS:
- informacijos teikimas;
- aptarimas;
- diskusija;
- pranešimai;
- gerosios patirties sklaida;
- tyrimai.
 
DOKUMENTACIJA:
- metodinės grupės veiklos planas;
- metodinės grupės posėdžių protokolai.
 
 
2017–2018 M. M. VEIKLOS PLANAS
 
 
Eil. Nr. Metodinių užsiėmimų temos Data Atsakingi asmenys Pastabos
1. 2016–2017 m. m. metodinės grupės veiklos analizė ir 2017–2018 m. m. veiklos planavimas 2017 m. rugsėjis Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė  
2.

2.1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų ir programų patvirtinimas
2.2. Mokinių vertinimo tvarkos aptarimas (projektas, pažintis su profesijomis ir projektais, savarankiškumo ugdymas, psichologija)

2017 m. rugsėjis Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė  
3. Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokinių ugdymo stebėjimas ir analizė 2017 m. spalis Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė; Rimantas Kentra, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir dalykų mokytojai  
4. Andragoginių ugdymo metodų įvairovė ir atrankos kriterijai: mokinys ir mokytojas – komanda 2017 m. lapkritis Dalykų mokytojai Darbas grupėse
5. Geros pamokos receptai. Integruotos ir netradicinėje aplinkoje organizuojamos pamokos 2017 m. gruodis Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė; Rita Butienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Anketavimas, stebėtų pamokų aptarimas, metodinės medžiagos sklaida
6. Nuotolinio mokymo organizavimo realijos ir sunkumai 2018 m. vasaris Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai  
7. Praktinė gerosios patirties sklaida-diskusija „Ką galėčiau pamokoje organizuoti geriau?“ 2018 m. balandis Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė  Metodinės medžiagos dėstymas, demonstravimas, paroda
8. Metinės veiklų rezultatų pristatymas ir aptarimas 2018 m. birželis Metodinė grupė  
9. Metodinių užsiėmimų organizavimas pagal poreikį Pagal poreikį Irena Braiko, metodinės grupės pirmininkė  
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun