AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

2017–2018 M. M.

 

TIKSLAS: siekti nuolatinio klasių vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

 UŽDAVINIAI:

1. Analizuoti klasių vadovų veiklos rezultatus, atsižvelgiant į vienodus reikalavimus klasės vadovo ugdomajai veiklai.

2. Gerinti klasių vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

3. Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

4. Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, Centro administracija, socialiniu pedagogu, mokiniais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

5. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymui.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Mokymosi rezultatų gerinimas.

Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.

Dalyvavimas prevencijos programose.

 

LAUKIAMI REZULTATAI:

Bendradarbiauti su socialine pedagoge, Centro administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis, teikti pagalbą klasių vadovams, spręsti mokymosi, lankomumo ir socialines, psichologines ir kt. problemas.

Klasių vadovai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir padės planuoti jų tolimesnę karjerą per klasės valandėles, individualius pokalbius su mokiniais ir mokytojais dalykininkais. Klasių vadovai skleis savo gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje.

 

Eil.Nr.

 

Tema

Laukiami rezultatai

Atsakingas

Vykdymo

terminas

Pastabos

1

 

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos plano 2017–2018 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Klasių vadovų individualių veiklos planų aptarimas ir tvirtinimas.

Produktyvus, sistemingas darbas.

Aurelija Miklošienė

2017 m.

rugsėjo mėn.

 

2.

Susipažinimas su naujai atvykusiais mokiniais, jų dokumentų peržiūra, tvarkymas

 

Nustatyti mokytojo ir mokinio darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus

Klasių vadovai

2017 m.

rugsėjo mėn.

 

 

3.

 

 

 

 

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo rezultatų analizavimo ir gautų duomenų svarba ugdymo procesui.

Ugdomos mokinių mokymosi

kompetencijos. Teigiamas požiūris

į mokymąsi. Tikslo ir link

vedančių veiklų nusimatymas. Mokymosi veiklų ir rezultatų

apmąstymas bei įsivertinimas.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

po I-ojo ir II-ojo  pusmečio

 

 

Kaupiamojo kriterinio vertinimo įgyvendinimo rezultatai (kaip sekasi)?

 

Sėkmingas mokymo planavimas

 

4.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai prevencinės programos bei kitų prevencinių programų įgyvendinimo sėkmės ir problemos.

 

Gerosios patirties sklaida.

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

Per mokslo metus

 

Patyčių ir smurto prevencinės programos vykdymas klasėse, individualūs pokalbiai su mokiniais

 

Geras mikroklimatas Centre

 

Konsultavimo karjeros ugdymo klausimais efektyvumas ir rezultatai.

Sėkmingas mokinių ateities planavimas

Klasių vadovai

 

5.

Klasių vadovų metodinės  grupės veiklos 2017–2018 m. m. analizė, įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2018–2019 m. m. veiklai.

 

Nuveiktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas.

Klasių vadovai

2018 m. birželio mėn.

 

PASTABA. Veiklos planas gali būti koreguojamas.

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                                                          Aurelija Miklošienė

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun